A felvilágosodás és polgárosodás kutatása

 

viták a 18-19 . századi témájú történeti szakkönyvekről

 

Az online konferencia időpontja: 2022. szeptember 2-3 (péntek, szombat)

 

Kérjük tervezett  részvételét – azaz. hogy meet linket szeretne kapni szeptember 2-n és 3-n kora reggel – ide kattintva jelezze!

 

BELÉPÉSI LINK:

https://meet.google.com/ndu-npyd-xnz

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelER1giNPTLl_jCTpq_SkPQK1mrjV7KgSCVCsiRnDEC2G0FQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

 

Sok-sok olyan történeti szakkönyv jelenik meg mindenféle korszakról és témában, amely megérdemelné a legszűkebb szakmai körön túli figyelmet, de az információrobbanás korában sokszor a kötet megjelenésének ténye is rejtve marad a szélesebb publikum előtt. Pedig jelenünk és jövőnk szempontjából kulcsfontosságú lenne, hogy a múlt viszonyaira vonatkozó, mélyelemzéseket végző kutatások bekerüljenek egy tágabb szakmai, értelmiségi diskurzus vérkeringésébe.

Ennek érdekében hagyományteremtő szándékkal egy kissé formabontó rendezvényt szervezünk. A felvilágosodásnak és a polgárosodás hajnalának korszakáról (nagyjából az 1750-1850 közötti időszakról) ezúttal nem valamilyen vezérmotívum köré szervezett előadásokból tervezünk konferenciát, hanem az elmúlt években megjelent, az erről az időszakról szóló művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténeti monográfiák és egyszerzős tanulmánykötetek bemutatására, s megvitatására törekszünk. Az egy-egy kötet bemutatójára szerveződő ünnepélyes vagy könyvkereskedelmi célú eseményekkel szemben ezúttal nem a méltatás, hanem a különböző köteteket szerzők és az azokat bemutató „opponensek”, s a téma iránt érdeklődő közönség közötti szakmai párbeszéd, vita a cél.

Egy-egy kötetre 55 percnyi időt szánunk: a szerző 20 perces felvezetője után az előzetesen a  felkért opponens 20 perces hozzászólása következik, amelyet 15 perces vita követ. A konferenciát online környezetben terveztük. Képernyőrögzítéses módszerrel felvétel készül, mely vágatlanul kerül a netre. A hozzá vezető linkek e lapon lesznek láthatóak.

A rendezvény két – a saját szakterületein már sikeres – hagyomány tapasztalataiból indul ki „A WJLF konferenciasorozata a magyar társadalomtudományok interco-ssh európai projekttől https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary  motivált történeti áttekintésével vette kezdetét, napjainkra pedig – a rendezők szándéka szerint - az egyes filozófiai iskoláktól, intézményektől, érdekcsoportoktól független áttekintő fórumává vált. A 2020-as évek eleji konferenciák célja a közelmúlt magyar filozófiai könyvtermésének áttekintése." ( https://archive.org/details/a_magyar_filozofia_helyzete   ). A másik sorozat – az MSZT oktatásszociológiai szakosztályáé - húsz éves.  Itt  oktatáskutatási tárgyú könyvek csoportosított vitája folyik, fél-napos, egy—két napos rendezvények keretében. Lásd:  http://mek.oszk.hu/21600/21692/21692.pdf

 

„A felvilágosodás és polgárosodás kutatása  online konferencia időpontja: 2022. szeptember 2-3 (péntek, szombat)

 

Program 

 

2022 szeptember 2.

 

9:00 Megnyitó

9:05-10:00 Kis-Halas Judit (Ljubljanai Egyetem): Boszorkányok, gyógyítók és a gyűdi Szűz Mária : az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon. Opponens: Deáky Zita (ELTE BTK)

10:05-11:00 V. László Zsófia (BFL): Példás asszonyok : női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711-1825). Opponens: Erdélyi Gabriella (MTA ELKH)

11:05-12:00 Kurucz György (KRE BTK): "Kedves Hazámfiai, mozdulni kell..." Opponens: Ugrai János (THE)

12:00-12.30 szünet

12:30-13:25 Lévai Csaba (DE BTK): "Förtelmes kereskedelem" : a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgatartó rendszerek kialakulása a kora újkori Észak-Amerikában – Opponens: Vajda Zoltán (SZTE BTK)

