videobook

2022 Január 21-23 Az oktatáskutatás új nemzedéke az évtizedfordulón

 

Konferenciafelhívás: 

A 2020 és 2021 évi országos konferenciák - mint pl az ONK vagy az MSZT kongresszus - egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy akárcsak a korábbi években  most sem volt elegendő idő arra, hogy az egyes előadásokat megvitassuk. Korábban azonban gyakran megfigyelhető volt, hogy a kollégák -----szünetekben - beszélgettek.

Korábban az is megfigyelhető volt, hogy ha az oktatáskutatásba , konferencielőadási gyakorlatba frissen bekapcsolódók -  azt tapasztalták, hogy egy-egy szemükben tekintélyesebb kolléga (főképp olyan, akivel saját intézményükben nem találkozhattak) beült az előadásukra, akkor a konferencia hivatalos idejében nem lehetséges vitát, beszélgetést, tanácskérést egy következő előadásról kimaradva, vagy ebédszünetben, kávészünetben megejthették.

A tudományos konferenciák fontos funkciója - olyan emberek "összehozása", akik nem nemzedéktársak, illetve földrajzi vagy intézményi okoknál fogva mester tanítvány viszonyba se kerülhetnek  - tehát valamiképpen - 2020 előtt - mégicsak működött.

Az online konferenciák nemzedéke ebből a lehetőségből kimaradt . Az online világ megkönnyíti a kommunikációt, de megnehezíti a kommunikáció megkezdését azok között, akik korábban még sosem szóltak egymáshoz.

Konferenciáinkat elsősorban azoknak hírdetjük - - MA hallgatóknak, mostanában diplomázottaknak, PhD hallgatóknak, frissen doktoráltaknak - akiknek 2019-ben, 2020-ban 2021-ben oktatáskutatási természetű mondanivalójuk támadt, de vagy nem volt még alkalmuk elmondani, vagy kevesélték a mondanivalójuk megvitatására szánt időt, hiányolják az ilyen vitákban keletkező szakmai kapcsolatokat.

AZ MSZT oktatásszociológiai szakosztálya január 21-23-i konferenciáján szabadon választott témában 20 perces előadásokat vár, melyekhez húsz perces vitaidők tartoznak. A jelentkezéseket január 10-ig kérjük megküldeni. legkésőbb január 10-ig

Nagy PéterTibor

https://docs.google.com/forms/d/1ycl3w50xE-YE7Y8InvW3evEzKoDM0-7lLFLN_WTlciQ

 

 

A programon résztvenni szándékozók a kezdés előtt öt perccel, de nem előbb, kattintsanak a

http://oktatas.uni.hu/20220121_belepokod.htm

linkre!

 

Program

20210121

13

.

00

.

Nagy Péter Tibor

:

Megnyitó

13

.

10

.

Sütő Erika

:

Jugoszláv és magyar középiskolai reformkísérletek a ’70-es években

13

.

50

.

Pelesz Nelli

:

Szakmai identitásformálás és professzionalizáció a tanítóképzésben a két világháború között

14

.

30

.

Kontró Fanni (Susánszky Pállal közös kutatás)

:

Miből lesz tüntetés? Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015-2020

15

.

10

.

Lólé Bianka

:

Kötélen táncolva. A pályaelhagyás a pedagógusok jövőképében

15

.

50

.

Kocsis Nóra

:

Tanítsunk és Tanuljunk Magyarországért! A mentorprogram eredményessége

16

.

30

.

Papp Beáta

:

Magyar-olasz két tannyelvű oktatás: tankönyv dilemma

17

.

10

.

Rusznák Anett

:

Együtt eredményesebbek lehetünk! Az iskola és a szülők kapcsolatának vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolákban

17

.

50

.

Csonka Éva

:

A középiskolai tanárok hatása a végzős diákok pedagógus pályával kapcsolatos motivációira és választására

20210122

 

 

10

.

20

.

Horváth Annamária

:

A Pygmalion-hatás jelentősége a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában

11

.

00

.

Németh-Czirok Ildikó

:

Flow Állapot Kérdőív bemutatása a klasszikus zenei pályára készülő növendékek körében

11

.

40

.

Bajkó Edina

:

Hallott és írott szövegértés harmadik osztályban

12

.

20

.

Annus Szabolcs

:

A szexualitás kérdése a 80-as évek Délmagyarországában

13

.

00

.

ebédszünet

 

 

13

.

40

.

Paizs Melinda Adrienn

:

A magyar kannabisz helyzetről.

14

.

20

.

Reszeginé Vályogos Krisztina

:

Az oktatók szakmai elégedettségének vizsgálata az észak-alföldi régió szakképzési intézményeiben

15

.

00

.

Trembulyák Márta

:

A gyógypedagógiai fogalmak változásai

15

.

40

.

Véghelyi Péterné

:

Tekintélyalapú értékpreferenciák kialakítási lehetőségei a modernitás mediatizált közösségképzetében

16

.

20

.

Godó Katalin

:

Szakmai fejlődési lehetőségek és a pedagóguspálya iránti elköteleződés vizsgálata a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramban

17

.

00

.

Patonai Gábor

:

Életreform: a természet

17

.

40

.

zárszó

 

Az előadások és az előadók adatai

 

