Társadalomtudományi könyvvitasorozatunk keretében 2002 decembere óta folynak rendezvények.

Minden könyvhöz meghívtunk egy-két – előre felkért kiemelkedő tudóst, aki érdemi elemzés, illetve bírálat alá vette a megjelent könyvet, ezt általában vita és a szerző reflexiója követte. A frissen megjelent könyvek esetében a rendezvények könyvbemutatóként is szolgáltak. Egy-egy alkalommal gyakran két-két könyv megvitatására került sor, ami – nem függetlenül a rendezők szándékától – azt is jelenti, néhányan olyan könyv „reflektálásában” is részt vettek melyre – külön – nem jöttek volna el, így egy-egy rendezvény „automatikusan” összehozott két-két érdeklődési kört. .

Az évek múlásával a vitasorozat bizonyos rangot-ismertséget szerzett a társadalomtudományi közéletben. Így - mindig egy egy tagunk javaslatára   a szociológiától távol álló társadalomtudományi - történettudományi, filozófiai, pszichológiai, politológiai munkák is a vitasorozat napirendjére kerültek. Nagyra tartjuk ugyanis a szociológia professzionalizációs törekvéseit, de legalább ennyire fontosnak azt is, hogy a tudományágunk - akárcsak az 1910-es vagy 1980-as években - a modern tudományos gondolkodás - legkülönbözőbb tudományágakban folyó gondolkodás - egyik integrációs helyszíne lehet.

2002-s rendezvények

1-2

Az első rendezvényen – az Oktatáskutató Intézet kis könyvtárhelységében szorongva – Kozma Tamás és Varga Júlia beszéltek Polónyi István oktatásfinanszírozási tankönyvéről, és Vámos Dóra beszélt Hrubos Ildikó és Polónyi István (valamint két ifjú munkatársuk, Veroszta Zsuzsa és Remler Timea ) által írott AIFSZ könyvről.

2003-s rendezvények

3-4

A második rendezvényen Karády Viktor beszélt Szögi László külföldön járt hallgatókat bemutató adattáráról, Vajda Zsuzsa pedig Pukánszky Béla gyermekkortörténeti szintéziséről – a Kazinczy utcai tanácsteremben.

5-6

Egy lágymányosi tanteremben Enyedi György Kozma Tamás regionális felsőoktatásról szóló könyvét, Nagy Péter Tibor pedig az Andor – Liskó szerzőpáros iskolai mobilitási könyvét vonta elemzés alá.

7

Nem egy frissen megjelent könyvéről, hanem a közelmúltban elhunyt Bourdieu egész életművéről beszélt Karády Viktor a Wesley János főiskolán – ugyanaznap Hadas Miklósé volt a szó, aki Nagy Péter Tibor 19-20 századi oktatástörténettel foglalkozó tanulmánykötetét bírálta.

8-9

Halász Gábor – ugyanezen a helyszínen – beszélt Báthory Zoltán Maratoni reformjáról, Boreczky Ágnes pedig az ötvenhatos intézet évkönyveinek oktatásszociológiai tanulságairól.

10-11

Két, a cigányok oktatásügyi helyzetét taglaló beszélgetést sikerült összekapcsolnunk, Ferge Zsuzsa beszélt a Forray R Katalin Hegedüs T András szerzőpáros könyvéről, Andor Mihály pedig a Liskó – Kemény – Havas könyvről. Az ELTE szociológiai intézetének kari tanácstermét megtöltő rendezvény az Oktatáskutató Intézet és Új Mandátum könyvkiadó közös sorozata, a Társadalom és Oktatás sorozat két frissen megjelent könyvének sajtóbemutatója is volt egyben.

2004-es rendezvények

12

Március 29-n hétfőn 16.30.-kor Setényi János: „Az oktatási rendszer” cimű Halász Gábor - könyvről beszél. Az előadást vita követi az oktatási rendszer bemutatásának lehetséges paradigmáiról.

Színhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 8 – tanácsterem

13

Március 30-án kedden 16.30.-kor Sáska Géza és Kiss Endre „A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete: nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés” cimű - Németh András-könyvről beszél. Az előadást vita követi a neveléstudomány és az oktatással foglalkozó tudományok egyetemi intézményesedésének történetéről.

Színhely: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27 – tanácsterem

2005-s rendezvények

14-15

Az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya szakkönyvvita sorozatát folytatva - a Felsőoktatáskutató Intézettel közösen – két, a közelmúltban megjelent felsőoktatáskutatási szakkönyvet vitat meg.

Kozma Tamás: Kié az egyetem? c. könyvéről

Hrubos Ildikó és Lukács Péter,

a Gazdálkodó Egyetem c. könyvről (melyet Hrubos Ildikó szerkesztett,

s Hrubos Ildikó, Polónyi István, Szentannai Ágota és Veroszta Zsuzsa írtak)

Vámos Dóra fog bevezető előadást tartani, melyet szakmai vita követ.

Emellett - mint sajátos felsőoktatás-módszertani újdonságot

- a Kozma Tamás-könyv mellékleteként szolgáló CD-t Keller Magdolna és Szabó Péter Csaba prezentálja.

A rendezvény időpontja: 2005. január 31. hétfő du. 14.00 óra

helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza, földszinti konferenciaterem

16-17

Szokásos könyvvita-sorozatunkban április 18-án, hétfőn 14 órától a Professzorok Háza földszinti konferenciatermében (Ajtósi Dürer sor 19-21.) két könyv szakmai vitájára kerül sor.

