A WJLF doktori iskola-előkészítő kurzusok a WJLF szenátusának 2018. szeptember 5-i döntése alapján 2019 őszén megkezdődnek.

Lásd Iványi Gábor felhívását: https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola/

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

Az előkészítő képzésre bármilyen irányú egyetemi diploma birtokában lehet jelentkezni.

A Wesley theológiai és valláspedagógiai doktori iskola keretében a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség teremtéstheológiai meggyőződésének megfelelően a teremtett világ bármely kérdése doktori témául szolgálhat.

Az előkészítő képzésre jelentkezők első ízben 2019. augusztus 15-ig jelentkezhetnek. A jelentkezés, a felvételi folyamat és a beiratkozás ingyenes.

 

E dokumentum részei:

I.                A jelentkezés módja

II.             Mellékletek

III.          A felvételi folyamat

IV.          Beiratkozás

 

I A JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A felvételiző – magyar, angol vagy német nyelvű email elküldésével – egy néhány szavas felvételi kérelemmel fordul a doktori iskola vezetőjéhez (nagypetertibor@gmail.com e-mail címen, a levelet másolatban konferencia.wjlf@gmail.com címre is elküldve). A kérelem és mellékletei beérkezésének tényét a doktori iskola vezetője augusztus 16-a reggel 8-ig e-mailben visszajelzi. Ha a felvételire jelentkező ilyen visszajelzést nem kap, augusztus 16-n  telefonon, írásban stb érdeklődjék, hogy a határidőn belül leadott jelentkezése megérkezett-e. Ha a válasz nemleges, de a felvételiző kijelenti, hogy a jelentkezést augusztus 15-én éjfél előtt elküldte, akkor állításának a doktori iskola vezetője – a felvételin történő egyértelmű bizonyítás terhe mellett – hitelt ad, s elfogadja az ismételten beküldött jelentkező e-mailt, így a jelentkezés augusztus 17-e 12 h – kor zárul le. Ezt követően hiánypótlásnak, jelentkezésnek helye nincs.

 

A felvételi kérelemhez – ugyanabban az e-mailben – mellékleteket kell csatolni. A mellékletek mind pdf-file-ok, amelyeket a felvételiző 1., 1a., 2. sz. dokumentumok esetében szkenneléssel, a 3., 4., 4a., 5. sz. dokumentum esetében meglévő szövegeiből pdf-be történő nyomtatással, a 6., 7. és 8. sz. mellékletként megnevezett nyilatkozatok esetében pedig kinyomtatott, aláírt szöveg szkennelésével állít elő. Az 1., 1a., 2., 6., 7., 8. sz. mellékletek esetében szkennelés helyett jó minőségű fényképek is elfogadhatóak. Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontban leírtak alapján minimum egy-egy .pdf-filet mindenképpen csatolni kell. Az 1a. és 4a. pontban leírt mellékletek csatolása nem kötelező.

 

II. MELLÉKLETEK

 

1. vezeteknev_utonev_diploma1.pdf, vezeteknev_utonev_diploma2.pdf stb. néven, csatolni kell valamennyi egyetemi, ill. MA, MSc diploma szkennelt változatát, amelyek az önéletrajzban említésre kerülnek.

1a. vezeteknev_utonev_egyeb_diploma1.pdf , vezeteknev_utonev_egyeb_diploma2.pdf stb. néven csatolni lehet minden olyan bizonyítvány szkennelt változatát, amelyet a pályázó Önéletrajzában, vagy Motivációs levelében relevánsként jelöl meg. (például : az első pontban megjelent diplomáktól függetlenül szerzett, de a választott téma szempontjából, a jelentkező tudományos habitusának megítélése szempontjából relevánsnak ítélt BA végzettségek, még be nem fejezett egyetemi tanulmányokat dokumentáló felsőoktatási kreditigazolások, szakképzettségek, OTDK-n, vagy más országokban tartott országos versenyeken szerzett oklevelek, tudományos társaságok díjai stb stb.)

2. vezeteknev_utonev_nyelvtudas1.pdf , vezeteknev_utonev_nyelvtudas2.pdf stb néven csatolni kell minden, az idegen nyelvtudások szintjét igazoló bizonyítványt. Legalább egy ilyen bizonyítványt csatolni kell. A bizonyítvány lehet nyelvvizsgabizonyítvány, felsőoktatási kollokvium, szigorlat vagy államvizsga, középiskolai érettségi, évvégi eredményt tanusító középiskolai bizonyítvány.

