videobook a lap alján

Egyház- és valláskutatási könyvvitanap

Az online konferencia időpontja: 2022. május 29 (vasárnap)

 

10 h Nagy Péter Tibor  megnyitó

 

10.15 h Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919-1927. (Cikkek, interjúk, beszédek). Fazekas Csaba bevezetője, Paksa Rudolf opponensi véleménye

 

11.15 h Vallásszociológiai keresztmetszetek Kamarás István bevezetője,  Bögre Zsuzsa  opponensi véleménye

 

12.15 h  Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig,  Bartók Zsófia Ágnes bevezetője,  Balázs Mihály opponensi véleménye

 

13.15 h ebédszünet

 

14 h "Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja” A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938–1945) Jakab Attila bevezetője Gábor György opponensi véleménye

 

15 h  Fejezetek az egyházi sajtó történetéből Klestenitz Tibor bevezetője Petrás Éva opponensi véleménye

 

16 h Az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története: a kezdetektől 1947-ig  Izsák Norbert bevezetője  Lévai Csaba opponensi véleménye

 

17 h: Vallásosság-történet szociológia Nagy Péter Tibor bevezetője Csepeli György  opponensi véleménye

 

18 h  Vallási rétegződések Tibetben  Szathmári Botond bevezetője Birtalan Ágnes opponensi véleménye

Változás: a 19 h-ra tervezett  modulra a konferencia 2022 novemberi szakaszában kerül sor!

19 h Amire nincs bocsánat - Szexuális ragadozók az egyházban Perintfalvi Rita bevezetője Móricz Nikolett opponensi véleménye)

 

 

 

Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF alapítás alatt álló doktori iskolája, hogy

- fórumot teremtsen, ahol a egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

- információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

- hangsúlyadási lehetőséget
teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

- dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

Az elmúlt években megjelent monográfiák és egyszerzős tanulmánykötetek bemutatására
, s megvitatására törekszünk. Az egy-egy kötet bemutatójára szerveződő ünnepélyes vagy könyvkereskedelmi célú eseményekkel szemben ezúttal nem a méltatás, hanem a különböző köteteket szerzők és az azokat bemutató „opponensek”, s a téma iránt érdeklődő közönség közötti szakmai párbeszéd, vita a cél.
Egy-egy kötetre 55 percnyi időt szánunk: a szerző 20 perces felvezetője után az előzetesen felkért opponens 20 perces hozzászólása következik, amelyet 15 perces vita követ. A konferenciát online környezetben tervezzük. A konferenciáról videobook készül, ami azután az internetre kerül.

A rendezvény két – a saját szakterületein már sikeres – hagyomány tapasztalataiból indult ki. Az egyik: „A WJLF konferenciasorozata a magyar társadalomtudományok interco-ssh európai projekttől 
https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary motivált történeti áttekintésével vette kezdetét, napjainkra pedig – a rendezők szándéka szerint - az egyes filozófiai iskoláktól, intézményektől, érdekcsoportoktól független áttekintő fórumává vált. A 2020-as évek eleji konferenciák célja a közelmúlt magyar filozófiai könyvtermésének áttekintése." ( https://archive.org/details/a_magyar_filozofia_helyzete ). A másik sorozat – az MSZT oktatásszociológiai szakosztályáé - húsz éves. Itt oktatáskutatási tárgyú könyvek csoportosított vitája folyik, fél-napos, egy—két napos rendezvények keretében. http://mek.oszk.hu/21600/21692/21692.pdf. De már maga az egyház és valláskutatási könyvvitanap is számos rendezvényt tudhat maga mögött: Ábrahám Vera: Szegedi zsidó temetők http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm ; Balogh Margit: Mindszenty József 1-2 http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm; Bánkuti Gábor: A romániai jezsuiták a 20. században http://oktatas.uni.hu/20190404.htm Barna Gábor: Vallások, határok, kölcsönhatások https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok; Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe http://oktatas.uni.hu/20190404.htm Földvári Mónika - Nagy Gábor Dániel: Vallás a keresztény társadalom után https://archive.org/details/SzigetiJenoBevezetojeI Gianone András-Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések http://oktatas.uni.hu/20190228a_videobook.htm Holló Péter Háttér : állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123 Klaniczay Gábor: Szentek és csodák a középkorban http://oktatas.uni.hu/20210508.htm Rajki Zoltán Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig Bp, 2012 https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123 Szilvási József: Ki vezesse az egyházat http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm Török Péter "És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete https://archive.org/details/Konyvvita20132192

A mostani konferencián az általunk felkért 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben új kötetet publikáló szerzők és opponenseik a főszereplők.