 Lukács Péter - Nagy Péter Tibor (szerk.): Oktatáspolitika - Válogatás a hazai szakirodalombó

Vitaindítót tart: Csákó Mihály

 Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21. század fordulóján.

Vitaindítót tart: Temesi József

 A könyvek a „Társadalom és oktatás” sorozat 25. és 26. köteteként jelentek meg.

Az eseményre a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és Felsőoktatási Kutatóintézet közös rendezvényeként kerül sor.

18-19

A szakosztály könyvvita-sorozata keretében Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában (Társadalom és oktatás 27.  FKI – Új Mandátum, Budapest) c. könyvét tűzzük napirendre.

A vita felvezetőjét tartja:

Tóth Pál Péter (KSH Népességtudományi Kutató Intézet) és Csanády Márton (Felsőoktatási Kutatóintézet)

A rendezvény időpontja:  2005. május 23. (hétfő) 14.00 óra

helyszíne: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza Konferencia terem.

A programot a Felsőoktatási Kutatóintézettel közösen szervezzük.

 

20

A tudományos könyvvita sorozat következő részében

 Garai László: Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről  c. szövegét/internetes könyvét vitatjuk meg

Bevezető előadásokat tartanak: 

-Garai László, (SZE)

-Lukács Péter (FKI/ WJLF)

-Schwendtner Tibor (ME, BTK)

(A vitatott kézirat/internetes könyv az www.oktatas.uni "ajánló" pont alatt férhető hozzá)

időpont: szeptember 19, hétfő 14 h.

Helyszin: Professzorok Háza, fölszinti előadóterem, 1146 Ajtósi Dürer sor 19-21

2006-os rendezvények

21.

Könyvvita

Karády Viktor „A francia egyetem Napóleontól Vichy-ig” című, frissen

megjelent könyvét vitatjuk meg

2006. január 16-án hétfőn 14 órától a Professzorok Házában (1146 Budapest,  Ajtósi Dürer sor 19-21.).

elkért bírálók:

Csákó Mihály (ELTE) Hahner Péter (PTE)

A kötet a Társadalom és oktatás sorozat (Felsőoktatási Kutatóintézet és Új

Mandátum közös sorozata) 29. köteteként jelenik meg.

A beszélgetés a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai

Szakosztálya és a Felsőoktatási Kutatóintézet közös rendezvénye.

 

 

22

Zsigmond Anna (PTE BTK): Amerika: Társadalom és oktatás, Bp 2005 c. könyvének vitája

Felkért hozzászóló: Lukács Péter (PH FKI/ WJLF )

Időpont: 2006. június 29. 14. óra

Színhely: Professzorok Háza, Ajtósi sor 19-29.

A rendezvényre az MSZT OSZ és a PH FKI közös szervezésében kerül sor.

 

23

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya (www.oktatas.uni.hu) tudományos könyvvita sorozatának következő eseményeként

Hrubos Ildikó "A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása" c új

könyvét (mely az Aulánál jelent meg) vitatjuk meg.

Felkért hozzászólók:

Forray R Katalin, a PTE Neveléstudományi Intézet igazgatója, az FKI

tudományos tanácsadója és

Fazekas Csaba, a ME BTK dékánja

 A rendezvényre október 16-án hétfőn 16 órakor kerül sor,

Helyszín a Professzorok Háza (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. )

Felsőoktatási Kutatóintézet tanácsterme.

(A rendezvényre a FKI-val közösen kerül sor)

Az Aula könyvajánlója:

2007.évi rendezvények

24-25

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya tudományos könyvvita-sorozatának következő rendezvényét a Társadalom és oktatás könyvsorozat szerkesztőbizottságával közösen tartja meg

 

2006. március 19-én, hétfőn 14 órakor

az egykori Professzorok Háza Konferencia-termében (Budapest, XIV. ker.. Ajtósi Dürer sor 19.).

 

Ez alkalommal két könyv vitájára kerül sor:

 

1. Kozma Tamás: Az összehasonító neveléstudomány alapjai

Felkért hozzászóló: Gordon Győri János

 

2. Bajomi  Iván: Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban

Felkért hozzászóló: Halász Gábor

 

Mindkét kötet az Új Mandátum Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

 

26-27

Az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya és a Társadalom és oktatás könyvsorozat szerkesztősége tudományos könyvvitanapot rendez.

1. Sáska Géza: Közműveltség és magántudás c könyve, bíráló:

    Pukánszky Béla (SZTE)

2. Sáska Géza: Rendszerek és váltások  c könyve, bíráló: Knausz Imre (ME)

Időpont: Május 4., péntek, 16 óra

Helyszín: Professzorok Háza, Ajtósi Dürer sor 17

 A két könyv a Társadalom és Oktatás könyvsorozat keretében. az Új

 Mandátum Könyvkiadónál jelent meg 2007-ben.

 Lukács Péter

 Társadalom és Oktatás

 szerkesztőbizottsága

 elnök

 Nagy Péter Tibor

 Magyar Szociológiai Társaság

 Oktatásszociológiai Szakosztálya

 elnök

28

November 22-én 15 órakor

Pukánszky Béla: A nőnevelés évezredei c. könyvet (Gondolat Kiadó 2006) bocsátjuk tudományos könyvvitára.

Felkért hozzászóló Golnhofer Erzsebet

Helyszín: MTA Roosevelt téri székház

29

oktatáskutatási könyvvita

Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon, szerk.: Szabolcs Éva, Budapest : Eötvös J. Kvk. 2006

Felkért biráló: Sáska Géza

Időpont: December 6 csütörtök 14.h.