3. vezeteknev_utonev_oneletrajz.pdf néven csatolni kell egy 1.000 – 2.000 karakteres (szóközzel) tudományos önéletrajzot. Ez tartalmazza, ha van, a publikációs jegyzéket is. Publikációk hiánya esetén az egyetemi szakdolgozat(ok) címét kérjük megadni.

4. vezeteknev_utonev_motivacios_level.pdf néven a felvételiző csatolja a tudományos érdeklődését bemutató magyar, angol vagy német nyelvű 2-4 ezer karakter terjedelmű motivációs levelét, amelyben körvonalazza a kutatni kívánt témát, a kutatás forrásait, módszereit. E levélben a jelentkező a témavezető személyére javaslatot tesz (elsősorban a törzstagok közül), akivel előzetesen konzultálhat is. A levélnek tartalmaznia kell az adott oktatónak a doktori iskola honlapján meghírdetett konkrét témája megnevezését. Abban az esetben, ha a felvételiző szabadon kezdeményez valamely témát, közölnie kell annak rövid indoklását, hogy javaslata miként illeszkedik a kiszemelt témavezető életművéhez – az elvárás azon alapszik, hogy a doktori iskolai tanulmányok legfontosabb részét a témavezető és a hallgató együttműködése képezi. ( Az oktatók publikációs jegyzékére utaló linkek a doktori iskola honlapján elérhetőek. )

4a. A motivációs levél tartalmazhat arra vonatkozó kérelmet, hogy a felvételiző „egyéni tanulmányi rendet” szeretne. Ezt az a felvételiző kérheti, aki jelentős tudományos életművel rendelkezik, vagy ha erre valamilyen különleges indoka van. Ez esetben külön mellékletben (vezeteknev_utonev_ egyeni tanulmanyi_rend.pdf nevü fileban) kell felsorolnia azokat a korábbi tudományos teljesítményeket, vagy speciális körülményeket, amelyekre hivatkozva kéri a felmentését a kurzusok, vagy a témavezetői konzultáció, ill. a kutatási gyakorlat alól. Itt kell tájékoztatnia a felvételi bizottságot arról is, ha PhD dolgozatként kész, publikált, vagy elektronikusan megjelentetett könyvet kíván beterjeszteni. A vezeteknev_utonev_ egyeni tanulmanyi_rend.pdf  dokumentum utolsó mondata az legyen, hogy „Ha az egyéni tanulmányi rendre vonatkozó kérésemet a doktori tanács nem tartja teljesíthetőnek, normál tanulmányi rend szerinti doktori tanulmányok folytatása céljából kérem/nem kérem (nem kívánt törlendő) a felvételi eljárás lefolytatását.”

5. vezeteknev_utonev_jellemzo_iras.pdf néven a felvételiző csatol egy saját művet, amely megítélése szerint a leginkább kifejezi a már elért tudományos színvonalát, s amely (szóközökkel) maximum 30.000 karakter hosszúságú. A mű lehet kéziratos, papíralapon vagy interneten publikált, illetve szakdolgozat, doktori disszertáció, vagy bármely hivatalosan felhasznált alkotás része is. A mű magyar, angol vagy német nyelvű lehet.

6. vezeteknev_utonev_nyilatkozat1.pdf néven a felvételiző csatol egy aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, amelynek szövege a következő:

„Kijelentem, hogy e felvételi kérelem mellékleteként …… címmel benyújtott írás … %-ban saját alkotásom. Tudomásul veszem, hogy a 33 %-nál kisebb önrészű művet a bizottság nem fogad el, továbbá azt is, hogy ha (saját megítélésem szerint színvonal szempontjából egyenértékű) társszerzős és 100%-osan saját művel is rendelkezem, akkor a bizottság a 100%-osan saját művemet kívánja inkább tanulmányozni. Ha a mű kevesebb, mint 100 %-ban saját alkotásom, társszerzőim e-mail címét itt megadom: …., s tudomásul veszem, hogy a társszerző(k)től a doktori iskola vezetése bizalmas nyilatkozatot kérhet arról, hogy a leadott mű milyen mértékben a felvételiző saját alkotása. Dátum, aláírás.” A nyilatkozatot a bizottság akkor is elvárja, ha e tény a nyomtatott publikációból elvileg kiderül.

7. vezeteknev_utonev_nyilatkozat2.pdf néven a felvételiző csatol egy aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, melynek szövege a következő:

„Tudomásul veszem, hogy a WJLF doktori iskolájának munkájában csak az alapvető emberi jogokat feltétlenül tisztelő hallgató vehet részt. Tudomásul veszem, hogy a WJLF doktori iskolájában a lelkiismereti és vallásszabadság megkérdőjelezhetetlen. Dátum, aláírás.”