13:30-14:25 Galuska László Pál (KRE PK): Gonosz garaboncziások, borissza bacchvsok, széltoló szellemek, avagy Tükör vagy görbe tükör? : hiedelemlények, népi kulturális alakok, folklór a XVIII. századi iskolai comœdiákban. Opponens: Fazekas Sándor (MATE – ME)

14:30 – 15:25 Simon Katalin (BFL): A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848 előtt. Opponens: Géra Eleonóra (ELTE BTK)

15:30-16:25 Szilágyi Márton (ELTE BTK): Az íróvá válás mikrotörténete – Opponens: T. Szabó Levente (BBTE)

16:30-17:25 Bármely technikai okokból meghiúsult programpont pótlása

 

2022 szeptember 3. szombat

 

9:00-9:55 Melkovics Tamás (ELTE BTK): A reformkori főrendi ellenzék és 1839-40-es zászlóbontása. Opponens: Velkey Ferenc (DE BTK)

10:00-10:55 Hermann Róbert (VI): A rendszerváltástól a megtorlásig: Tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc történetéből. Opponens: Velkey Ferenc (DE BTK)

11:00-11:55 Kiss Zsuzsanna (ELTE TáTK): Az egyedüli tér. Opponens: Dobszay Tamás (ELTE BTK)

12:00-12:55 Halmos Károly (ELTE BTK): Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete. Opponens: Bárány Zsófia (MTA-OSZK), Somorjai Szabolcs (BFL)

13:00-13:55 Bármely technikai okokból meghiúsult programpont pótlása

 

Rendezi a THE (https://unithe.hu/ ) és a WJLF https://wesley.hu/szervezeti-egysegek/tudomanyos-intezetek/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatointezet/ 

 

Kapcsolattartó

Nagy Péter Tibor egyetemi tanár – nagypetertibor@gmail.com

Ugrai János egyetemi docens – ugraij@gmail.comAdatok a programpontokról

 

Galuska László Pál    /           Gonosz garaboncziások, borissza bacchusok, széltoló szellemek, avagy Tükör vagy görbe tükör? Hiedelemlények, népi kulturális alakok, folklór a XVIII. századi iskolai comoediákban            /           https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/egyeb-felnottirodalom/tukor-vagy-gorbe-tukor#konyv_adatok   /           Pont KIadó     /           2020    /           236      oldal / kulcsszavak:             garabonciás     ,           Bacchus          ,           visszajáró

Halmos Károly           /           Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete     /            http://polecolit.btk.mta.hu/hirek/690/ /           L'Harmattan   /           2021    /           390      oldal / kulcsszavak:    gazdaságtörténet        ,           társadalomtörténet     ,           eszmetörténet

Herrmann Robert       /           A rendszerváltástól a megtorlásig: Tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc történetéből    /           Hermann Róbert jelen kötete az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatos összefoglaló jellegű tanulmányaiból ad válogatást. Kitér a forradalom és szabadságharc történeti távlataira, esélyeire, a manapság keveset emlegetett alkotmányozási folyamatra, s bemutatja, hogy alakulhatott ki az a helyzet, hogy a magyar király az osztrák császárral keveredett háborúba, holott a két személy ugyanaz volt. A személyi adottságok és változások szempontjából tekinti át az 1848-49-es rendszerváltás/változás történetét, s a megtorlásnál is azt vizsgálja, milyen társadalmi csoportokat ért el a számonkérés folyamata.

Érzékeny témákkal, a magyarok és nem magyarok közötti fegyveres konfliktussal, illetve a polgárháborúval, valamint az 1848 tavaszi antiszemita mozgalmakkal foglalkozik két nagy tanulmány. Ez utóbbiak esetében tisztázza, hogy egyáltalán hol került sor ilyenekre, illetve bemutatja e mozgalmak okait és lefolyását.