13 . 10 . Sütő Erika Fokozat: PhD hallgató Intézmény: SZTE JGYPK Cím: Jugoszláv és magyar középiskolai reformkísérletek a ’70-es években Title: Yugoslavian and Hungarian Reform Attempts in Secondary Education in the 1970s Abstarcts, Tags "Jugoszláviában a rendszerszintű változások, szerkezeti átalakítások iránti igények a középfokú oktatás tekintetében már a ’60-as évek második felében megjelentek a párt részéről. Az ideológiai okokon túl a szocialista piacgazdaságra való áttérés tette szükségessé a középfokú képzés átalakítását. Az 1974-es tanévben vezették be az egységes középiskolát, s ezzel együtt megszüntették a korábbi középiskolai rendszert.
Magyarországon az iskolaszerkezet megreformálásának első tervezete Nagy Józsefhez kapcsolódik. Ez a terv már ismert volt, amikor Ágoston György vezetésével hozzákezdtek a középiskola megreformálásának első kísérletéhez 1973-ban. A kísérletek után néhány évvel dolgozták ki az egységes alapú középiskolát, azaz a szegedi modellt, amely más volt, mint Nagy József koncepciója.
Előadásomban a jugoszláv és a szegedi modell összehasonlító elemzésére vállalkozom. Kitérek azokra a szakmai kapcsolatokra is, melyek alapján feltételezhetjük, hogy a jugoszláv modell ismert volt a szegedi kutatócsoport számára is.
" "In Yugoslavia, the need for systematic reforms and structural changes regarding secondary education were present on behalf of the governing party as early as the second half of the 1960s. Besides ideological reasons, the shift towards socialist market economy rendered it necessary to restructure secondary education programs. Starting with the 1974 schoolyear, the structure of secondary education programs was uniformized, with the former, more diverse structure discontinued.
In Hungary, József Nagy was the first to propose reforms in the structure of education. This plan was known when the first reform attempts began, led by György Ágoston, in 1973. A few years after these early experiments, the unified structure was crafted based on the so-called “Szeged Model”, which differed from József Nagy’s concepts.
In my talk, I make an attempt to examine these models in a comparative manner. I also investigate the professional relations that suggest that the Yugoslavian model was known to the researchers in Szeged while working on their scheme.
" Jugoszlávia, egységes középiskola, szegedi modell Yugoslavia, uniformized secondary education, Szeged Model Other works of lecturer: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2021/12/a-politika-az-oktatasugy-es-a-nevelestudomany-az-1950-es-60-as-es-70-es-evek-szocialista-jugoszlaviajaban-vazlat/; http://eta.bibl.u-szeged.hu/1426/1/EFOP343_AP2OKTIG2_jegyzet_Bozs%C3%B3_Ren%C3%A1ta_et_al_A_fels%C5%91ktat%C3%A1s_k%C3%A9pz%C3%A9si_ter%C3%BCleteinek_szintle%C3%ADr%C3%B3_kimenti_jellemz%C5%91i_20181120.pdf;
13 . 50 . Pelesz Nelli Fokozat: PhD hallgató Intézmény: EKKE NTDI Cím: Szakmai identitásformálás és professzionalizáció a tanítóképzésben a két világháború között Title: Professional identity formation and professionalization in teacher education between the two world wars Abstarcts, Tags "Kutatásaim középpontjában a pedagógusprofesszió vizsgálata áll, elsősorban történeti kontextusban. A szakmai autonómia kialakítása, a professzióvá válás folyamata, az érvényes öndefiníció megfogalmazása, a tudományos megalapozottság kérdései napjainkban is érdekfeszítő témák, alapos megértésükhöz szükséges a téma gyökereinek, évszázados fejlődési ívének érdemi feltárása. Professzionalizációtörténeti kutatásaim részeként vizsgálom a két világháború közötti tanítóságot, mint foglalkozási csoportot. Reprezentánsaik speciális csoportjaként értelmezem a tanítójelölteket, mivel a szakmai identitásformálás időszaka különösen pregnáns kifejezője a hivatásbeli dilemmáknak.
A téma szerteágazó és nehezen vizsgálható volta ellenére a korabeli diáksajtó értékes és jól hasznosítható forrást biztosít, ezért a Magyar Tanítójelöltek Lapja című folyóirat elemzésével kívánom bemutatni eddigi eredményeimet. Az említett sajtóorgánum a maga nemében kuriózumnak számít, hiszen kizárólag diákok alapították, írták, szerkesztették és tartották fenn 1926 és 1938 között. Szegedi kötődésű kezdeményezésből vált országos kiterjedésű fórummá, önkifejezési lehetőséget biztosítva több mint 900 szerzőnek, a lehető legváltozatosabb témákban. Előadásomban a lap kvantitatív jellemzőinek bemutatása után kvalitatív módon közelítem meg a kérdést, egyelőre négy évfolyam tartalomelemzéssel végzett feltárása nyomán szemléltetem a főbb kategóriákat és összefüggéseket, amelyek segíthetnek a professzióvá válás speciális folyamatainak hatékony értelmezésében.
" "My research focuses on the teaching profession, primarily in a historical context. The establishment of professional autonomy, the process of becoming a profession, the formulation of a valid self-definition, and the issues of scientific substantiation are still interesting topics today, a thorough understanding of the roots and centuries of development of the topic is necessary for their thorough understanding. As part of my research on the history of professionalization, I examine the teaching between the two world wars as an occupational group. I interpret teacher candidates as a special group of their representatives, as the period of professional identity formation is a particularly pregnant expression of professional dilemmas.
Despite the fact that the topic is diverse and difficult to examine, the contemporary student press provides a valuable and well-utilized source, so I would like to present my results so far by analyzing the journal Hungarian Teacher Candidates. The said press is a curiosity of its kind, as it was founded, written, edited and maintained exclusively by students between 1926 and 1938. From a Szeged-based initiative, it has become a nationwide forum, providing opportunities for self-expression for more than 900 authors on a wide variety of topics. In my presentation, after presenting the quantitative characteristics of the paper, I approach the issue in a qualitative way, following the content analysis of four grades, I illustrate the main categories and contexts that can help in the effective interpretation of the special processes of becoming a profession." professzionalizáció, tanító, pedagógiai sajtó professionalization, teacher, pedagogical press Other works of lecturer: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10066069
14 . 30 . Kontró Fanni (Susánszky Pállal közös kutatás) Fokozat: egyetemi, főiskolai hallgató Intézmény: Társadalomtudományi Kutatóközpont Cím: Miből lesz tüntetés? Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015-2020 Title: What makes people protest? Protests focusing on education in Hungary 2015-2020 Abstarcts, Tags "A mozgalomkutatási és a politikai szociológiai irodalom szerint a politikai tiltakozás olyan eszköz, amellyel az állampolgárok képesek kifejezni elégedetlenségüket valamint képesek különféle problémákat tematizálni. A kutatók azonban keveset foglalkoznak azzal, milyen típusú elégedtlenségek generálnak tüntetéseket és melyek azok a problémák, amelyek így kevéssé vagy egyáltalán nem jelennek meg a közéletben.

Kutatásunkkal feltárjuk milyen oktatással kapcsolatos témák és ügyek miatt szerveznek Magyarországon tüntetéseket és, melyek azok a problémák, amiket nem követ politikai mobilizáció. Elemzésünkhöz kétféle adatbázist használunk: 1) 2015-2020 között a rendőrségre bejelentett tüntetések 2) oktatással kapcsolatos írott tartalmakból épített adatbázis: az oktatással foglalkozó tudományos közlemények (pl. Educatio) és a szaksajtóban (eduline.hu) megjelent cikkek.

A sajtóban megjelent cikkek alapján bemutatjuk az oktatásüggyel kapcsolatos problémák térképét, majd ezt összevetjük az oktatással kapcsolatban szervezett tüntetésekkel. Előzetes eredményeink szerint a sajtóban megfogalmazott problémák csak egy kis része jelenik meg tüntetéseken. Míg a szakmai folyóiratokban a cikkek 31%-a szólt esélyegyenlőségi problémákról, addig ez a témakör a tüntetések kevesebb, mint 5%-ánál jelent meg. Ugyanakkor az autonómia kérdése a tüntetések 83%-ában jelent meg, míg a szakcikkek csak 23%-ában jelenik meg ez a téma.
" "Social movement studies and political sociology literature define political protests as a tool for citizens to voice their discontent. Also protests allow people to thematise different issues. However there has been less previous research on what types of grievances lead to protests and what types of issues do not show up in public demonstrations.

Our research aims to fill this gap in the literature and reveal issues that are followed by political mobilization. In our analysis we use two datasets 1) the protests registered by the police between 2015 and 2020, and 2) our own database of written sources on education, which include publications in scientific journals like Educatio and articles in specialized press (e.g. eduline.hu).