Helyszín: MTA székház, kisterem

 

2008. évi rendezvények

30

oktatáskutatási könyvvita

Gordon Győri János:  Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr, Budapest, Gondolat Kiadó 2006

Felkért bíráló: Halász Gábor

Időpont: január 3. csütörtök 14 óra.

Helyszín: MTA székház, kisterem

31

oktatáskutatási könyvvita

ÚJ IFJÚSÁG - SZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK A POSZTADOLESZCENSEKRŐL, szerk.: Somlai Péter, Napvilág kiadó 2007

Felkért bíráló: Utasi Ágnes

Időpont: Január 3. csütörtök 14 óra

Helyszín: MTA székház, kisterem

32

oktatáskutatási könyvviták

Lükő István: Szakképzés-pedagógia (Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben), Műszaki Kiadó, 2006

Felkért bíráló: Fehérvári Anikó

Időpont: Január 17. csütörtök 14 óra

Helyszín: MTA székház, kisterem

(a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

33

Oktatáskutatási könyvviták - 33

S. Nagy Katalin: Mű-művészek-befogadás képzőművészet és szociológia, Gondolat, 2007

Felkért bíráló: Tibori Tímea - Időpont: március 13. csütörtök 14. h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

34

Oktatáskutatási könyvviták - 34

Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor: Kuhn és a relativizmus. tudománytörténet és tudományfilozófia L' Harmattan, 2007

Felkért bíráló: Schwendtner Tibor - Időpont: március 13. csütörtök 14.h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

35

 

Oktatáskutatási könyvviták - 35

Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában, Iskolakultúra, 2007

Felkért bíráló: Donáth Péter - Időpont: április 10. csütörtök 14. h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

36

Oktatáskutatási könyvviták - 36

Géczi János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, , Iskolakultúra, 2007

Felkért bíráló: Nagy Péter Tibor - Időpont: április 10. csütörtök 14. h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

37

 

"NEMZETI ÉRZÉS ÉS EURÓPAI IDENTITÁS" (könyvvita)

A vitát Csepeli György, Örkényi Antal, Poór János, Székelyi Mária, Várhalmi Zoltán könyvéről rendezzük. Felkért birálók: Erős Ferenc, Sik Endre

A vita időpontja: 2008, június 4. szerda 15 óra

A konferencia helyszíne: WJLF, Bp, VIII. Dankó u. 11. Kline terem

(közlekedés: http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm)

Rendezők:

Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont , http://wesley.extra.hu

MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya

http://oktatas.uni.hu

A rendezvény egy tudományos könyvvitasorozat 37. darabja: (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

38-39-40

"Viták az érettségiről" - szakkönyvek vitája

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya és az ELTE TÁTK Oktatás- és Ifjúságszociológiai és továbbképző központja

"Viták az érettségiről" címmel rendezvényt szervez.

 

Időpont: december 15. hétfő 9-13 óra

Helyszín: az ELTE TÁTK Cseh-Szombathy terme (Lágymányosi Campus, Északi tömb, 0.100B terem, Bp XI. Pázmány Péter sétány 1/a)

A tanácskozás elnöke és vitavezető: Csákó Mihály (ELTE TÁTK OITK-WJLF)

A beszélgetés három szakkönyv vitájával indul:

A szakkönyvekről lásd: http://www.ofi.hu

Új érettségi Magyarországon

Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai

Országos Közoktatási Intézet Budapest, 2006 Szerkesztette: Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit

Új vizsga – új tudás? Az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig

Országos Közoktatási Intézet Budapest, 2006 Szerkesztő: Kósa Barbara, Simon Mária

Tanulmányok az érettségiről Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit OFI, Budapest 2008

Felkért bírálók:

Bajomi Iván (ELTE TÁTK OITK)

Lukács Péter (ELTE TÁTK OITK, WJLF)

Sáska Géza (ELTE TÁTK OITK)

Zárszó:

Nagy Péter Tibor (ELTE TÁTK OITK, WJLF)

A rendezvény az MSZT OSZ ( http://www.oktatas.uni.hu ) szakkönyv-vitasorozatának 38. darabja.

 

2009. évi rendezvények

41-42

Az ELTE OITK ( http://oitk.tatk.elte.hu/ )és az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) "Könyvviták a magyar tanítóképzés történetéről 1868-1960" címmel 2009. február 2-án, hétfőn 14 órai kezdettel közös rendezvényt tart.

Tárgy: Donáth Péter egyetemi tanár két 2008-as megjelenésű könyve ( A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből 1868-1958 ill. Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960, Trezor Kiadó )

Felkért opponensek:

Kelemen Elemér főiskolai tanár,

Knausz Imre egyetemi docens,

Nagy Péter Tibor egyetemi tanár,

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi kar, Pázmány Péter sétány, Cseh-Szombathy terem, 0.100B

A rendezvény az MSZT OSZ könyvvita-sorozatának 41-42. része

 

43-44-45

A WJLF Pedagógia szak ( http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/tanulmanyi_egysegek/pedagogia/ ) és az Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya ( http://oktatas.uni.hu ) "Könyvviták a családszociológiáról" címmel 2009. március 27-én, pénteken 14 órai kezdettel közös rendezvényt tart.