Két külön tanulmány mutatja be az 1848-1849-es polgári és katonai hírszerzés történetét, s egy kontrafaktuális írásban eljátszik azzal a gondolattal, mi lett volna, ha nem következik be az 1849 nyári orosz intervenció. Végül áttekintést ad az 1849-1850. évi kivégzésekről, tisztázva ezek periodizációját, illetve megcáfolva néhány, a kivégzésekkel kapcsolatos hamis legendát is.       /           Line Design,   /           2020            /           282      oldal / kulcsszavak:   hadtörténet     ,           1848/49-es forradalom és szabadságharc            ,           megtorlás

Kis-Halas Judit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kiss Zsuzsanna          /           Az egyedüli tér. Társas élet és közélet Zala megyében a neoabszolutizmus korában2         /                                   A korlátlan uralkodói abszolutizmus bevezetése megszüntette az intézményes közéletet, formálissá tette a parlament szerepét, és ezek helyébe nyílt és teljes uralkodói önkényuralmat léptetett. A politikai rendelkezések hatására a társadalom szövetének belső rétegeiben mégis tovább élt „a haladás szelleme, az előretörés, a vágy a polgáriasodás után”. Kibontakoztatására azonban „a társas élet, a nemzet belső élete” maradt az „egyedüli tér”. A történeti Zala vármegyét vizsgálva a könyv azt mutatja be, hogy milyen formákban, milyen nehézségek árán, és mégis milyen sikerrel látta el feladatát ez a tér: hogyan és mennyiben válhatott és vált a neoabszolutizmus kori társas élet a közélet terepévé. A társas élet tere még a legszigorúbb korlátozások idején sem vált annyira szűkössé, hogy a társadalom végzetes tétlenségre lett volna kárhoztatva. Ellenkezőleg, a különféle társadalmi csoportok közötti párbeszéd és a fennálló rendszerrel szembeni kritika forrásának tereként a társas életbe visszahúzódó közélet kulcsfontosságú szerephez jutott a neoabszolutizmus éveiben is.  Tartalom: 1. Előszó, 2. Értelmezési keret, 3. A közélet fórumai a neoabszolutizmus korában, 4. Törésvonalak a megye társadalmában - Zala vármegye regionális és történeti perspektívából, 5. Zala megye sajtója a neoabszolutizmus korában, 6. Zala megye egyesületei a neoabszolutizmus korában, 7. Az egyesületek mint a nyilvánosság fórumai - az egyesületek és a nyilvánosság viszonya, 8. A nyilvánosság nem intézményesített formái - a félnyilvánosság terei Zala megyében, 9. Befejezés, 10. Mellékletek     /           Kijárat Kiadó  /           2020    /           243      oldal / kulcsszavak:             nyilvánosság   ,           neoabszolutizmus       ,           társadalomtörténet

Kurucz György                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lévai Csaba   /           Förtelmes kereskedelem. A rabszolga-kereskedelem és a rabszolgatartó rendszerek kialakulása a kora újkori Észak-Amerikában /           https://harmattan.hu/levai-csaba-a-fortelmes-kereskedelem-679?keyword=L%C3%A9vai%20csaba       /           L'Harmattan - Uránia Ismeretterjesztő Alap             /            2020    /           514      oldal / kulcsszavak:   rabszolgaság   ,           rabszolga-kereskedelem         ,            Észak-Amerika

Melkovics Tamás       /           A reformkori főrendi ellenzék és 1839-40-es zászlóbontása /            https://www.academia.edu/44059885/Melkovics_Tam%C3%A1s_A_reformkori_f%C5%91rendi_ellenz%C3%A9k_%C3%A9s_1839_40_es_z%C3%A1szl%C3%B3bont%C3%A1sa_Orsz%C3%A1gh%C3%A1z_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3_Budapest_2020  /           Országház Könyvkiadó         /            2020    /           403      oldal / kulcsszavak:   reformkor        ,           főrendek         ,           ellenzék

Simon Katalin /           A kocsmáktól a fogadókig: A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848-ig   /            https://bparchiv.hu/kiadvanyok/kocsmaktol-fogadokig-vendeglatas-keretei-es-tortenete-obudan-1848-ig         /           Budapest Főváros Levéltára  /           2020    /           300      oldal / kulcsszavak:             művelődéstörténet      ,           Alltagsgeschichte       ,           vendéglátás

Szilágyi Márton          /           Az íróvá válás mikrotörténete a 19. szá­zad első fe­lé­ben. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet"      /           https://www.reciti.hu/2021/6878       /           reciti    /           2021    /           261      oldal / kulcsszavak:    irodalmi kapitalizmus ,           mikrotörténetírás        ,           irodalmi hivatásosodás

V. László Zsófia         

 

 

 

