A jelenlegi kredittáblázatban az áll, hogy van „tudományos” kreditkövetelmény amiről korábban tagolatlan formában beszéltünk – ez a 4. félév végéig a kredittáblázat szerint 36 kreditet jelent

  

Ez most három  részre hasadt.

Egyrészt lett egy tíz kredites konkrét kutatási gyakorlat, azzal azonban, hogy a 2019 őszén indult évfolyam esetében ezzel egyenértékü, hogyha a következő mondatban kifejtett tudományos vegyescsomagot 10 kredittel megnöveli.

Másrészt lett a töredékkreditekből felépülő konferencialátogatási, konferenciaszereplési, segítségnyújtási stb vegyescsomag, 20 kredit értékben

Harmadrészt lett egy 1 kredites „publikáció-véglegesítő”, ami abból indul ki hogy a szakszemináriumok, a kutatási gyakorlat és a témavezetői konzultáció „termelik” ki a publikáció érdemi szövegét – e kredit a tényleges megjelenést díjazza csak

Mindhárom tevékenységfajta kissé "túlfuthat" amivel öt kredit szerezhető (ha nem fut túl, akkor ezt az öt kreditet az 5.-8. félév tudományos aktivitásával kell megszerezni).

 

Kutatási gyakorlat

 

A tíz kredites konkrét kutatási gyakorlat  , amit egy törzstag mellett - aki fő szabály szerint nem a témavezető -  kell teljesíteni 10*30*45 perc = 225 óra munkával. (Ez úgy értelmezendő, hogy a kutatásvezetőnek felelősen ki kell jelentenie, hogy a 3. és 4. félév során a hallgató annyit dolgozott a kutatásában ami egy félállású kutató közel három havi munkája lenne). 

Konkrét tudományos eredmény létrehozásáról kell beszámolnia.

Lehet az eredmény hasonlatos egy szemináriumi dolgozathoz, de azzal ellentétben mindenképpen olyan ismereteket kell feltárnia, amelyek a vezető kutató kutatási tervébe illeszkednek, s a vezető kutató számára is új kutatási eredményeket tárnak fel.

Lehet hasonlatos formájában szakirodalmi áttekintéshez, vagy kivonatoláshoz, de NEM azt igazolja, hogy a hallgató mit tanult a kérdéskörről, hanem azt, hogy a kutatás számára van hozadéka . Tehát a szakirodalmi áttekintés olyan dolgokra kell, hogy vonatkozzék, vagy olyan szisztematikus kell, hogy legyen, ami a kérdésben szakértő kutatásvezető számára információforrásként, vagy adatforrásként szolgál.

Ha könyvismertetés, vagy könyvek ismertetése a produktum, akkor is a kutatótársaknak való hasznosság a szempont: pl olyan idegen nyelvü szöveg feldolgozása, melyen a kutatótársak, vagy a kutatásvezető nem olvas.

Természetesen hasznosnak tekinthető minden olyan tevékenység, amit a kutatásvezető is elvégezhetne,de időt takarít meg számára, hogyha a hallgató teszi. Ezek között, akárcsak egy kutatóintézet gyakorlatában  TUDOMÁNYOS ÉS NEM TUDOMÁNYOS feladatok keverve is lehetnek: pl szkennelés, fényképezés, adatbevitel, szakfordítás, kivonatolás, interju, internetes adatgyüjtés, tudományos célú tolmácsolás, szervezés stb.

A kutatási gyakorlaton létrejött szöveg, adatbázis stb copyrightja a hallgatóé, de felhasználási joga a kutatásvezetőé. A programvezető és a kutatásvezető közötti - a hallgató által is aláírandó – minden egyes kutatásra külön kidolgozott megállapodás értelmében a kutatásvezető rövid jelentést készít a hallgató munkájáról, de e jelentéshez csatolja mindazokat a produktumokat, amelyeket a hallgató létrehozott, anélkül, hogy ezek felhasználási joga a doktori programra szállna át.

A kutatási gyakorlat munkakapcsolatot, tudományos „munkahelyi viszonyt” szimulál. A tárgy felvétele ennek a szimulált munkaviszonynak a kezdőpontja. Ettől számított harminc napon belül a kutatásvezető és a hallgató indoklás nélkül elállhat a kapcsolattól. Ha a hallgató 30 napnál régebben vesz részt asszisztensként egy kutatásban, de ez a tevékenysége megszakad, a programvezető - a kutatásvezető és a hallgató meghallgatásával, saját mérlegelése alapján 1-9 tudományos kreditet a hallgató számára jóváír.  

Elsősorban olyan kutatást kell a hallgatónak választani, amit a doktori iskola valamely törzstagja hírdet meg. 

Ha a hallgató negyedik félév végéig a kutatási gyakorlatot nem teljesíti, de a konferencia stb töredékkreditekből tízkredites túlteljesítést mutat, a negyedik félévet teljesítettnek kell tekinteni, azzal a feltétellel, hogy az 5-6 félévben tíz konferencia stb kredit helyett a tízkredites  kutatási gyakorlatot teljesíti.

Hetedik félévre nem iratkozhat be olyan hallgató, aki a tizkredites kutatási gyakorlatot nem teljesítette.

Előfordulhat, hogy valamely szakszeminárium megkezdése után a hallgató és az oktató űgy döntenek, hogy a hallgató nem szakszemináriumot, hanem kutatási gyakorlatot teljesít. Ez esetben a kutatási gyakorlatok listája a tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 25. napig bővülhet:

 

2020 szeptemberében beinduló Kutatási Gyakorlatok listája

 

Nagy Péter Tibor: Elitkutatás