8. vezeteknev_utonev_nyilatkozat3.pdf néven a felvételiző csatol egy aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, amelynek szövege a következő: „Felvételi kérelmet nyújtok be a Wesley doktori iskola előkészítőbe. A https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola/ honlapon lévő információkat tudomásul veszem – kijelentve, hogy a honlapot 2019. augusztus 10 és 15 közötti állapotában teljes egészében elolvastam. A felvételi beszélgetést magyar, angol, német (a nem kívántak törlendők) nyelven kívánom letenni. Lakóhelyem Budapesttől több/kevesebb (a nem kívánt törlendő), mint háromszáz kilométerre van. – Dátum, aláírás.”

 

Ha a felvételiző még augusztus 15-e 23.59 előtt észleli, hogy az általa elküldött emailből valamely melléklet hiányzik, akkor NE a hiányzó dokumentumokat küldje el, hanem valamennyi melléklettel küldje el ismét jelentkezését. Az ismételt jelentkezés levélszövegébe kerüljön be a következő mondat: „Tudomásul veszem, hogy a felvételi bizottság csak utolsó levelem mellékleteit veszi figyelembe – korábbi jelentkezése(i)met törlik”.

Azok a felvételit kérelmező e-mailek, amelyeknél a fentebb kötelezően csatolandóként felsorolt nyolc melléklet bármelyike is hiányzik, nem szolgálhatnak felvételi eljárás alapjául! Ez akkor is igaz, ha a felvételiző a kérelem beérkezéséről augusztus 16-n visszaigazolást kapott, és a felvételi bizottság csak a kérelem részletes tanulmányozásakor észleli a hiányt.

 

III. A felvételi folyamat

 

A felvételi bizottság három fős (minimum két törzstaggal). A tagokat a doktori iskola vezetője jelöli ki. A felvételi bizottság munkájában részt vesz, de nem tag, s nem szavaz - a felvételiző reménybeli témavezetője.

A felvételi bizottság elnöke a felvételizőnek augusztus 17-e és 27-e között (e-mailben) három időpontot ajánl fel, amelyek közül a felvételiző választ. A megjelölt időpontban a felvételi bizottság a felvételizőt meghallgatja. A beszélgetés nyelve – a felvételiző előre (a felvételi kérelem 8. sz. mellékletében) bejelentett kívánsága szerint – magyar, angol vagy német.

A felvételi beszélgetés 15-30 perc időkeretben zajlik, fő szabályként a Budapest, VIII. Dankó utca 11-ben. Ettől eltérni a felvételiző elháríthatatlan akadályoztatása esetén van mód, amiről a felvételi bizottság elnöke dönt.

Amennyiben a felvételizőnek a Budapestre utazáshoz 300 kilométernél nagyobb távot kellene megtennie, a felvételi beszélgetésre skypon keresztül is sor kerülhet. Jeltolmácsot igénybe lehet venni. Írásos illetve (kizárólag hangot közvetítő) telefonos felvételire nincs mód.

A felvételi bizottságok javaslata alapján a doktori tanács augusztus 27-e és 31-e között alakítja ki döntését, melyet szeptember 1-i határidővel e-mailben közöl a felvételizővel. Se a bizottság, se a doktori tanács nem hozhat olyan döntést, amely a felvételizőt a következő felvételikből kizárná. Kivételt képez ez alól az, ha plágium bizonyosodik be, amikor is – a plagizálás körülményeitől függően – a bizottság a felvételizőt 1, 2 vagy 3 évre kizárja a jelentkezésből.

 

IV. Beiratkozás

Ha a doktori tanács döntése pozitív, a beiratkozás szeptember 2-től 6-ig lehetséges a WJLF tanulmányi hivatalában. A tanulmányi hivatal nyitvatartásáról a WJLF telefonszámán javasoljuk tájékozódni. A beiratkozás elmaradása esetén a felvételről szóló döntés érvényét veszti.

A II. rész 1., és 2. pontjai alatt említett dokumentumokat a doktori iskola előkészítőre történő beiratkozáskor eredetiben is kérjük bemutatni. Ennek elmaradása esetén a felvételről szóló döntés érvényét veszti.

A II. rész 6., 7. és 8. pontjaiban említett nyilatkozatokat a doktori iskola előkészítőre történő beiratkozáskor eredetiben kérjük leadni. Ennek elmaradása esetén a felvételről szóló döntés érvényét veszti.

 

A felvételre jelentkezés, a felvételi eljárás és a beiratkozás díjmentes.