Tárgy: három a 2000-es években megjelent szakkönyv vitája. Boreczky Ágnes – Földes Petra – Gyebnár Viktória – Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből: családok tegnap és ma (Budapest, Gondolat, 2007), Boreczky Ágnes: A szimbolikus család: az értelmezés idejének és terének kiterjesztése (Budapest, Gondolat, 2004), Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok, 1910-1990 / 2. kiad.  (Budapest, Eötvös J. Kvk., 2004)

Elnök: Lukács Péter, főiskolai tanár, WJLF; ELTE TáTk OITK

Felkért opponensek:

Bánlaky Pál főiskolai tanár, szociológus, WJLF

Somlai Péter egyetemi tanár, szociológus, ELTE

Helyszín: WJLF, Kline terem, 1086 Budapest, Dankó u. 11. Kék kapu, javasolt közlekedés: http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

A rendezvény az MSZT OSZ könyvvita-sorozatának 43-45. része

 

2010. évi rendezvények

46-47-48-49

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya és az OPKM "Könyvviták a felsőoktatástörténetről - Ladányi Andor köszöntése" címmel rendezvényt tart.

Az MSZT OSZ tudományos könyvvita-sorozat előző (negyvennél több) darabja a http://oktatas.uni.hu honlapon, az archívum gomb mögött megtekinthető.

Az utóbbi időben azt a gyakorlatot alakítottuk ki, hogy egy szerző által írott vagy szerkesztett könyvek - tematikusan összefüggő könyvek - tesznek ki egy-egy vitadélutánt. Olyan könyvek, melyek az utóbbi években - mondjuk az ezredforduló után - jelentek meg.

Ladányi Andornak négy könyve jelent meg ebben az időszakban:

 

- A középiskolai tanárképzés története (2008)

- Törekvések, kísérletek a jogászképzés reformjára 1890-1944 (2007)

- A gazdasági válságtól a háborúig : a magyar felsőoktatás az 1930-as években (2002)

- Klebelsberg felsőoktatási politikája (2000)

A vitát felkért opponensek előadása indítja, utána szabad vita van, a tárgyról és a könyvekről.

A felkért opponensek:

Kozma Tamás nevelésszociológus (OFI/DE/EKH)

Lukács Péter oktatásszociológus (WJLF-ELTE)

Nagy Péter Tibor oktatástörténész (OPKM/WJLF/ELTE)

Németh András neveléstörténész (ELTE BTK)

Szögi László felsőoktatás-történész (ELTE)

A rendezvénnyel az MTA illetékes albizottságai nevében is köszöntjük a közelmúltban nyolcvanadik életévét betöltött Ladányi Andor professzort.

A vita helye és időpontja:

A vitára április 17-én délután 14 és 19 óra között kerül sor az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében. (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40., a "Népliget" metrómegállónál)

 

 

50

2010. május 20. csütörtök 18 óra „Oktatási egyenlőtlenségek és a felekezetek. Adatbázis Erdélyről, 1910” Educational Inequalities and denominations. Database for Transylavania, 1910 - című Karády Viktor és Nagy Péter Tibor által összeállított statisztikai kézikönyv bemutatása. A kézikönyv az "Educational Inequalities and denominations" című sorozat harmadik kötete. A sorozat előző két kötete a "Western Slovakia és North-Western Hungary" ill. az  "Eastern Slovakia és North-Eastern Hungary"  alcímet viselte. A kötetek alapvető forrásul szolgálnak az 1910 körüli magyar társadalomtörténet iránt érdeklődöknek, illetve mindazoknak, akiket Erdély és a Felvidék története, illetve Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék története, valamint Miskolc története érdekel. Sorozaton kívül jelent meg az adatbázis Dunántúlt bemutató kötete, mely a közelmúltban került az internetre: http://www.mek.oszk.hu/07900/07976/index.phtml”

 

51-52

Boreczky Ágnes (szerk.) Cigányokról-másképpen, ill. Váriné Szilágyi Ibolya: A jogtudatról-alulnézetben - Tizenévesek jogtudata és jogi érzékenysége c könyveit vesszük napirendre. Felkért opponensek  Csákó Mihály, Szuhay Péter. Helyszín: ELTE PPK

53

Könyvbemutató: V Karady – P.T Nagy: Educational inequalities and denominations. Database for Transdanubia, 1910

A dunántúli iskolázottság-történet új – minden korábbinál részletesebb – forráskiadványa jelent meg (egy néhány példányos zárt terjesztésű papírverzió után második, bővített kiadásként könnyen hozzáférhető digitális kiadásban) http://www.mek.oszk.hu/07900/07976/07976.pdf

54

Az MTA oktatásszociológiai albizottsága és a Magyar Szociológiai Társaság elnöksége könyvbemutatót rendez 2010. Október 13-án 17 órakor:

Nagy Péter Tibor: Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon Új Mandátum, Budapest, 2010  A könyvet bemutatja: Somlai Péter, egyetemi tanár, ELTE TÁTK  Helyszín: Pallas Páholy 1054 Budapest, Alkotmány utca 15. http://www.pallaspaholy.hu

55

(2010. október 22.):

Pók Attila: A haladás hitele - Progresszió, bűnbakok, összeesküvők

Akadémiai Kiadó, 2010

A könyvről lásd:

http://bookline.hu/product/home.action?id=95069&type=22&_v=Pok_Attila_A_haladas_hitele_Progresszio_bunbakok_osszeeskuvok

Felkért opponens:

Hajdu Tibor, az MTA doktora

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem

    Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

56

2010. november 11-én 17 órakor kerül sor a Pszichoanalízis és kulturális emlékezet c. Erős Ferenc könyv vitája.

