videobook a lap alján!

A napóleoni Franciaország - világnézet, vallás, egyház a történelemben

A világnézeti, vallási, egyházi pluralizmus a francia forradalmat követően, a napóleoni korszak Franciaországában az állam és egyház viszonyának, a lelkiismereti és vallászabadságnak egészen új formáját jelentette. Fontos előzménye lett ez a napjainkig élő francia modellnek, s a lelkiismereti és vallásszabadság iránt elkötelezett emberek rokonszenvének tárgya azóta is. A történettudósok, kulturális antropológusok, filozófusok, jogászok, szociológusok, theológusok, politológusok érdeklődésének tárgya Magyarországon is.
A rendezvénnyel Napoleon születésének 250. évfordulóját is köszöntjük.
A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Előadással jelentkezni e lap kitöltésével lehet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-5jHxSqWNBCeUQUYHQwSdXz7IZRm_rPIswokOpBz6LOeHtA/viewform?usp=form_confirm

A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019.09.29 , vasárnap

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20190929.htm

szervező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor

 

14.00

Megnyitó

Pascale Andréani, francia nagykövet

14.20

Karády Viktor

:

A napóleoni 'francia Egyetem' mint mint szekuláris elitképző bürokrácia

14.45

Vita

15.10

Horváth Zsuzsanna

:

Napoleon megjelenítése két reformkori epigrammában - Berzsenyi és Vörösmarty

15.35

Vita

16.00

Szünet

 

 

16.20

Molnár Andrea

 

A fény és az árnyék különös játéka: diaszpóra létkérdései a napóleoni Franciaországban

17.10

Vita

 

 

17.35

Suhajda Attila

:

Napóleon hatása az utókorra

18.00

Vita

18.25

Zárszó

Iványi Gábor, WJLF rektora

 

 

 

Részletes program

 

A kettős programközlés oka több – a 2010-es évek folyamán kialakult - tudományszociológiai jelenség. Vannak kollégáink, akiknek a munkaadója – általában valamely kormányhivatal – ragaszkodik hozzá, hogy a szerzo tüntesse fel, magánvéleményérol és nem az intézmény álláspontjáról van szó. Más kollégák esetében a munkaadók (vagy másodállásokat, megbízásokat biztosítók, finanszírozók, programgazdák) az intézmények közötti versengéstol hajtva odáig mennek, hogy pontosan megkövetelik, hogyan szerepeljen az intézmény, a tanszék stb neve a programban. Ismét mások sérelmezik a tudományos címek magyarországi kavalkádjából következo, oket másoknál „hátrább” minosíto rovatok jelenlétét a programban. Sok kollégánk reménykedik, hogy eloadáscíme, tárgyszavai, absztraktja keresomotorok révén magyar – és nemzetközi – idézettség-növekedés esélyét villantja fel.

A részltes program rovatai:

Név

Fokozat

Munkahely

Előadáscím

Tárgyszavak

Absztrakt

Előadáscím - angolul

Tárgyszavak – angolul

Absztrakt - angolul

 

 

 

 

Andréani, Pascale  https://hu.ambafrance.org/Pascale-Andreani-3959 , Franciaország budapesti nagykövete

Horváth Zsuzsanna

PhD

OH (Oktatási Hivatal)

Napoleon megjelenítése két reformkori epigrammában - Berzsenyi és Vörösmarty

megjelenítés; értékelés; tragikus irónia

Az epigramma műfaja a reformkori irodalomban a történelmi személyiség megjelenítésére kiválóan alkalmas:  az expozíciót követő klauzula (utótag) lehetőséget ad az aforisztikus méltatás után a megítélő értékelésre.  Berzsenyi Napóleonhoz című műve (1814) és Vörösmarty Napóleon (1833) című alkotása egyaránt az emberiség mértékű távlatból reflektál Napóleon bukására. Berzsenyi paradox negációval utal Napóleon nagyságára, bukását szükségszerűnek láttatja.  Vörösmarty  a romantika titán-kultuszának jegyében az ember istenüléseként értékeli Napóleont és bukásának okát - a romantika tragikus iróniájával - az ember antropológiai irigységében nevezi meg,

Representation of Napoleon in two epigrrams in Reformperiod of Hungarian History

Representation; évaluation; tragical irony

Epigramma as literary genre is excellent for representation of histby Titanorical characters in the literature of Reform priod of hungarian history. clausula following exposition offers chance for critical evaluation. "To Napoleon" of Berzsenyi (1814) and"Napoleon" of Vörösmarty (1833) both are reflecting to the chute of Napoleon from a perspective of humanity size, Berzsenyi refers with negative negation to "grandeur" of Napoleon, he makes considering this chute as necessary, Vörösmarty inspired by Titan-culte of romanticisme judges Napoleon as God-becoming of the human creature and cause of his chute - with tragical irony of romaniicisme - is seen by human envy.