A könyvvitakonferencia szabályrendje a következő:

 

- Rendezvényeink nem könyvbemutatók, inkább olyan tudományos diskurzív alkalmak, melyek nagydoktori disszertáció vitára, vagy más kifejezetten tudományos vitára hasonlítanak. Nyilván többszerzős mű esetén ez a hasonlat nem adekvát, ilyenkor az alább szerzőnek titulált szereplő alatt szerkesztőt kell érteni. Népszerűsítőnek szánt könyv esetén sem a "nagydoktori" a jó hasonlat. A lényeg csak annyi, hogy NEM konfliktusmentes, "ünneplő", vagy kereskedelmi célú könyvbemutatóról lenne szó!

 - Kérjük a szerzőt, hogy nevezzen meg három-öt olyan magyarul olvasó, s lehetőleg magyar nyelvű előadásra képes magyarországi vagy külföldi tudóst, akit a könyv elfogulatlan, szakértő bírálatára alkalmasnak tart. Közvetlen kollégák, gyakori korábbi szerzőtársak kerülendők. Ha valamelyikük ellen a rendezőknek kifogása van, iteratív módon, bizalmas tanácskozással egyezünk meg három személyben. (Olyan személyt tehát semmiképpen nem kérünk fel, akiről, mint opponens lehetőségről a szerző nem tud.)

- A rendezők  - általuk meghatározott, nem nyilvános sorrendben - felkérik a szerző által megnevezett  tudósokat opponensnek, amíg valaki igent nem mond. A szerző előtt bizalmas marad az az információ, hogy valamelyikük visszautasította a felkérést.  (A szerző preferenciasorrendjének figyelmen kívül hagyásával a tudományos tárgyilagosságot némiképp biztosítjuk, s egyben elkerülhetővé, elkerülendővé tesszük, hogy a szerző informálisan felkérje saját opponensét.)

- Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy valaki opponensnek jelentkezzen - e jelentkezés hasonló ahhoz, mintha valaki egy könyvkritikát küld be egy szerkesztőségbe - azaz egy könyvről egy konferencián csak egy opponensnek adunk szót

- A szerző a kiadvány nyomdai PDF változatát - vagy ahhoz legközelebbi szerzői változat elektronikus változatát a szervezők és az opponens rendelkezésére bocsátja személyes és tovább nem adható felhasználásra. Ezt kiegészítheti, de nem pótolja papíralapú tiszteletpéldány. Gyakori tapasztalat ugyanis, hogy az opponensek igénylik a szövegben való kereshetőséget, s bizonyos szakkifejezések használatának, nevek, helynevek, évszámok előfordulásának vizsgálata a hagyományos könyvkritikákhoz képest javíthatja az opponencia színvonalát.)

- A rendezvényen a szerző 20 percet kap arra, hogy a könyv legfontosabb általa gondolt újdonságait és/vagy fő vonalát ismertesse, az opponens 20 percben bírálatot mond.  Mindketten számíthatnak olyan érdeklődőkre, akiket a téma, vagy a szereplők személye vonzott a rendezvényre, de a könyvet nem ismerik. Ezután a közönség vitázik, 15 percben.

- A rendezvény a google meet ( http://oktatas.uni.hu/meets.htm ) technológiájának alkalmazásával folyik majd.

- A rendezvényre ingyenes a belépés, regisztrációra sincs szükség. A résztvevőknek, szervezőknek honoráriumot nem tudunk felajánlani, mert a rendezvénysorozat költségvetése nulla forint.

- Videofelvétel készül, mely vágatlan formában a netre kerül, s ingyenesen megtekinthető lesz.

- Kívánságra az internetes videobooknak szöveges mellékletei lehetnek. 

- Örömmel vesszük, ha az opponens könyvkritikaként megjelenteti véleményét,  Folyóiratpublikáció esetén kérjük, hogy annak szerzője hivatkozzon a vita-alkalomra.

 

 

Szervezők: Nagy Péter Tibor egyetemi tanár ELTE/WJLF, Ugrai János egyetemi docens THE

 

Kérjük tervezett  részvételét – azaz. hogy meet linket szeretne kapni szeptember 2-n és 3-n kora reggel – ide kattintva jelezze!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelER1giNPTLl_jCTpq_SkPQK1mrjV7KgSCVCsiRnDEC2G0FQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0