videobook lejjebb a programban!

 

Árnyékoktatás
másfél évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendez

 

A mostani konferenciára azokat hívtuk előadónak, akiket a számot tematikusan kézben tartó Biró Zsuzsanna Hanna és Gordon Győri János ill. Fehérvári Anikó főszerkesztő tanulmány-szerzőnek kért fel

 

 

Az előadás lehet

a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt vagy

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem

A konferenciák azon az elven működnek, hogy a (tanulmányonként)
20 perces előadásokhoz 20 perces vitaidő tartozik.

 

Időpont: 2020.03.12 RÓL 2020.04.23-ra halasztódott Coronavirus válság miatt

 

A konferenciára a zoom távkonferencia felületen kerül sor. A zoom korlátozásmentes használatára azért van lehetőség, mert Hubai Péter a WJLF professzora személyes tulajdonú zoom előfizetését e napra ingyenesen átengedte.

 

A konferencia a résztvevők számára ingyenes, nyilvános. Tehát e link minden érdeklődővel megosztható!!!

 

A konferencián az vehet részt, aki részvételi szándékát 2020.04.23. 09.50 és 9.55 között jelzi a nagypetertibor@gmail.com e-mail címen!

Ő személyre szóló meghívót fog kapni! A meghívóra kattintva 9.55-perctől bárki „beléphet” a konferenciára.

Kérem, hogy aki nincs teljesen tisztában a távkonferenciázás menetével e lap alján a zöld betüs szöveget olvassa el!

 

Program

 

Fehérvári Anikó

Megnyitó

https://www.youtube.com/watch?v=RmhyT9CbEOE

Gordon-Győri János

Az oktatásszociológiai kutatások irányvonalai és lehetőségei az árnyékoktatás terén a 21. század elején

https://www.youtube.com/watch?v=suAfV8L20Ks

vita

https://www.youtube.com/watch?v=6WAdF4Gkm8M

 

Szemerszki Marianna

Iskolai és iskolán kívüli különórák a kompetenciamérési adatok tükrében

 https://www.youtube.com/watch?v=DFhCVRaKXiI

vita:

https://www.youtube.com/watch?v=svtSHLUE64k

Lencse Máté

A tanodák az árnyékoktatás szolgálatában

 https://www.youtube.com/watch?v=8nF9V245WPY

A vita felvétele technikai okokból elveszett

Kovács Gergely

Oktatási innováció az extrakurrikuláris oktatásban.

 https://www.youtube.com/watch?v=rXkPyeMtJGM

Az előadás elmaradt!

Imre Anna

Tanórán kívüli és tanórai tanulás és tanítás

 https://www.youtube.com/watch?v=MvK9ZLvzGyM

vita:

https://www.youtube.com/watch?v=9oXCgta3zl8

 

Polónyi István

Az árnyékoktatásról gazdasági aspektusból

https://www.youtube.com/watch?v=sQGeZz4968M

vita:

https://www.youtube.com/watch?v=6Ek8ymicqAI

 

A videobook másodpéldánya:

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Fehervari_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Gordon_Gyori_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Gordon_Gyori_arnyekoktatas_vita.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Szemerszki_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Szemerszki_arnyekoktatas_vita.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Lencse_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Kovacs_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Imre_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Imre_arnyekoktatas_vita.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Polonyi_arnyekoktatas.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/20200423_Polonyi_arnyekoktatas_vita2.mp4

 

Korábbi konferenciákat lásd: https://mek.oszk.hu/18800/18867/

 

Információk:

Gordon Győri János

 Fokozat:

hab. dr.

 Intézmény:

ELTE PPK IPPI

 Előadáscím:

Az oktatásszociológiai kutatások irányvonalai és lehetőségei az árnyékoktatás terén a 21. század elején

 Tárgyszavak:

árnyékoktatás; oktatásszociológia; kutatásmódszertan

 Absztrakt:

Az árnyékoktatás-kutatások vezető szakemberei szerint az árnyékoktatás jelensége egészen másnak látszott a kutatások kezdetekor, 1990 körül, mint aminek látszik most, minthogy az oktatás világa, társadalmi környezete, az egyének, családok, oktatási rendszerek valósága számos elemében, valamint az oktatásszociológiai kutatások eszköztára is jelentősen megváltozott (Baker, 2020; Bray, 2020; Gordon Győri, 2020). Jelen előadás e változások lényegét, illetve az új oktatásszociológiai kutatási lehetőségeket foglalja össze az árnyékoktatás terén.

 Title:

Contemporary ternds and possibilities of shadow education research at the beginning of the 21st century

 Keywords:

shadow education; educational sociology; research methods

 Abstract:

According to some senior researchers of the field, shadow education seemed to be very different at the beginning of its research in the early 1990s compared to the present, since its social context, the world of education, the reality of the individuals, families, educational systems changed a lot, also the possibilities and methods in the field of educational sociology research (Baker, 2020; Bray, 2020; Gordon Győri, 2020). In my presentation I introduce the main changes of the field, also the new possibilities of shadow education research.