 

Karády Viktor

MTA külső tag

CEU, Wesley

A napóleoni 'francia Egyetem' mint mint szekuláris elitképző bürokrácia

Francia Egyetem, világi elitképzés, oktatási bürokrácia

Míg az Európában a modern korban dominánssá váló elit-képző rendszerek - az angol és a porosz - sok szempontból megőrzték történelmi eredetükből kifolyó egyházi kapcsolataikat, például a teológiák integrálásával az egyetemi karok között, egyházi ritusok fenntartásával az egyetemi kollektívák szimbólumrendszerében, a napóleoni 'Egyetem' egy világi állami bürokráciát képezett, teljesen elkülönülten az egyházaktól. Ezek - állami támogatással - külön teológiákat tartottak fenn, míg az állami közép és felsőoktatásban a napóleoni állami monopólium érvényesült, kizárva az egyházi befolyást. Az előadás röviden vázolja a napóleoni 'Egyetem' kiépülésének folyamatát és főbb alkotórészeit : a középiskolák hálózatást, az egyetemi fakultásokat és a szakfőiskolák rendszerét, élükön az 'Egyetem' személyzetének reprodukciójában élen járó Felső Norma-iskolát s ezek intézményes összefonódását valamint működési mechanizmusuk fontosabb elemeit.  

The Napoleonic 'French Université' as a secular elit training bureaucracy

French 'Université', elite training, secular bureaucracy

Most of the big elite-training systems in Europe that became dominant over the continent in the modern age have maintained their relationship with the Churches, due to their often clerical origins, notably via the integration of theological faculties and academies, the upkeep of religious rituals in the system of academic symbols, etc. while the Napoleonic Université formed a state bureaucracy  utterly detached from the churches. The latter continued to keep up their theological academies with the help of the state, but in secondary and higher education the monopoly of the state was enforced, excluding any clerical influence. The exposé will sketch the process of establishment of the Université and its main constituents : the network of 'lycées', the university faculties, the system of special schools of advanced learning, with on their summit the Superior Normal School - a central piece in the reproduction of the academic personnel, their inter-dependency as well as the most important elements of their working mechanism.

 

Molnár Andrea

Phd-hallgató

OR ZSE

A fény és az árnyék különös játéka: diaszpóra létkérdései a napóleoni Franciaországban

ellentmondás, emancipáció, filoszemitizmus

Ajaccio szülötte, eredeti nevén Napulione Buonaparte egyike a francia, ha nem a teljes világtörténelem egyik legellentmondásosabb személyeinek, mely állítás a francophon zsidósághoz való viszonyát illetően hatványozottan igaz. Magatartását egyszerre jellemezte egyfajta pre-cionista vízió és a mindenkori uralkodói érdek érvényesítésének dilemmája, mely a zsidó ős-új haza megteremtésére buzdító, Ézsaiást idéző kiáltvány (a Balfour-nyilatkozat egyfajta 'előképe') és az un. 'szégyenletes törvény' ('décret infame') jogerőre emelése, mint nehezen érthető párhuzam határozott meg, előbbi államalkotási inspirációként, míg utóbbi emberi alapjogokat erősen korlátozó regulaként. A császárkor a XIX. század első éveiben ezzel együtt nóvumok és fundamentális változtatások egész sorát hozta a franciaországi zsidóság közösségi és hitéletében: a Szanhedrin összehívása, az un. konzisztórium intézményének megalapítása, a főrabbi tisztségének beiktatása a belső jogrendbe, mind ugyanannak a személynek a kezdeményezésére történt, akire ellenségei csupán 'kis korzikaiként', míg a zsidóság egy része egyenesen a Messiás lehetséges előfutáraként tekintett. Vitathatatlan, hogy a zsidó-emancipáció folyamata, mely az egyetemes emberi jogok 1789-es deklarálásával vette kezdetét, s hosszú, szenvedélyes vitákat követően az 1791. márciusi törvény révén lépett újabb szakaszába, ténylegesen a Code Civil születése utáni időben jutott el a theloszáig, mely kikövezte az utat zsidóság többségi társadalomba való beépülése számára a frankok kései utódai között. Napóleon személye immár két évszázada osztja meg a történész társadalmat, s a francia zsidó közösséget egyaránt, mindenesetre földi maradványait ezrek kísérték 1840-ben az Invalidusok Dómjáig, hogy eleget tegyenek végakaratának: 'azt akarom, hogy hamvaim a Szajna partján nyugodjanak, a franciák között, kiket oly annyira szerettem.' A zsidó közösség egyes tagjai az emlékezés sajátos módját választották az egykori uralkodó előtti tiszteletük kifejezésére: többen az 'elek tov' (jó rész, azaz 'buona parte') családnevet vették fel."