Opponens: Pléh Csaba

A könyvről lásd:

http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=5&azonosito=41

Felkért opponens:

Pléh Csaba, az MTA tagja

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

http://wesley.hu/

57

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya meghívja Önt és a téma iránt érdeklődő minden kedves kollégát a

Polónyi István által szerkesztett

Az akadémiai szféra és az innováció. A hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés

című könyv (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2010) bemutatójára és vitájára.

A szerző-szerkesztő mellett Kotsis Ágnes és Nagy Ildikó, Orosz Ágnes és Kovács Olivér, Szabó Tibor, valamint Szabóné Kiss Erzsébet egy-egy fejezettel vett részt a könyv megírásában.

Időpont: 2010. december 2. 14 óra

Helyszín: BCE – Budapest, Fővám tér 8. E 2001 Tanácsterem

Felkért opponensek: Makó Csaba (MTA Szociológiai Kutatóintézet), Setényi János (Expanzió Humán Tanácsadó Kft.) és Szabó Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem)

Az opponensek, a szerkesztő és a szerzők gondolatainak elhangzása után kötetlen eszmecsere folyik a könyvben érintett témákról.

Hrubos Ildikó

(BCE-NFKK)

társigazgató

Nagy Péter Tibor

(Magyar Szociológiai Társaság

Oktatásszociológiai Szakosztály)

elnök

58

2010. januárjában kerül sor Örök visszatérés? Társadalom az információs korban (szerzők: Csepeli György és Prazsák Gergő) c. könyv vitájára.

A kötetről lásd: http://www.orokvisszateres.hu/

Opponens: Z. Karvalics László

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11.

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

http://wesley.hu/

2011-s könyvviták

59

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztály könyvvitasorozatának keretében – lásd oktatas.uni.hu, a vallásszociológiai szakosztállyal közös rendezvényként – kerül sor  a

Vallásosság - Habitus - Ízlés c kötet vitájára.

Szerző: Kamarás István, OJD szociológus

Opponens: Bögre Zsuzsa, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A könyvről lásd:

http://books.hu/vallasossag_habitus_izles-3#oldal2

http://www.inco.hu/inco12/transzc/cikk1h.htm

Időpont: 2011. január 7. 16 óra

Helyszin: WJLF, VIII Dankó u 11

megközelítés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

60-61

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának könyvvitasorozata (lásd: http://oktatas.uni.hu ) Ladányi János könyvéről szól

2011. január 13-án, csütörtökön 16 órától.

Címe: A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig

http://www.polc.hu/konyv/a_burkolt_szelekciotol_a_nyilt_diszkriminacioig/703086/

opponens:

Hrubos Ildikó, professor emerita, BCE

Ezt követően 19 órakor Ladányi János újabb könyvének bemutatója

Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika

http://bookline.hu/product/home!execute.action?id=97007&type=22&v=Ladanyi_Janos_Egyenlotlensegek_redisztribucioszocialpolitika#popup:popup1000

opponens:

Iványi Gábor, rektor, WJLF

Helyszín:

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Kline terem

Bp. VIII. Dankó u. 11.

Megközelítés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

            http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/11790

 

62

Az éves vallásszociológiai konferencia szünetében:

ÚJ VALLÁSOS MOZGALMAK ÉS A PEDAGÓGIA

Sajátos nevelési problémák az iskolában.

2010.05.20 Budapest, WJLFÚJ VALLÁSOS MOZGALMAK ÉS A PEDAGÓGIA Sajátos nevelési problémák az iskolában Szerk.: Mikonya György – Szarka Emese ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2009

 

63

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitasorozatának (korábbiakat lásd oktatas.uni.hu ) ülése 2011. január 19-én:

Németh András és Biró Zsuzsanna Hanna (szerk): „A magyar neveléstudomány a 20. század második felében”

(Gondolat Kiadó, 2010) c. kötet

http://www.gondolatkiado.hu/subpages/main.php?page=katalog&tkk=2&limit=43

http://www.gondolatkiado.hu/images/newbook/nemeth_nevelestud.JPG

opponensek:

Csapó Benő, egyetemi tanár

Hrubos Ildikó, professor emerita

Időpont:

2011 január 19 16 h

Helyszín:

ELTE PPK tanácsterem

1075 Kazinczy u 23-27

 http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/11748

 

 

 

 

64

Könyvvitasorozatunk (eddigieket lásd http://oktatas.uni.hu/konyvvitasorozat.htm ) következő darabja 2011. január 25-én 17 órakor

(WJLF VIII Dankó u 11. Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm)

Csepeli György és Prazsák Gergő : Örök visszatérés? Társadalom az információs korban

A kötetről lásd: http://www.orokvisszateres.hu/

Opponens: Z. Karvalics László

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője

 http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/11161

2012-es rendezvények

                                  

65

A magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya eddig több mint 50 könyvvitát rendezett (lásd: http://oktatas.uni.hu, archívum fül).

Szakosztályunk ez alkalommal napirendre tűzi a “Jelentés a magyar

közoktatásról 2010” vitáját (http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-magyar-111019 ).

A vendéglátó az ELTE PPK lesz, helyszín a Nagy Sándor-terem (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. fszt. 4.).

Időpont: 2012. február 7. kedd 16.30.

A kerekasztal beszélgetés fő témái: oktatáspolitika, pedagógusok, mérés-értékelés.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a szakosztály hagyományai szerint a felkért opponensek: Csapó Benő, Falus Iván és Nagy Mária, a témául választott fejezetek szerzői: Balázsi Ildikó, Halász Gábor; Horváth Zsuzsa, Sági Matild, Varga Júlia valamint a kötet szerkesztői: Balázs Éva, Kocsis Mihály és Vágó Irén.