We present the map of issues based on the arcticles and it is compared with the protest events focusing on education. Our preliminary results show that most of the issues presented in the written sources did not lead to protests. While 31 per cent of the publications mention the issue of equal opportunities and discrimination in schools, this problem was only mentioned in less than five per cent of the protest events. Moreover 83 per cent of protests dealt with autonomy, while it was only discussed in 23 per cent of the scientific publications." oktatásügy; tüntetés; politika education; protests; politics Other works of lecturer:
15 . 10 . Lólé Bianka Fokozat: egyetemi, főiskolai hallgató Intézmény: Debreceni Egyetem Cím: Kötélen táncolva. A pályaelhagyás a pedagógusok jövőképében Title: "Dancing on a rope. Leaving the career in the vision of teachers

" Abstarcts, Tags "Mind a szakmai önértékelési problémák, mind pedig a 21. századi elvárások hozzájárulnak a pályaelhagyáshoz, mint rizikófaktorok. És egy új jelenséget hoznak létre, az úgynevezett ,,stagnáló pályaelhagyó pedagógust” (Polónyi 2017, Pukánszky & Németh 1996, N. Kollár & Szabó 2017, Zagyváné 2019).
Egy online kérdőív kidolgozása és a közoktatás különféle magyarországi színterein dolgozó pedagógusokkal való kitöltetése történt meg. Összesen 254 pedagógus vett részt a felmérésben, ami nem reprezentatív, ezért az eredmények általánosíthatósága korlátozott. A kutatási eredményekről elmondható, hogy a pályakezdő és a már 5-10 éve dolgozó pedagógusok a legmotiválatlanabbak. Ami pedig az önértékelést illeti, a több, mint 25 éve pályán lévők azok, akik a leggyakrabban értékelik önmagukat pedagógusként pályatársaikkal megegyező teljesítményt nyújtónak. Számos szakmai kihívást a pályakezdők és az 5-10 éve pályán lévők tekintettek a legsúlyosabbnak. A határozott pályaelhagyási szándék és a stagnáló pályaelhagyás minden kétséget kizáróan része a mai pedagógusok jövőképének.
" "Both the professional self-evaluating crises and the expectations of the 21st century can be regarded as risk-factors that play a significant role in the decision that many teachers make to give up teaching or being in a so called “stagnating stage” some time during their career (Polónyi 2017, Pukánszky & Németh 1996, N. Kollár & Szabó 2017, Zagyváné 2019).
The base of this study is the “Survey of the Mental Condition and Potential Burn-out of Teachers Working in Public Education in Hungary in 2020” (N=254).
As for the results, we found that the least motivated were the entrants and those who had been teaching for 5 to 10 years already. As for self-reflection, it is the teachers who have been teaching for over 25 years who saw their performance as the same when asked to compare that to that of their colleagues. It is the entrants and the teachers who have been working for 5 to 10
years already that regarded professional challenges as the most severe. Finally, we clearly found a definite intention to leave the profession as well as stagnating quitting in their future prospects.
The first question was seeking answers to the following questions: Is a teacher at all able to reflect upon his or her own teaching skills acquired during his or her teacher training and also during the later years of his or her own teaching practice in public education? How does he or she assess his or her own teaching skills?
Secondly, I attempted to find out the potential effect of the number of years a teacher has spent teaching on his or her self-assessment as a teacher when compared to that of his or her colleagues.
Thirdly, I was searching for answers as to how the number of years a teacher has spent teaching determines his or her view of the hardships and challenges having been encountered during his or her career.
Lastly, we got an insight into how teachers can see their own future and also into how many of them were considering quitting the profession and into how determined the ones who were planning to do so were." szakmai önértékelés; pályaelhagyás; stagnálás professional self-reflection; quitting profession; stagnating Extract Other works of lecturer: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2021/2/21_L%C3%B3l%C3%A9_2021_02.pdf; http://mek.oszk.hu/22300/22310/22310.pdf
15 . 50 . Kocsis Nóra Fokozat: egyetemi, főiskolai hallgató Intézmény: DE-GYGYK Cím: Tanítsunk és Tanuljunk Magyarországért! A mentorprogram eredményessége Title: Let's teach and learn for Hungary! The effectiveness of the mentoring program Abstarcts, Tags "Kulcsszavak: Tanítsunk Magyarországért, mentorprogram, hátránykezelés, járványhelyzet, távmentorálás

A tanulói hátrányok kompenzálására hazánkban egyre elterjedtebbé válik a mentorálási folyamat. Számos program törekszik arra, hogy kibontakoztassa a mentor-mentorált személyes kontaktusában rejlő előnyöket (Fejes, 2012), azonban a személyes mentorálás nyújtotta lehetőségek az elmúlt másfél évben háttérbe szorultak. A koronavírus-járvány a hagyományos oktatást egy olyan jelentős mértékű kihívás elé állította, amellyel az oktatási rendszer még nem találkozott. Számos terület átalakult, s ebből kifolyólag a hagyományos oktatásról a digitális oktatásra való átállás további kihívások elé állította a pedagógusokat, a diákokat (Kristóf, 2020). Az oktatás mellett a jelenléti mentorálás távmentorálás formájában folytatódhatott. Kutatásomban vizsgálom a Tanítsunk Magyarországért programban a távmentorálás meglétét, hatékonyságát, a tapasztalatok feltárását. A felmérést kevert módszer alkalmazásával végzem el, egyrészt kvantitatív kérdőíves kutatás formájában, amely a diákok megszerzett élményeire fókuszál, valamint kvalitatív vizsgálati módszereket alkalmazok, amely az átfogóbb tapasztalatok gyűjtését biztosítja. A kutatás alanyait Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy-egy kistelepülésének általános iskolás diákjai, mentorai, pedagógusai képezik (N=60 fő). Az adatgyűjtés 2021 decemberében kezdődött, s még tart a lekérdezés folyamata, ebből kifolyólag az első eredményeket szeretném a konferencián bemutatni." "Keywords: Teach for Hungary, mentoring program, disadvantage treatment, epidemic situation, remote mentoring