A strange light-shadow game: diaspora in the Napoelon"s France

contradiction, emancipation, filosemitism

A strange light-shadow game: diaspora in the Napoelon's France Born in Ajaccio, originally known as Napulione Buonaparte, was one of the most controversial person in the national history of France and even of all the world: this statement is extraordinary true concerning her attitude about the francophone Jews. His conduct was characterized simultaneously by pre-cionist vision and the dilemma to enforcing the sovereign interest, what expressioned in her letter citing Esaiah, encouraging the Jews for /re/fond their ancient national home and paralelly on the uplift of the ''shameful law''. The emperor's age in the early part of the 18th century brought yeta series of novums in the communal and religious life of the French Jews: convocation of the Sanhedrin, the settlement of the consistory, and the initiation of the Chief Rabbi status was realized by the same person mocked by her enemies ''small Corsican'', but considered by the Jews the potential predecessor of their Messiah. It is also indisputable that the process of the emancipation which began in 1789 with acceptance of the universal human right declaration and entered in a new phase after the passionate controversies with the law voted in 1791, but in fact it reached her thelos after the birth of the Code Civil, which paved the way to the entire integration of Jews ''citoyen'' into the recipient society. Napoleon's activity share the historian society and the French Jewish community for two centuries, but in any case in 1840 his remains were accompanied by thousends of peoples to the ''Dom des Invalides'' in Paris to fulfill his final will. Some members of the Jewish community in France chose a specific way of remembering: in honor of the former emperor more of them picked up the family name 'elek tov', that is ''buona parte''/''good part''/.

 

Suhajda Attila

Phd-hallgató

NKE-RDI

Napóleon hatása az utókorra

Napóleon;hatás;utókor

Az előadás arra fókuszál, hogy milyen hatást gyakorolt Napóleon az európai történelemre és diplomácia viszonyokra, kutatni kívánja Napóleon sikereinek okát és a teljesség igénye nélkül foglalkozni szeretne néhány olyan területtel, mely Napóleon mindennapjaihoz hozzá tartozott (hadelmélet, sakk) de nem annyira közismertek.

Napoleon's impact for the present

Napoleon;impact;present

This presentation focuses on Napoleon’s impact on the European history and diplomatic relations and wants to explore the reason of Napoleon’s successes. I would also like to talk a little bit about those fields that was in connection with Napoleon’s daily life (like military theory and chess), but are not well-known.

 

Videobook

(a programtól eltérés, hogy a Francia nagykövetasszony megnyitójára a szünet után került sor!)

 

https://youtu.be/TS4xX25CbFA

https://youtu.be/cQDxcM7Rgao

https://youtu.be/pjygUrPZooQ

https://youtu.be/SgR2Nft4vhI

https://youtu.be/EPW-094464k

https://youtu.be/OJurBilg9hE

https://youtu.be/Ru3okX7eUXw

Ha kattintással nem működik helyezze a böngésző parancssorába a linket

 

 

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Napoleon_250_07.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Napoleon_250_08.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Napoleon_250_09.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Napoleon_250_10.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Napoleon_250_11.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Napoleon_250_12.mp4

 

Ha kattintással nem működik helyezze a böngésző parancssorába a linket