A beszélgetést a vendéglátók nevében megnyitja Szabolcs Éva, zárszót a szakosztály nevében Nagy Péter Tibor mond.

A rendezvény látogatása ingyenes, regisztrációt nem igényel.

66-67-68

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja (http://nfkk.uni-corvinus.hu/) és a Magyar Szociológiai

Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya (http://oktatas.uni.hu) könyvvita sorozata keretében 2012. április 5-én 13-17 óra között tudományos

könyvvitákat rendez.

Helyszín: Corvinus Egyetem

1093 Budapest, Fővám tér 8. 2001-es terem

13.00 Első szekció: Az egyetemtörténetírás legújabb eredményei

Elnököl: Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, Oktatásszociológiai szakosztály

Szögi László - Varga Júlia: A szegedi tudományegyetem és elődei

története, Szeged, 2011 c kötet - opponens Horn Ildikó hab. egyetemi

docens, ELTE

Orosz István - Barta János (szerk) A Debreceni Egyetem története

1912-2012, Debrecen, 2011 - opponens Szögi László főigazgató, ELTE

Egyetemi Könyvtár

14.50 Szünet

15.00 Második szekció: Az Oktatás és Társadalom sorozat újabb kötete

Elnököl Hrubos Ildikó egyetemi tanár , NFKK

Pusztai Gabriella: A láthatatlan kéztől a baráti kezekig.: Hallgatói

értelmező közösségek a felsőoktatásban. Budapest, 2011 c. kötet

opponensek Szabó Ildikó egyetemi tanár, (DE) Veroszta Zsuzsa vezető

elemző (Educatio KFt)

16.55. Zárszó

2013-as rendezvények

69 - 70

Holló Péter: Háttér: állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből (Budapest, 2011) c. kötetének
vitája

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig (Budapest, 2012) c. kötetének vitája

A vita az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik. A vitát a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai  Kutatóközpont (WESZ) http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz szervezi. A vita felkért hozzászólója Fazekas Csaba

Elnököl: Nagy Péter Tibor

2013. január 23. szerda, 16-20 h

Helyszín VIII Dankó u. 11. Kline terem

71-72

Sáska Géza “Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! A XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról” (Budapest, Gondolat Kiadó, 2012) című könyvének (http://www.libri.hu/konyv/uj-tarsadalomhoz-uj-embert-es-uj-pedagogiat.html) vitája. Szervező: ELTE OITK (

http://oitk.tatk.elte.hu/

 ) Felkért bíráló: Kovács András (CEU)  

Nagy Péter Tibor: Oktatás – történet - szociológia (Budapest, Gondolat Kiadó, 2012) című könyvének (http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/NPT_Oktatas_nyomdanak.pdf  Felkért bíráló: Csákó Mihály (ELTE-WJLF), Ugrai János (ME)

Helyszín: ELTE TÁTK Kari tanácsterem, Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/a. Időpont: 2013. január 28. hétfő, 16-20 h

 

73 

Vallás a keresztény társadalom után.  (Földvári Mónika és Nagy Gábor Dániel) A kötetről – az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu ) illeszkedően – a vallásszociológiai szakosztállyal közös vitát tart a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont. (http://www.wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz) A vita bevezetőjét Szigeti Jenő tartja.

 
Elnököl: Nagy Péter Tibor  Színhely: WJLF, VIII. Dankó u 11., Kline terem  Időpont: 2013. január 31. csütörtök, 16-20 h 
74-75 

Barna Gábor (szerk): Ethnographic atlases: regions, borders, interferences  (Budapest, 2012), illetve

Vallások, határok, kölcsönhatások (Budapest, 2011) c. köteteinek vitája - az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik.

A vitát a  Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (WESZ) (http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz) szervezi

A vita felkért hozzászólója  A. Gergely András  Elnököl: Nagy Péter Tibor 2013. január 31. csütörtök, 16-20 h Helyszín VIII Dankó u. 11. Kline terem

Török Péter: És (a)mikor destruktívak?: az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete  (Budapest 2011)  c. kötetének vitája – az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik.  A vitát a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (WESZ) (http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz) szervezi.  A vita felkért hozzászólója Rajki Zoltán.  Elnököl Nagy Péter Tibor Időpont: 2013. február 19. kedd, 16-20 h  elyszín: VIII. Dankó u. 11. Kline terem

 

76

Az MTA neveléstörténeti albizottsága könyvvitát rendez  Nagy Péter Tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, Politika 1867-1945 c. kötetéről. Felkért opponens: Donáth Péter, egyetemi tanár az MTA doktora.  Időpont: 2013.06.14. péntek 12. óra  Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27., Tanácsterem, első emelet

 

77-78 

Etnikai és felekezeti egyenlőtlenségek és konfliktusok a közép-európai elitekben

Időpont: 2013.06.14. péntek 16 óra  Helyszín: Central European University – CEU, 1051 Budapest, Nádor utca 9-11. Karády Viktor: Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe = Inégalités et conflits ethniques et religieux dans les élites et leur formation en Europe Centrale moderne / című könyvéről beszél Szabó Ildikó, egyetemi tanár  URL: http://mek.oszk.hu/10900/10980

Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon Időpont: 2013.06.14. péntek 16 óra

 

Helyszín: Central European University – CEU, 1051 Budapest, Nádor utca 9-11. Mazsu János egyetemi docens beszél