To compensate student disadvantages, the mentoring process is becoming more and more widespread in Hungary. Numerous programmes has the aspiration to unfold the advantages/benefits of the face-to-face contact between mentor and mentee, however, the opportunities of personal mentoring had been declined in the last and a half year. The coronavirus epidemic challenged the traditional school system in a significant way that the education system has never faced before/yet. Many areas have changed, and as a result, the transition from traditional to digital education has posed additional challenges for teachers and students (Kristóf, 2020). In addition to education, attendance mentoring could continue in the form of distance mentoring. In my research, I examine the existence and effectiveness of distance mentoring and the exploration of experiences in the Teach for Hungary program. I carry out the survey using a mixed method, on the one hand in the form of quantitative questionnaire research, which focuses on the experiences gained by the students, and on the other hand, I use qualitative research methods that ensure the collection of more comprehensive experiences. The subjects of the research are primary school students, mentors and teachers of small settlements from Hajdú-Bihar county and Szabolcs-Szatmár-Bereg county (N=60 people). Data collection started in December 2021, and the query process is still ongoing, so I would like to present the first results at the conference." Option 1 Option 1 Other works of lecturer:
16 . 30 . Papp Beáta Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Cím: Magyar-olasz két tannyelvű oktatás: tankönyv dilemma Title: Hungarian-Italian bilingual education: a textbook dilemma Abstarcts, Tags Magyarország oktatáspolitikája egyre nagyobb figyelmet szentel az idegennyelv-tudás kérdéskörére. A tartalomalapú nyelvoktatás legmegfelelőbb eszköze a két tannyelvű képzés, mely lehetőséget nyújt egy elmélyültebb nyelvi és kulturális tudás elsajátítására. Két nyelven tanulni egy tantárgyat, két tudományos kultúra megismerését is jelenti (Pelles, 2002). Magyarországon számos angol, illetve német két tannyelvű képzés működik, így az ezekről szóló kutatások széleskörűek, ám az újlatin nyelvekre kevesebb figyelem irányul. Hazánkban jelenleg négy magyar-olasz két tannyelvű középiskola működik. Jelen kutatás ezek közül a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumot vizsgálja. Kutatásunk célja, hogy feltárja az esetleges változásokat, amelyek 2014-hez képest történtek az olasz tagozat életében, a tartalomalapú nyelvoktatáshoz szükséges két tannyelvű tankönyvek tekintetében. Arra kerestük a választ, hogy fennáll-e tankönyvhiány. A vizsgált intézmény olasz tagozatán jelenleg tanító olasztanárokat, mostani és egykori anyanyelvi lektorokat megkeresve vettük fel a kérdőívet. A kapott eredményeket összehasonlítottuk a 2014-ben végzett hasonló felmérésünkkel. Eredményképpen elmondható, hogy a tartalomalapú nyelvoktatáshoz szükséges két tannyelvű tankönyveket illetően továbbra is hiány figyelhető meg. Hungary's educational policy is paying more attention to the issue of foreign language knowledge. The context based language education’s most appropriate tool is the bilingual education, which gives the possibility of a deeper level of language and cultural acquisition. Learning a subject in two languages, also meaning the learning of two scientific cultures (Pelles 2002). In Hungary there are many English and German two-language training, so research on these are widespread, but it is aimed at less attention to the new Latin languages. In Hungary there are currently four Hungarian-Italian two-language high schools. This research observes the Kodály Zoltán High School. The purpose of our research is to reveal possible changes compared to 2014 in the life of the Italian Section, regarding two-language textbook need for content-based language teaching. We searched for the answer that there is a textbook shortage. We recorded the questionnaire at the teachers of the Italian Section, present and former native language lecturers at the Italian Section of the institution under review. This gathered data was compared with our previous research in 2014. As a result, it can be said that the two language teaching textbooks needed for content-based language teaching continue to be lacking. Option 1 Option 1 Other works of lecturer: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2021/05/Papp_Be%C3%A1ta_55.pdf
17 . 10 . Rusznák Anett Fokozat: egyetemi, főiskolai hallgató Intézmény: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Cím: Együtt eredményesebbek lehetünk! Az iskola és a szülők kapcsolatának vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolákban Title: Together we can be more successful! Examination of the relationship between the school and parents in primary school in Szabolcs- Szatmár- Bereg Country Abstarcts, Tags "Miért fontos a szülők bevonása? Joyce Epstein gondolatát emelnénk ki, aki szerint kiemelten fontos, hogy az iskolai életben a szülők is elkötelezettek legyenek, s minél nagyobb mértékben kapcsolódjanak be a gyermekük iskolai életébe. Kutatásunk legfőbb célja, hogy rámutassunk az iskola és a szülő kapcsolatának, illetve a szülői szerepvállalás fontosságára, továbbá feltáró jellegű kutatásunkkal kívánunk alapot biztosítani a komplex kutatás lebonyolításához.
A szülői részvétel fogalma alatt minden olyan tevékenységet értünk, amely a gyermek tanulását, fejlődését szolgálja, hiszen a gyermek tanulási folyamata áll a fókuszban. A szülők részvételének és a bevonódásának a mértékét és akadályait egyrészt a szülők oldaláról, másrészt az intézmények oldaláról is megvizsgálhatjuk. A kutatásunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
•Milyen különbségek mutatkoznak az egyes iskolákban tanulók szüleinek iskolához való viszonyában?
•Milyen mértékben vesznek részt a szülők a gyermekek iskolai életében?
•Melyek azok a kezdeményezések, amelyek a legszívesebben vennénk részt a szülők? Tudjuk-e kategorizálni ezeket a kezdeményezéseket?
•Hogyan vélekednek a pedagógusok és a szülők az iskola és a család kapcsolatáról?
A jelenlegi kutatásunkban egyaránt fókuszálunk a szülők és az iskolai nézőpontjaira. A kutatásunk során egy községi, egy kisvárosi és egy megyeszékhelyi általános iskolákban végeztünk kutatást, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezek az iskolák eltérő tanulói bázissal rendelkeznek, azonban a különbségekre vonatkozó következtetéseket a későbbiekben kívánunk majd levonni. A kvantitatív kutatási szakaszban az egyik községi és megyeszékhelyi intézményekben tanuló diákok szüleinek a véleményeit és álláspontját vizsgáltuk, valamint Epstein hat bevonódási típusából kiindulva az egyik kérdésblokkunkkal az volt a célunk, hogy feltárjuk, milyen programokba, rendezvényekbe kapcsolódnának be a szülők, ha az iskola kezdeményezné a felsorolt programokat. A kvalitatív kutatási szakaszban az iskola nézőpontját igyekeztünk vizsgálni a felkeresett iskolák állami fenntartásúak. Az interjús kutatást jelenleg is folytatjuk, hiszen a fennálló járványügyi helyzet miatt nem sikerült el-érünk mind a három iskola valamennyi pedagógusát. Hangsúlyoznunk kell, hogy a kutatás eredményeiből nem vonhatunk le általános, ok-okozati összefüggéséket, és nem tehetünk egyértelmű meg-állapításokat a szülők és az iskola közötti kapcsolatra vonatkozóan.
" "Together we can be more successful! Examination of the relationship between the school and parents in primary school in Szabolcs- Szatmár- Bereg Country. Why important the parents overlaying. Aim of the research to point out the importance of the relationship between school and parent and parental role, and with our research we want to provide the basis for conducting complex research.
The concept of parental involvement means all activities that serve the child's learning and development, since the child's learning process is the focus. The extent and obstacles to the participation and involvement of parents can be examined both from the parents 'side and from the institutions' side. In our research we were looking for answers to the following questions:
What are the differences between the parents of the students in each school?
To what extent do parents take part in children's school life?
What are the initiatives that parents would most like to participate in? Can we categorize these initiatives?
How do teachers and parents think about the relationship between school and family?
We focus both in our current research to parents and school viewpoints. In our research, we conducted research in primary schools in a municipal, a small town and a county seats in Szabolcs-Szatmár-Bereg county.
" szülő; iskola; eredményesség parent; school; efficiency Other works of lecturer:
17 . 50 . Csonka Éva Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program Cím: A középiskolai tanárok hatása a végzős diákok pedagógus pályával kapcsolatos motivációira és választására Title: "THE IMPACT OF HIGH SCHOOL TEACHERS ON THE MOTIVATIONS AND CHOICES OF
GRADUATE STUDENTS FOR TEACHING CAREERS" Abstarcts, Tags "Oktatási rendszerünk minősége függ attól, milyen tanárok tanítanak, kik lesznek azok, akik a jövő nemzedékét nevelik és ebből a szempontból a középiskolai tanárok korai érzékenyítésben betöltött szerepét kutatjuk. (Sági - Ercsei, 2012). Polónyi István (2019) a felsőoktatásba felvett hallgatók átlagpontszámát vizsgálva megállapította, hogy a gyengébb tanulmányi teljesítményre képes tanulók kerülhettek be a tanárképzésre. Csökken a pedagógusképzés presztízse is. (Gortva, 2020).