Az online konferencia időpontja: 2022. május 29 (vasárnap)

A könyvvitakonferencia szabályrendje a következő:

- Rendezvényeink nem könyvbemutatók, inkább olyan tudományos diskurzív alkalmak, melyek nagydoktori disszertáció vitára, vagy más kifejezetten tudományos vitára hasonlítanak. Népszerűsítőnek szánt könyv esetén nem a "nagydoktori" a jó hasonlat. A lényeg csak annyi, hogy NEM konfliktusmentes, "ünneplő", vagy kereskedelmi célú könyvbemutatóról lenne szó!
- Kérjük a szerzőt, hogy nevezzen meg három-öt olyan magyar (vagy magyarul olvasó, s lehetőleg magyar nyelvű előadásra képes magyarországi vagy külföldi) tudóst, akit a könyv elfogulatlan, szakértő bírálatára alkalmasnak tart. Közvetlen kollégák, gyakori korábbi szerzőtársak kerülendők. Ha valamelyikük ellen a rendezőknek kifogása van, iteratív módon, bizalmas tanácskozással egyezünk meg három személyben. (Olyan személyt tehát semmiképpen nem kérünk fel, akiről, mint opponens lehetőségről a szerző nem tud.)
- A rendezők - általuk meghatározott, nem nyilvános sorrendben - felkérik a szerző által megnevezett tudósokat opponensnek, amíg valaki igent nem mond. A szerző előtt bizalmas marad az az információ, hogy valamelyikük visszautasította a felkérést. (A szerző preferenciasorrendjének figyelmen kívül hagyásával a tudományos tárgyilagosságot némiképp biztosítjuk, s egyben elkerülhetővé, elkerülendővé tesszük, hogy a szerző informálisan felkérje saját opponensét.)
- A szerző a kiadvány nyomdai PDF változatát - vagy ahhoz legközelebbi szerzői változat elektronikus változatát a szervezők és az opponens rendelkezésére bocsátja személyes és tovább nem adható felhasználásra. Ezt kiegészítheti, de nem pótolja papíralapú tiszteletpéldány. Gyakori tapasztalat ugyanis, hogy az opponensek igénylik a szövegben való kereshetőséget, s bizonyos szakkifejezések használatának, nevek, helynevek, évszámok előfordulásának vizsgálata a hagyományos könyvkritikákhoz képest javíthatja az opponencia színvonalát.)
- A rendezvényen a szerző 20 percet kap arra, hogy a könyv legfontosabb általa gondolt újdonságait és/vagy fő vonalát ismertesse, az opponens 20 percben bírálatot mond. Mindketten számíthatnak olyan érdeklődőkre, akiket a téma, vagy a szereplők személye vonzott a rendezvényre, de a könyvet nem ismerik. Ezután a közönség vitázik, 15 percben.
- A rendezvény a google meet
http://oktatas.uni.hu/meets.htm ) technológiájának alkalmazásával folyik majd.
- A rendezvényre ingyenes a belépés, regisztrációra sincs szükség. A résztvevőknek, szervezőknek honoráriumot nem tudunk felajánlani, mert a rendezvénysorozat költségvetése nulla forint.
- Videofelvétel készül, mely vágatlan formában a netre kerül, s ingyenesen megtekinthető lesz.
- Kívánságra az internetes videobooknak szöveges mellékletei lehetnek.
- Örömmel vesszük, ha az opponens könyvkritikaként megjelenteti véleményét, Folyóiratpublikáció esetén kérjük, hogy annak szerzője hivatkozzon a vita-alkalomra.

 

Nagy Péter Tibor

egyetemi tanár

MTA doktora

 

Videobook:

 

https://youtu.be/s01Pw_uty3g

https://youtu.be/yZlDfKA_Umg

https://archive.org/download/vallasszociologiai_szoveggyujtemeny/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_20220529_delelott.mkv

https://archive.org/download/vallasszociologiai_szoveggyujtemeny/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_20220529_delutan.mkv