Karády Viktor és Nagy Péter Tibor: Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon

http://mek.oszk.hu/10900/10983

79 - 80  Az ELTE TÁTK Oktatás- és Ifjúságkutató és Továbbképző Központ

tudományos könyvvitát szervez két könyvről. A vita időpontja: 2013. november 18. 16:00–19:00 A vita helyszíne: ELTE TáTK Tanári Klub (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A.)  A vita elnöke Csákó Mihály, CSc

  

1. Téma: Bölcsészek és tanárok a 19-20. században  Szerző: Biró Zsuzsanna Hanna, Phd - Nagy Péter Tibor, DSc Opponens: Karády Viktor, az MTA külső tagja   

 

A mű elérhető: http://mek.oszk.hu/10900/10993

   

 

2. Téma: Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban

 

Szerző: Karády Viktor  az MTA külső tagja

 

Opponens: Hajdú Tibor, DSc

 

A mű elérhető: http://mek.oszk.hu/11200/11265/

 

2014-es rednezvények

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya szakkönyvvitasorozatának

 

keretében - annak 81. és 82. darabjaként -

 

(az eddigiekről lásd : http://www.oktszoc.n1.hu/veron/htm/arc.htm )

az ELTE OITK-val közös rendezvényként kettős könyvvitát szervezünk

  

Időpont : 2014 január 9. csütörtök 16 óra

  

A vita helyszíne: ELTE TÁTK tanári klub

 

(ELTE Lágymányosi Campus 1117 Budapest, Pázmány Péter 1/A, 2. emelet 139.

 

javasolt megközelítés: 4-6-os villamos Petőfi híd budai hídfő megállójától öt perc gyalogséta, a kis ligeten át)

  

Napirend

  

Megnyitó Nagy Péter Tibor (MSZT OSZ)

  

1. Téma:  Kultúrkapuk: Tanulmányok a kultúr/politik/áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról (Szeged: Belvedere Meridionale, 2013. 343 p.)

 

Szerzők: T Kiss Tamás, Tibori Tímea

 

Opponens: Csepeli György

  

2. Téma: Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914 (Társadalom és oktatás sorozat, Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. 229 p.)

 

Szerző: Mazsu János

 

opponens: Polónyi István

  

Zárszó: Csákó Mihály (ELTE TÁTK OITK)

83 .

Egy 2002 óta zajló társadalomtudományi könyvvitasorozat (korábbi darabjait lásd: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm) részeként napirendre tűzzük a közelmúltban megjelent “Magyar Polip” című tanulmánykötetet.

A vita helyszíne és időpontja:

2014. január 30., csütörtök 16 óra

Budapest, I. kerület,  Országház út 30.Pepita terem (A Pepita terem elérhető a kapun belépve, az épületen áthaladva, az udvaron balra fordulva, egy átjárón át egy második udvarba érve, s azon átlósan átvágva.)

Napirend:

Megnyitó (Nagy Péter Tibor, szociológus, egyetemi tanár)

16.00-17.45

1. szekció: Elnököl Csákó Mihály, szociológus, egyetemi docens

A Magyar Polip (Magyar Bálint, szociológus, a kötet szerkesztője)

Felkért hozzászólók:

Ilonszki Gabriella, politológus, az MTA doktora

Kende Péter, politikai esszéista, az MTA külső tagja

Lakner Zoltán, politológus, egyetemi tanársegéd

Majtényi László jogász, az MTA doktora

17.45 szünet

18.00 Vita -  Elnököl Csákó Mihály , szociológus, egyetemi docens

szereplők: a kötet szerzői és a közönség

Minden érdeklődőt szívesen látunk, a belépés ingyenes és regisztrációt nem igényel

84.

Időpont: 2014. szeptember 9. kedd 17.00 óra

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Kende Péter Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában c. könyve.

http://www.kalligram.com/?cl=kniha&iid=1380

Program:

Iványi Gábor, rektor: Köszöntő

Kende Péter, az MTA tagja: Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában. A kötet fő tézisei.

Romsics Ignác, az MTA tagja: Opponensi vélemény

Kende Péter: Válasz

Vita

Nagy Péter Tibor, az MTA doktora: Zárszó

 

Ajánlott olvasnivaló:

http://epa.oszk.hu/01300/01326/00096/05kende.htm

http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-kelet-europai-kisnemzetek-harom-lehetseges-utja

85

önyvvitasorozatunk keretében napirendre vesszük

Hargittai István: Eltemetett dicsőség, avagy hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót?

című könyvét.

 

Időpont: 2014. szeptember 17. szerda 17 óra

Helyszín: WJLF, Budapest VIII Dankó u 11. Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Program:

Megnyitó Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár

Hargittai István, Prof.emeritus: Hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót? A mű tézisei.

Ungvári Tamás, Prof.emeritus: Opponensi vélemény

Vita

Zárszó

 

A könyvről lásd:

http://akkrt.hu/1645/tudomany/tortenettudomany/eltemetett_dicsoseg

További ajánlott olvasnivaló:

http://www.matud.iif.hu/2013/09/02.htm

http://www.hetek.hu/interju/200306/beszelgetes_hargittai_istvan_akademikussal

 

A részvétel ingyenes és regisztrációt nem igényel!

 

86 - 87

A társadalomtudományi vitasorozatunk (http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm) keretében napirendre tűzzük:

A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon c. könyvet.

Időpont: 2015. január 7. 17 óra

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII. Dankó utca 11.

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Program:

Iványi Gábor (rektor): Megnyitó

Ungváry Krisztián (tudományos munkatárs): A mű legfontosabb megállapításai

Karády Viktor (MTA külső tagja): Vélemény

Bolgár Dániel (tanársegéd) Vélemény

Vita

Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár): Zárszó

 

 

„Nép, nemzet, zsidó” címmel vitaestet szervezünk.