Választ keresünk arra, kik választják a tanári pályát (társadalmi háttér, gazdasági háttér, környezeti hatások, szülők iskolai végzettsége, eredményesség), miért nem motiváltak a kiváló tanulók (kitűnő, jeles tanulók) a pedagógus pálya iránt (Gortva, 2020), mennyire van befolyásoló szerepe egy középiskolai tanárnak a pályaválasztás szempontjából. Így képet kapunk a végzős, középiskolás diákok pályaválasztására gyakorolt tanári hatásról, (a pedagógus személyiségmarketingjéről) a jobb teljesítményt nyújtó tanulók vizsgálata során a pályamotivációjukról, valamint a marketing és az oktatás kapcsolatának újszerűségéről, ha az érettségire, mint munkaerő – piaci elvárásként tekintünk.
Kulcsszavak: pályamotiváció, tanári professzió, személyiségmarketing" "The quality of our education system depends on the quality of the teachers who will educate the future generation and from this perspective we are exploring the role of secondary school teachers in early sensitisation. (Sági - Ercsei, 2012). István Polónyi (2019), examining the average scores of students admitted to higher education, found that students with lower academic performance were more likely to be admitted to teacher education. The prestige of teacher education is also declining. (Gortva, 2020).
We seek answers to the question of who chooses a career as a teacher (social background, economic background, environmental influences, parents' educational attainment, achievement), why excellent students (outstanding, honours students) are not motivated to become teachers (Gortva, 2020), and how influential a secondary school teacher is in terms of career choice. Thus, we gain insights into the influence of teachers on the career choice of graduating secondary school students, (the teacher's personality marketing) on their career motivation when examining high achievers, and the novelty of the relationship between marketing and education when looking at the baccalaureate as a labour market expectation.
Keywords: career motivation, teaching profession, personality marketing" Option 1 Option 1 Other works of lecturer:
20210122
10 . 20 . Horváth Annamária Fokozat: egyetemi, főiskolai hallgató Intézmény: Debreceni Egyetem Cím: A Pygmalion-hatás jelentősége a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában Title: Significance of the Pygmalion effect in mentoring disadvantaged students Abstarcts, Tags A Pygmalion-hatás a másokkal szembeni elvárások erejét példázza. Az emberek olyanokká válnak, amilyen elvárásokat támasztunk velük szemben (Merton, 1980; Cserné Adermann, 1991). A kutatás célja megvizsgálni a mentorálás hatását a hátrányos helyzetű mentoráltak tanulmányi eredményeire és motivációjára. A mentor-mentorált közötti kapcsolat komplex hatásmechanizmusának összetevői között kiemelten elemezzük a Pygmalion-hatást. A tervezett kérdőíves kutatás alapsokaságát a Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramban résztvevő Hajdú-Bihar megyei 7. és 8. osztályos mentoráltak adják. Kontrollcsoportként hasonló háttérrel rendelkező, de a programban részt nem vevő tanulókat vizsgálunk. Kutatásunk az elméleti megalapozás és operacionalizálás fázisában van, így eredményekről még nem számolhatunk be. Hipotézisünk, hogy a mentorált hátrányos helyzetű tanulók esetében hangsúlyosabban van jelen a Pygmalion-hatás kedvező befolyása a tanulmányi eredményekre és a motivációra, mint nem mentorált társaik körében. The Pygmalion effect exemplifies the strength of the expectations of others. People become similar to the expectations we state for them (Merton, 1980; Cserné Adermann, 1991). The aim of the research is to examine the impact of mentoring on the learning outcomes and motivation of disadvantaged mentees. Among the components of the complex mechanism of action of the mentor-mentee relationship, the Pygmalion effect is predominantly analyzed. The basic population of the planned questionnaire research is provided by the 7th and 8th-grade mentees of Hajdú-Bihar County participating in the Teach for Hungary Mentoring Program. As a control group, we examine students from similar backgrounds who do not participate in the program. Our research is in the phase of theoretical foundation and operationalization, so we cannot yet report results. Our hypothesis is that the positive effect of the Pygmalion effect on learning outcomes and motivation is more pronounced among mentored disadvantaged students than among their non-mentored peers. mentorálás, pygmalion-hatás,hátrányos helyzetű tanulók mentoring, pygma-lion effect, disadvantaged students Other works of lecturer:
11 . 0 . Németh-Czirok Ildikó Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola Cím: Flow Állapot Kérdőív bemutatása a klasszikus zenei pályára készülő növendékek körében Title: "The flow experience: Construction
and validation of the flow state scale among students preparing for a career in classical music" Abstarcts, Tags "A flowt, annak elemeit Csíkszentmihályi Mihály (1975) fogalmazta meg. A flow jelentése: áramlat. A flowt átélők a következőről számoltak be: nem létezik más, csakis a tevékenység, ami magával ragadja őket. Flow érzés olyan tevékenység közben jön létre, mely felkészültséget kíván, világos céljai vannak, biztosított az azonnali visszacsatolás. A cselekvő személy teljes figyelmét igénybe veszi, külső és belső zavaró tényezők kizárása okán a tudata uralmára készteti, a személy cselekvés közben belemerül az általa végzett tevékenységbe. Az időérzete átalakul, és végül e hét elem autotelikus (auto=ön, telosz=cél) élményt okoz. Az autotelikus szó jelentése: a személy a tevékenységet magáért a tevékenységért végzi, a tevékenység okoz örömöt, a külső elvárások nem befolyásolják az örömérzetet. A tevékenység indítója a belső motiváció. (Intristic motivation.) (Csíkszentmihályi, 1997, 107-112). A flow elemeinek felmérésére számos mintavételi eljárás (Élményértékelő Mintavételi Eljárás, interjúk, kérdőívek) született. Jelen előadáson „A flow áramlatélmény feltárása klasszikus zenei pályára készülő növendékek körében” kutatásom flow értékeinek mérésére készült 4 skálás likert kérdőív, illetve a 2020/2021-ben végzett kutatásom eredménye kerül bemutatásra. A kérdőív kidolgozásának alapjául a Jackson & Marsh (1996) által kidolgozott Flow Állapot Kérdőív szolgált alapul, melyet magam adaptáltam zeneoktatásra. A kérdőív a flow nyolc elemét méri, nem tér ki az antiflow értékekre. Vizsgálati módszerem keresztmetszeti vizsgálat, több helyszínen, de adott helyen egyetlen adatfelvétellel kapott eredmények kerülnek elemzésre, összehasonlításra, ismertetésre. Mintavételi eljárásom a maximális stratégia elvét követve lett kidolgozva (Sántha, 2006) kizárólag a klasszikus zenei pályára készülő növendékek töltik ki a kérdőívet.
Tárgyszó: : flow; zenei pálya; kérdőív
" "Flow is a state of consciousness where people become immersed in an activity, and enjoy it intensively. You are involved in the activity, you do it because you love doing it. You do it by intrinsic motivation, not external motivation. Nothing else matters, just the activity itself. It is named by Mihály Csíkszentmihályi. He said: „ … the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost, for the sheer skae of doing it.” (Csíkszentmihályi, 1990).) The flow experience has been researched with several methods (ESM, interviews, flow state scale.) In this presentation, my own questionary will be presented. My research is exploratory research. This field (flow experience and music) has never been researched in Hungary yet. The research is cross-sectional research — more schools take part, but one school takes part only once. The sampling procedure was developed by the maximum strategy principle. Only those students participated in this research who aspire to be professional musicians. The four scales questonary have been developed by A. Jackson and Herbert Marsh Flow State Scale (1996) and have been adapted to music learning by me. The questionary assesses the eight flow elements but does not address the issue of antiflow.
Keywords: flow experience; music education, questionary" Option 1 Option 1 Other works of lecturer: http://www.jgypk.hu/toki/tanito/wp-content/uploads/2021/11/ppnp_2021_konferenciakotet_2_final.pdf; https://www.parlando.hu/2019/2019-2/Czirok_Ildiko.pdf; https://www.parlando.hu/2020/2020-6/Czirok_Ildiko_recenzio.pdf
11 . 40 . Bajkó Edina Fokozat: egyetemi, főiskolai hallgató Intézmény: Cím: Hallott és írott szövegértés harmadik osztályban Title: Listening and writing comprehension in third grade Abstarcts, Tags "Dolgozatom témája az anyanyelvi szövegértés harmadik osztályban. Pedagógiai gyakorlatom során azt tapasztaltam, hogy a már írástudó gyermekek vizuális szövegértése fejlettebb, azaz írott szövegeket könnyebben megértenek és megjegyeznek, mint a hallott szövegeket. Ez a jelenség ihlette dolgozatom témáját.
Kutatásom problémakérdése, hogy a harmadik osztályos tanulóknál a hallott és írott szövegértés közül melyik a fejlettebb, illetve hogy a munkamemória mennyiben játszik szerepet a szövegértés folyamatában. A felmérések eredményeivel foglalkozó fejezetben, azt igyekeztem megvizsgálni, hogy összefüggnek-e a három felmérésen szerzett összpontszámok, illetve hogy melyik felmérésben teljesítettek a tanulók a legjobban vagy legrosszabbul és miért.
Jelenleg, a kutatásom folytatásán dolgozom, mellyel az adatgyűjtési szakaszban tartok. Különböző eseteket vizsgálok meg, feltáró interjús módszerrel. Négy első osztályos tanulót választottam ki egy kelet-magyarországi általános iskolából, akik sokgyerekes, hátrányos vagy halmozottan hátrányos családból származnak és egy teljes tanéven keresztül (2021-22) figyelemmel kísérem, hogyan fejlődik az írott és a hallott szövegértésük, a környezetük (szülő, testvérek, pedagógus) hatását figyelembe véve.