Biró Zsuzsanna Hanna

 Fokozat:

PhD

 Intézmény:

WJLF

 Előadáscím:

A magánoktatói piac szeletei

 Tárgyszavak:

magánoktatás; online adattárak; nyelvtanítás

 Absztrakt:

 

 Title:

Segments of the private tutoring market

 Keywords:

private tutoring; online databases; language teaching

 Abstract:

 

 

Lencse Máté

 Fokozat:

 

 Intézmény:

Igazgyöngy Alapítvány

 Előadáscím:

 

 Tárgyszavak:

 

 Absztrakt:

 

 Title:

 

 Keywords:

 

 Abstract:

 

Kovács Gergely

 Fokozat:

MA

 Intézmény:

UNI-NKE KMDI

 Előadáscím:

Oktatási innováció az extrakurrikuláris oktatásban.

 Tárgyszavak:

Kiterjesztett valóság; Virtuális valóság; Extrakurrikuláris oktatás;

 Absztrakt:

Napjainkban, a digitálizáció minden területet átformál, az eddig megszokott eljárások az oktatás területén is paradigma változáson esnek át. Ahhoz, hogy megértsük ezen folyamatok formáló hatását és előnyünkre fordítsuk azokat, szükséges, hogy megismerjük az extrakurrikuláris oktatáshoz kapcsolható társadalmi és gazdasági elvárásokat és az ezeket a folyamatokat segítő digitális eszközöket és módszereket. Előadásomban bemutatom az oktatás új lehetséges, hatékony eljárásait és azokat az újszerű digitális eszközöket, amelyek ebben a változásban szerepet játszanak. Ezenkívül, konkrét eseteket is vizsgálva megnézzük a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság extrakurrikuláris oktatásban betöltött szerepét.

 Title:

Educational innovation in extracurricular education.

 Keywords:

Augmented reality; Virtual reality; Extracurricular education;

 Abstract:

Nowadays, digitalization is transforming every field, and so far the usual procedures in the field of education are undergoing a paradigm shift. Understanding the formative effects of these processes and making the most of them requires an understanding of the social and economic expectations associated with extracurricular education and the digital tools and methods that support these processes. In my presentation, I introduce new possible, effective methods of education and innovative digital tools that play a role in this change. In addition, we look at the role of augmented reality and virtual reality in extracurricular education, examining specific cases.

 

Imre Anna

 Fokozat:

PhD

 Intézmény:

MSZT oktatásszociológiai szakosztály

 Előadáscím:

Tanórán kívüli és tanórai tanulás és tanítás

 Tárgyszavak:

tanórán kívüli tanulás; iskolán kívüli tanulás; tanulási környezetek

 Absztrakt:

Az előadás a tanórán kívüli tanulással kapcsolatos tapasztalatok egy szeletét elemzi országos és kutatási adatok segítségével. Az OKM adatainak segítségével vizsgálja a tanórán és az iskolán kívüli tanulásban való részvétel országos szintű alakulását a tanulók társadalmi hátterének függvényében a 6. és 8. évfolyamon. Online kérdőíves adatgyűjtésre épülő adatok segítségével továbbá azt elemezzük, hogy mi jellemzi egy fővárosi kerület és egy vidéki járás általános iskoláiban a tanórán és az iskolán kívüli tanulásban való tanulói részvételt és e foglalkozások és az iskola kedveltségét, s milyen tapasztalatokról számolnak be a pedagógusok.

 Title:

Learning and teaching in extracurricular contexts

 Keywords:

Llearning environments; extracurricular contexts; out-of-school learningout of school contexts

 Abstract:

The lecture analyzes extracurricular learning experience using statistical and research data. With the help of OKM data, it examines the development of participation in classroom and out-of-school learning at national level in the 6th and 8th grades, depending on social background of the students. We also analyze, using online questionnaire-based data, what characterizes student extracurricular participation in primary schools in a metropolitan area and a rural district, and the liking of these activities and school, and what experiences teachers report.

Polónyi István

 Fokozat:

CSc, Dr. habil

 Intézmény:

DE BTK

 Előadáscím:

Az árnyékoktatásról gazdasági aspektusból

 Tárgyszavak:

árnyékoktatás; árnyékgazdaság; társadalmi egyenlőtlenségek

 Absztrakt:

"Az előadás először az árnyékgazdaságot, valamint annak egyik sajátos magyar változatát a második gazdaságot definiálja, majd az árnyékoktatást ehhez viszonyítva igyekszik meghatározni, s a két jelenség közötti összefüggést vizsgálni.

Ezt követően az árnyékoktatás formáit tekinti át az előadás. Majd a különböző gazdasági elméletek és megközelítések aspektusából veszi górcső alá az árnyékoktatást.