Helyszín: Budapest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: 2015. január 7. 14 óra

Program

Megnyitó

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó

Trencsényi Balázs: Opponensi vélemény

Gyáni Gábor: Válasz

Vita

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

88

Könyvvitasorozatunk (http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm) keretében Halász Gábor beszél a “A felsőoktatás kutatása” c tanulmánykötetről

Időpont: 2015. január 8. csütörtök 18 óra

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1.a 0.100C, TÁTK Új tanácsterem

Házigazda: ELTE TÁTK Oktatás és Ifjúságszociológiai Továbbképző Központ

A kötet adatai:

Nagy Péter Tibor-Veroszta Zsuzsa (szerk) A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára. Társadalom és oktatás 38. kötet. Gondolat kiadó, Budapest, 2014, 223.p.

89.

„Campus-lét a Debreceni Egyetemen” címmel vitadélutánt szervezünk Fényes Hajnalka és Szabó lldikó (szerk.) Campus-lét a Debreceni Egyetemen c. kötetéről

Helyszín: Budpest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: 2015. február 9. 14 óra

Program

Megnyitó

Fényes Hajnalka és Szabó Ildikó: Campus-lét a Debreceni Egyetemen

Csákó Mihály: opponensi vélemény

A szerkesztők és szerzők válaszai

Vita

Olvasnivaló:

http://oktatas.uni.hu/szovegek/FHSZI/Campus.pdf

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

90-91

„Az idő fogságától szabadon” címmel vitaestet szervezünk Forray R. Katalin: Az idő fogságától szabadon c. kötetéről

Helyszín: Budapest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: 2014. március 5. 15 óra

Program

Megnyitó

Forray R. Katalin: Az idő fogságától szabadon

Fehérvári Anikó: Vélemény

Forray R. Katalin: Válasz

Vita

Olvasnivaló:

http://issuu.com/emesekarsai/docs/forray-az-ido-fogsaga

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

„Méreg és öröm 1969-2014” címmel oktatástörténeti vitaestet szervezünk

Tárgy: Trencsényi László: Írtam mérgemben és örömömben 1969-2014 c. kötetének vitája

Helyszín: Budapest, WJLF Dankó utca 11., Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: 2015 március 5. csütörtök 17 óra

Program

Megnyitó

Trencsényi László: Méreg és öröm 1969-2014

Donáth Péter: Opponensi vélemény

Trencsényi László: Válasz

Vita

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

92.

„A szakmai képzés és társadalmi átalakulás” címmel vitaestet szervezünk Fehérvári Anikó: A szakmai képzés és társadalmi átalakulás c. kötetéről.

Helyszín: Budapest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: 2014 március 13 15 h

Program

Megnyitó

Fehérvári Anikó: A szakmai képzés és társadalmi átalakulás

Polónyi István: Vélemény

Fehérvári Anikó: Válasz

Vita

Olvasnivaló:

http://issuu.com/emesekarsai/docs/fehervari_szakmkepzes

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

93.

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitát szervez.

Időpont: 2015. május 26. 15 óra.

Helyszín: WJLF, Díszterem, második emelet

Budapest, VIII. kerülte,  Dankó utca 11.

http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 Program:

Boreczky Ágnes Gordon Győri János: Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára

 Feischmidt Margit: Opponensi vélemény

Ajánlott olvasnivaló

http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/tanarok-interkulturalis-nezetei-es-azok-hatasa-az-osztalytermi-munkara-ii/

http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/tanarok-interkulturalis-nezetei-es-azok-hatasa-az-osztalytermi-munkara-kutatasi-eredmenyek/

94

MEGHÍVÓ

Kozma Tamás és munkatársai által,

"Tanuló régiók Magyarországon" címmel készített

tanulmánykötet pódiumvitájára

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), valamint a Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) Oktatásszociológiai szakosztálya pódiumvitát szervez Kozma Tamás és munkatársai által, "Tanuló régiók Magyarországon" címmel készített tanulmánykötetről. A vita illeszkedik az oktatásszociológiai szakosztály 13 éve tartó könyvvitasorozatába: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

Az interdiszciplináris kutatás keretében megjelennek - többek között -  a nevelés- és oktatáskutatás, a szociológia, a társadalomföldrajz mindazon szempontjai, amelyek kapcsolatosak a település- és térségfejlesztéssel.

 

A pódiumvitára minden érdeklődőt várunk.

 

Helyszíne:  Wesley János Lelkészképző Főiskola,  (Budapest Dankó u. 11.)

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpontja:  2015. november 27., 14-tól 17 óráig

Vitavezető: Nagy Péter Tibor

 

Program:

       Vitaindító: Kozma Tamás

      A pódiumvitára felkért személyek:

                         -  Gyuris Ferenc

                         -  Harcsa István

                         -  Híves Tamás

                         - Márton Sándor

                         - Teperics Károly

 

95. 2014 november

Csizmadia Ervin: Miért alaptalan a magyar demokrácia:      https://archive.org/details/csizmadia2

 

 

96.

Az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya - könyvvitasorozatának részeként - napirendre tűzi

Halász Gábor : Az oktatás az Európai Unióban: Tanulás és együttműködés

Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2012. 376 p. c könyvét

opponens: Setényi János, c egyetemi tanár

2015.december 10.  17 óra, Budapest, WJLF, Kline terem, Dankó u 11.