Tárgyszavak: hallott szövegértés; írott szövegértés; munkamemória." "The topic of my research is mother-language comprehension in third grade. During my pedagogy practice, I noticed that children who can already write have a more advanced visual comprehension than listening comprehension. This phenomenon inspired my research.
The problematic question of my research is whether the level of listening or writing comprehension is more advanced, and what role does the work memory plays in the process of comprehension. I wanted to examine if the results of my three worksheets have any correlation, and in which worksheet they got the worst or the best result and why.
Currently, I’m working on the continuation of my research, where I am in a data collecting phase. I investigate different cases, with making interviews. I chose four first grade students from an east-hungarian elementary school. All of them come from a family with many children, and disadvantaged circumstances. I monitor how their listening and writing comprehension improve through a whole year, taking in consideration the effects of their environment (parent, brother/sister, teacher).

work memory; listening comprehension; writing comprehension." Option 1 Option 1 Other works of lecturer:
12 . 20 . Annus Szabolcs Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Cím: A szexualitás kérdése a 80-as évek Délmagyarországában Title: The issue of sexuality in ’Délmagyarország’ daily paper in the 1980s Abstarcts, Tags A Háttér Társaság megbízásából létrejött projektben a Csongrád-Csanád megyei Délmagyarország napilapon végeztem sajtóelemzést a célból, hogy megvizsgáljam, hogyan, milyen témák mentén beszélt az orgánum a szexuális kisebbségről. Az empirikus fázis során felfigyeltem arra a tendenciára, hogy a kisebbség jelenléte szorosan összekapcsolódott a szexualitás, a szexuális felvilágosítás kérdéskörével. Előadásomban elsődlegesen erre a tendenciára fókuszálok, azt igyekszem bemutatni, hogy témától, szerzőtől és hírtől függően hogyan beszél egy vidéki sajtóorgánum a szexről, intimitásról, nemiségről. Az eredményekből az olvasható ki, hogy az államszocializmus utolsó évtizedében sem volt még egységes elv vagy szabályrendszer a téma társadalmi diskurzusában, ugyanakkor a fiatalok felvilágosításában nagy relevanciával rendelkezett, amit az évtized második felében az AIDS-krízis tovább növelt. In the project behalf of the Háttér Society I did a media analysis on regional newspaper ’Délmagyarország’ in Csongrád-Csanád County for the purpose of examine how the newspaper's authors talked about the sexual minority. In the empirical period I picked up on the tendency that the issue of the minority was linked up with the issue of the sexual education. In my presentation I want to focus on this tendency, presenting that as the case of topic, author or news, how the organum spoke about sex, sexuality and intimacy. We can be read from the results, that in the last decade of the socialism, there were still no integrated precept or rule to how the media and society should discurse the sexuality, however it seems obvious that the topic had a great relevancy within the sexual education, mainly after the AIDS-crisis imploded to the country. sajtóelemzés; szexualitás; Délmagyarország media analysis; sexuality; Délmagyarország Other works of lecturer:

13 . 40 . Paizs Melinda Adrienn Fokozat: PhD hallgató Intézmény: SZTE - ÁJTK - ÖJJI Cím: A magyar kannabisz helyzetről. Title: About the cannabis situation in Hungary. Abstarcts, Tags Rácz (1988) a „drogfogyasztó magatartás” kifejezést használta a droghasználat összetett szociológiai, szociálpszichológiai és pszichológiai jelenségére. Ez az előadás természetesen nem akar, és nem is lehet a jelenség minden szegmensét feltáró, ezért a főleg a fiatalabb korosztályra jellemző látens bűnözési formát választottam témául, aminek a fókusza specifikusan a lakosság marihuána fogyasztására, és az erre vonatkozó jogszabályokra került. Ennek a korosztálynak a specifikus relevanciáját az jelenti, hogy az eljárás alá vontak 9/10-e 30 év alatt volt 2007-ben. A fogyasztási célú birtoklással kapcsolatos bűncselekmények legnagyobb százalékban a kannabiszhoz köthetőek Magyarországon. Így a fiatalkori bűnözés egyik legjelentősebb eleme a kannabiszpiacon való részvétel. A téma aktualitását pedig az adja, hogy a kormány 2013-ban elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégiát, amiben azt tűzte ki céljául, hogy 2020-ra drogmentessé tegye az országot. Ennek sikerességét igyekszem feltárni, a nemzetközi és hazai jogi és társadalmi közeget is szemügyre véve; nem célja azokban a dolgozatnak sem ezen körülmények, sem a büntetőjogi vonatkozások feltárása, fontos eleme azonban az a kérdés, hogy a jogalkotói cél mennyiben egyezik a társadalmi igényekkel, és mennyire van összhangban a nemzetközi trendekkel. Hisz nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy eltérő szerek egy kategória alá vonása. Felmerül a kérdés, hogy feltétlenül szükséges e a büntetőjog keretében foglalkozni a kannabisszal, vagy egy ponton túl a szabályozás ilyen szintű szigorúsága inkább kiskorúsítja a társadalmat? "Rácz (1988) used the term “drug-using behavior” to refer to the complex sociological, socio-psychological, and psychological phenomenon of drug use. Of course, this presentation does not want to, and cannot be, exploring all segments of the phenomenon, so I chose the latent form of crime, which is especially characteristic of the younger age group, with a specific focus on marijuana use and legislation.
The specific relevance of this age group is that in 2007, 9/10 of those subject to the procedure were under 30 years of age. The highest percentage of crimes related to possession for consumption are related to cannabis in Hungary. Thus, participation in the cannabis market is one of the most significant elements of juvenile delinquency. The topicality of the topic is given by the fact that the government adopted the National Anti-Drug Strategy in 2013, in which it set the goal of making the country drug-free by 2020. I try to explore the success of this, also looking at the international and domestic legal and social environment; it is not the purpose of the presentation to explore either these circumstances or the criminal law aspects, but an important element is the question of the extent to which the legislative goal is in line with societal needs and in line with international trends. We cannot ignore the fact that different substances fall into one category. The question arises as to whether it is absolutely necessary to deal with cannabis in the context of criminal law, or is it beyond this point that this level of regulation is rather marginalized in society?" kannabisz; kábítószer fogyasztás; drogellenes stratégia; cannabis; drug use; anti-drug strategy Other works of lecturer: https://www.ojji.u-szeged.hu/images/dokumentumok/CLWP/Paizs_Probono.pdf; http://jesz.ajk.elte.hu/2020_2.pdf; http://diploma.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/51740/ http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/22177/2/RDC01.01Frontmatter-merged.pdf
14 . 20 . Reszeginé Vályogos Krisztina Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Cím: Az oktatók szakmai elégedettségének vizsgálata az észak-alföldi régió szakképzési intézményeiben Title: Research of professional satisfaction of teachers in secondary vocational education and training in the Northern Great Plain region Abstarcts, Tags "2020.november, decemberében online kérdőíves kutatás keretében a középfokú szakképzésben oktatók szakmai elégedettségét vizsgáltuk. A válaszadók 98%-a az észak-alföldi régió szakképzési intézményeiben oktató, akiket a három megye szakképzési centrumain keresztül szólítottunk meg. Összesen 168 válasz érkezett, mely minta nem tekinthető reprezentatívnak.
Hipotézisünk szerint az oktatók szakmai elégedettsége függ az adott intézménytípus presztízsétől, melyben dolgozik.
Az 5 fokozatú Likert skálával a szakmai sikeresség mértékét az alábbi területeken vizsgáltuk: tudásátadás, értékrend formálás, szocializáció, szakmai innováció, szülőkkel és kollégákkal való együttműködés, kreativitás, problémamegoldás és önképzés.
A kapott válaszokat egyszerű kereszttáblás elemzéssel dolgoztuk fel,
A válaszok alapján kizárólag a technikumban oktatók a tudásátadás és a szakmai innováció területén ítélik a legsikeresebbnek magukat.
A hipotézisünk nem igazolódott be, mivel abban az esetben, ha a kizárólag technikumban és a technikumban és más intézménytípusban oktatókat egy csoportként vizsgáljuk, akkor összességében ők ítélik a legkevésbé sikeresnek magukat szakmailag.
" "The online study took place in November-December 2020, 168 teachers completed the questionnaire, mainly from vocational training centres in the Northern Great Plain region.
The sample cannot be considered representative.
According to our hypothesis, the professional satisfaction of the instructors depends on the type of institution in which they teach.
Using a 5-degree Likert scale, we mapped out the professional success of the instructors and to what extent they perceive it in the fields of knowledge transfer, value system formation, socialization, professional innovation, cooperation with parents and colleagues, creativity, problem solving and self-education. We assessed the responses with a simple cross-table analysis.
We can analyze the responses either narrowed down or expanded in the aforementioned way, instructors who teach in technical schools feel the most successful in the field of innovation and knowledge transfer in secondary vocational education and training.