Befejezésül megállapítja, hogy az árnyékoktatás lényegében a piac reagálása a hivatalos oktatási rendszer olyan sajátosságaira, mint az egyéni igények és képességek különbségeinek kezelésére való képtelenség, vagy azoknak szándékos egalitárius kezelése, továbbá annak alacsony színvonala. Az árnyékoktatás individualizációs hatása egyben a különböző társadalmi hátterű tanulók – akik gazdasági lehetőségei okán eltérő mennyiségű árnyékoktatás igénybe vételére képesek és hajlandók – eltérő képességszintjének, tanulmányi teljesítményének forrása. Ezzel a társadalmi különbségek átszármaztatásának egyik eszköze, amit az állam, az oktatáspolitika sohasem tud megakadályozni, legfeljebb tompítani

"

 Title:

About Shadow Education from an Economic Aspect

 Keywords:

shadow education; shadow economy; social inequalities

 Abstract:

"The lecture first defines the shadow economy and (in its peculiar Hungarian version) the second economy. The writing then defines and examines shadow education relative to the shadow economy.

Subsequently, the lecture reviews the forms of shadow teaching. It then focuses on shadow education from the perspective of various economic theories and approaches.

The lecture concludes that shadow education is essentially a market response to the characteristics of the formal education system: that public education is unable to address individual needs and abilities, or that it deliberately egalitarianly treats everyone, or that public education is of low quality. At the same time, the individualisation effect of shadow education is also a source of different levels of ability and academic achievement of students from different social backgrounds (who are able and willing to use different amounts of shadow education due to their economic opportunities). Thus, shadow education is one of the means of transplanting social differences, which the state, education policy, can never prevent, but only mitigate.

"

Szemerszki Marianna

 Fokozat:

PhD

 Intézmény:

oktatáskutató

 Előadáscím:

Iskolai és iskolán kívüli különórák a kompetenciamérési adatok tükrében

 Tárgyszavak:

különórák; tanulói eredményesség; társadalmi háttér

 Absztrakt:

 

 Title:

Extra-curricular lessons in the light of the Hungarian National Assessment of Basic Competencies

 Keywords:

extra-curricular lessons; effectiveness; social background

 Abstract:

 

A távkonferenciázás módja

 

A konferencián az vehet részt, aki részvételi szándékát

2020.04.23-n azaz a konferenciát megelőző percekben 09.50 és 9.55 között jelzi a nagypetertibor@gmail.com e-mail címen!

Levélre válaszul  személyre szóló meghívót fog kapni!

A meghívóra kattintva és az utasításokat követve 9.55-perctől bárki „beléphet” a konferenciára.

A belépés során azoknál a gépeknél, amelyeken még nem használtak zoom-ot, a rendszer feltesz egy olyan kérdést, hogy beleegyezik e a beállítások megváltoztatásába – ebbe bele kell egyezni, ennek nincs negatív következménye.

Belépéskor AZ ÉS CSAK AZ a postafiók legyen nyitva, ahonnan a belépési igényt küldte és amelyikre választ kapott. NE LEGYEN nyitva olyan oldal, melyet véletlenül sem szeretne megosztani a beszélgetés résztvevőivel!

A beszélgetés moderátora egyenként „engedi be” az előadókat, szereplőket.

A megjelenő felület alján bal oldalon kamera és mikrofon ikon látható. Ha egyik sincs áthúzva akkor halljuk és látjuk a szereplőt.

A háttérzajok miatt kérjük, hogy a mikrofon folyamatosan legyen kikapcsolva, ill csak azokra a percekre legyen bekapcsolva, amikor előadóként, vagy hozzászólóként szót kap tulajdonosa.

A beszélgetés megnyitóval kezdődik, ami „élő”-ben a zoom felületén látható majd. Ez alatt a zoom chatjében, és a konferencia honlapján egyaránt feltünik az első előadás linkje – amit youtube-on közösen meghallgatunk, megnézünk!

Minden előadás után vita következik.

A vita során hozzászólni kívánók a zoom felület alsó részén  található chat gombra kattintva nevük megadásával jelzik hozzászólási szándékukat, a vitavezető egyenként ad nekik szót bekapcsolva mikrofonjukat. Az előadó és a hozzászólók mikrofonjai az előadáshoz tartozó vitaidő végéig bekapcsolva maradnak, az új előadás kezdetekor ismét kikapcsolásra kerülnek.

A vita végén a moderátor a zoom chat felületen és a konferencia honlapján megosztja a következő előadás youtube felvételének linkjét!

Az előadás végéig a moderátor elkészíti az előző előadás vitájának videofelvételét és közzéteszi a neten, így a később bekapcsolódok eldönthetik, hogy az éppen folyó előadás, vagy egy korábbi előadás és vitája iránt érdeklődnek.

Ha a beszélgetés résztvevői személyes döntésük vagy technikai ok miatt kikapcsolódnak beszélgetésből az eredetileg megkapott linkre kattintással ismét visszatérhetnek – természetesen pár perc veszteséget okozhat, hogy a moderátor csak késve érzékeli a belépési szándékot.

Elvileg ugyan lehetőség van arra, hogy a beszélgetés résztvevői egymásnak chatüzeneteket küldjenek,de kérjük, hogy e beszélgetés során a chat funkciót kizárólag jelentkezés leadására használják. A modetátorhoz intézett kéréseket a nagypetertibor@gmail.com postafiókra küldött levélben tegyék meg.