The analysis of the data shows that teachers who work only in technical schools feel the most successful. If we consider the responses of teachers in technical schools and teachers working in other types of programmes as one group, they recognise themselves the least successful.
Our hypothesis that teachers in higher-prestige technical training are the most satisfied with their professional success has not been confirmed based on the results.
" szakmai elégedettség; szakképzés; intézménytípus professional satisfaction; vocational training; type of institution Other works of lecturer:
15 . 0 . Trembulyák Márta Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Cím: A gyógypedagógiai fogalmak változásai Title: Changes in special education concepts Abstarcts, Tags A fogalmak a gyógypedagógiában folyamatosan változtak a történelem során. Ezek sok esetben bemutatták a társadalmi fejlődés gondolatait. Másrészről a társadalomban megjelenő egyre pozitívabb hozzáállást a fogyatékossággal élő emberek befogadásához. A fogalmak folyamatosan új ismeretekkel egészültek ki. A fogalmi változások viszont nem jelentik azt, hogy a mai pedagógusok számára annyira egyértelműek is lennének. Az együttnevelés folyamatában egyik legfontosabb tényezőként jelölöm meg a vizsgálataim során a gyógypedagógiai fogalmak jelentésének ismeretét. Hiszen a szakértői véleményekben olvasható javaslatok, jellemzések beépítése a tanítási folyamatban lehetetlen, ha nem tudjuk értelmezni a benne rejlő definíciókat. Ma már elengedhetetlen ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hiszen az iskolákban egyre nagyobb számban jelennek meg a tanulási problémákkal küzdő gyerekek, akiknek az oktatását már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A mai pedagógusoknak erre fel kell készülni. "Concepts in special education have changed constantly throughout history. In many cases, they presented ideas for social development. On the other hand, there is an increasingly positive attitude in society towards the inclusion of people with disabilities. New knowledge is constantly being added to the concepts. Conceptual changes, however, do not mean that they are so clear to today’s educators. One of the most important factors in the process of co-education is the knowledge of the meaning of special education concepts in my research. After all, it is impossible to incorporate the suggestions and descriptions that can be read in expert opinions into the teaching process if we cannot interpret the definitions inherent in them. It is essential to address this issue today. After all, an increasing number of children with learning problems are appearing in schools whose education can no longer be ignored. Today’s educators need to be prepared for this.
" gyógypedagógia, együttnevelés,fogalmak special education, inclusion, concepts Other works of lecturer: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13342/simonik_trembulyak_csopmunka.pdf?sequence=1&isAllowed=y;https://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/konf2019/ConfSubotica2019.pdf; https://lib.sze.hu/images/Apaczai/kiadv%C3%A1ny/2019/Ap%C3%A1czai%20napok_tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet_0609_Trembuly%C3%A1k%20M%C3%A1rta.pdf
15 . 40 . Véghelyi Péterné Fokozat: PhD hallgató Intézmény: PTE-Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Cím: Tekintélyalapú értékpreferenciák kialakítási lehetőségei a modernitás mediatizált közösségképzetében Title: Possibilities to Form Authority-based Value Preferences in the Mediatised Community of Modernity Abstarcts, Tags A bővülő digitális hálózatok az információs társadalmak vezető informális információs csatornái. Az oktatásban betöltött szerepe már nem fakultatív, és kevert, cseppfolyós állapotuk ellenére egyenértékű a személyes oktatással. A tanulmány vizsgálja, hogy milyen hatással van a digitális ismeretszerzési gyakorlat, az információs közösségek gondolatközösségként való működése a tanulók jellemfejlődésére, és hogyan befolyásolja értékpreferenciák kialakulását, megismerési, és érzékelési mentális folyamataikat? Vizsgálati módszere Charles Fillmore FrameNet, keretháló projektje alapján, a fogalmi keret feltérképezése a nyelvi megértés, és a fogalomalkotás folyamatában azt a kapcsolatot vizsgálja, mely a személyes megismerés során a mediatizációs hatás körén kívüli jelentésalkotást jellemzi. Jelentős pedagógiai kérdés, hogyan lehet a digitális ismeretszerzési platformokon a tekintélyt az ismeretszerzésben rendező aktorként működtetni? A mediatizált közösség és a kommunikatív elme jelentésalkotásában megjelenő digitális ismeretközlési transzfer jelensége jelentheti-e az önmagát megérteni akaró egyén számára az információs közösségként működő szociális hálózat önértelmezési keretének szűkülését? "Rapidly expanding digital networks are the leading informal information channel in information societies. Their role is no longer optional and has become equivalent to face-to-face education, despite their blended and fluid state.
The study explores how the implementation of digital learning practices and the functioning of information communities, as communities of thought, affect the character development, the value preferences, along the cognitive and perceptual mental processes of learners.
Based on Charles Fillmore’s FrameNet, a conceptual frame mapping device facilitates surveying the processes of linguistic comprehension and conceptualization, investigating the relationships that characterize the generation of meaning outside the scope of mediatization effects in personal cognition.
A significant pedagogical question is how to make authority function as a regulating actor in the acquisition of knowledge on digital platforms.
Could the phenomenon of digital knowledge transfer as appearing in meaning generation by the mediatized community and the communicative mind mean the narrowing of the self-understanding framework of the social network for the individual seeking to understand himself?" tekintély; mediatizált közösség; fogalomalkotás authority; mediatized community; conceptualization Other works of lecturer: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23875
16 . 20 . Godó Katalin Fokozat: PhD hallgató Intézmény: Debreceni Egyetem Cím: Szakmai fejlődési lehetőségek és a pedagóguspálya iránti elköteleződés vizsgálata a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramban Title: Examining professional development opportunities and commitment to the teaching profession in the Let’s Teach for Hungary Mentoring Program Abstarcts, Tags "Kvalitatív kutatásunkban 20 fővel készítettünk félig strukturált interjút, akik a Debreceni Egyetem pedagógusképzésében vesznek részt, mindamellett pedig a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram mentorainak táborát gyarapítják. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon miért választják ezek a hallgatók a mentorálást mint extrakurrikuláris tevékenységet az említett mentorprogramban? Körükben mely tényezők játszottak szerepet abban, hogy mentorok legyenek? Továbbá, hogy a mentorálás hogyan illeszkedik tanulmányaikhoz? Mit gondolnak, mennyiben hasznosíthatóak az ott szerzett tapasztalatok saját szakterületükön? Van-e átfedés egyáltalán a mentorálás és a pedagógiai gyakorlat között? Mi az, ami szakmai fejlődésük szempontjából hozzáadott értékként tudnak elkönyvelni? Igyekszünk ezen kérdésre választ találni a megkérdezettek körében.
Mivel általában a mentorálás igénybevétele a mentrált tartós karrier-előnyéhez kapcsolódik; s a mentorok hosszú távú karrierjéről keveset tudunk, ezért jelen kutatásunk hiánypótló.

Az Információs és Technológiai Minisztériuma ÚNKP-21-3-II-DE-304 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült." "In our qualitative research, we conducted semi-structured interviews with 20 people who are enrolled in teacher training at the University of Debrecen and who enrich the mentor community of the Let's Teach for Hungary mentoring program. We were curious to know why these students choose mentoring as an extracurricular activity in this mentoring program mentioned above. Among them, what factors played a role in their decision to become mentors? Furthermore, how does mentoring fit in with their studies? Do they belive that they can benefit to some extent from the experience gained there in their own field? Is there any overlap at all between mentoring and pedagogical practice? What can they consider as an added value to their professional development? We are trying to find answers to these questions among the respondents.
The availing of mentoring by the mentees is generally associated with long-term career benefits; however, less is known about the long-term career plans and the future career of mentors, so this research fills a gap.

The study was funded by the code number ÚNKP-21-3-II-DE-304 New National Excellence Programme of the Ministry of Information and Technology." reciprok mentorálás, szakmai fejlődési lehetőség, Tanítsunk Magyarországért mentorprogram reciprocal mentoring, professional development opportunity, Let’s Teach for Hungary Mentoring Programm Other works of lecturer: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/9673/8637; http://mek.oszk.hu/22300/22310/22310.pdf; https://peme.hu/wp-content/uploads/2021/12/XXII.-PhD-Konferencia-elektronikus-ko%CC%88nyv.pdf https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/10158/9255; https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/5757/5401NA

 

VIDEOBOOK

https://youtu.be/557T4eRa_0c

https://youtu.be/0fIUID9sm5c

https://youtu.be/0fIUID9sm5c

 

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatas_uj_nemzedeke_20220121.mkv  

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatas_uj_nemzedeke_2022012210.mkv  

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatas_uj_nemzedeke_2022012213.mkv  

 

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatas_uj_nemzedeke_20220121.mp4    

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatas_uj_nemzedeke_2022012210.mp4   

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatas_uj_nemzedeke_2022012213.mp4