Videobook

 

Pedagógia és pszichológia az oktatáspolitikában

 

 

Lassan két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) évi 5-6 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendez - mégpedig nem konferenciafelhívásos rendszerben, hanem meghívott előadókkal. Így most "Pedagógia és pszichológia az oktatáspolitikában" munkacímmel lesz 2020 június 18-án, csütörtökön konferenciánk, s ide azok hivatalosak előadóként - akiket a számot tematikusan kézben tartó Sáska Géza ill.  Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel.

Ezt a konferenciát - hasonlóan a Koronavírus időszakba eső Árnyékoktatás c konferenciánkhoz ( http://oktatas.uni.hu/20200423.htm ) - internetes konferenciaként rendezzük.

A felkérés szerint az előadás lehet

a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt  vagy

 

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem

szervező:  Nagy Péter Tibor

A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

A rendezvényen 20 perces előadások lesznek, melyekhez 20 perces vitaidők tartoznak.

Videofelvételek jelen oldal legalján

 

 

 

Tervezett program

 

14

.

0

.

Megnyitó

 

 

14

.

10

.

Sáska Géza

:

Pszichológiai és pedagógiai érvelés a s az oktatáspolitikában

14

.

50

.

Pléh Csaba

:

A polgári és a kommunista neveléseszmény feszültsége Méreinél

15

.

30

.

Somogyvári Lajos

:

Emigráns élettörténetek és interjúk: a szovjet pszichológia és pszichiátria amerikai olvasata

16

.

10

 

Darvai Tibor

:

Oktatáspolitika és neveléslélektan a Kádár-korszakban

 

Az előadások és az előadók adatai:

Darvai Tibor

Fokozat:

PhD

Intézmény

ELTE-BÁRCZI

Előadáscím:

Oktatáspolitika és neveléslélektan a Kádár-korszakban

Tárgyszvak:

neveléslélektan; szocialista oktatáspolitika; tanítóképző főiskolák

Absztrakt:

Az 1960-as években lehetőség nyílt a korábban diszkreditált pszichológia művelésére. E rendszerszintű változás megjelent a neveléslélektan területén is. E folyamatba bekapcsolódott a Művelődésügyi Minisztérium egyik osztálya is. A minisztérium az óvó- és tanítóképző főiskolák segítségével egy új neveléslélektani koncepciót dolgozott ki és propagált a pedagógusképzés- és továbbképzés területén. E mozzanat azt jelentette, hogy e mezőben már nemcsak a pedagógiai, hanem a lélektani érvelés is a legitim formák közé tartozott.

Title:

Educational policy and educational psychology in the Kadar Era

Keywords:

educational psychology; socialist educational policy; Teacher Training College

Abstract:

In the 1960s there was a possibility to cultivate psychology that had been banned earlier. This systematic change appeared in the field of educational psychology as well. One of the departments of the Educational Ministry became involved in this process. The Ministry worked out a new educational psychological concept by the help of Pre-school and Primary School Teacher Training Colleges and propagated it in the field of teacher training and further training. This meant that besides pedagogy psychology became legitimized in scientific discourse.

 

Pléh Csaba

Fokozat:

MTA rendes tagja

Intézmény

CEU és MTA

Előadáscím:

A polgári és a kommunista neveléseszmény feszültsége Méreinél

Tárgyszvak:

Mérei Ferenc; együttes élmény; egyén és közösség

Absztrakt:

"

Mérei Ferenc életműve sokszor fogalmazódik meg idői paradoxonokban. Ott áll a 45-49 közti kommunista nevelési vezér, majd a partvonalra került értelmiségi, utána pedig a ’lelki ellenállás’ egyik életmód szervezője. Előadásomban azt próbálom megmutatni, hogy Mérei életében a kettősség végig jellemző volt. Franciaországi évei óta élt benne az a hit, hogy összhang teremthető a francia felvilágosodás örökségeként értelmezett gyermekközpontú pedagógiai hitvallás (ezt tartom én polgári individualizációs eszménynek) és a kommunista társadalomszervezés centralizációs elvei között. Szervező munkájában az autokratikusan bevezette általános iskola demokratikus egyenlősége pszichológiájában a közösség értékteremtő és érzelmi kohó szerepe képviselte ezt az összhangot. Ironikusan felvetem, nem örök illúzió-e hinni a polgári individualizáció és az apparatcsikok közösségi felszabadítás összeegyeztetésében.

"

Title:

Tensions between bourgeois and communist ideals of education in the work of Ferenc Mérei kommunista neveléseszmény feszültsége Méreinél

Keywords:

Ferenc Mérei; joint experience; individuality and community

Abstract:

"

The work of Ferenc Mérei is expressed many times in the form of temporal paradoxes. There is the communist educational Tsar in Hungary between 1945 and 49, followed by the sidelined intellectual, then with the role of the life style organizers of ’spiritual freedom’. I shall try to show in my talk that this duality was always present in Mérei. Since his left wing times in early 1930s France he entertained the belief to create harmony between a child centered educational credo rooted in the heritage of French enlightenment (I consider this to be the idea of individualization) and the centralizing principles of communist social organization. In his organizational work the democratic equality of the autocratically introduced 8 year public schooling, in his psychology the value creating and emotional integrative role of communities represent this assumed harmony. I shall ironically raise that it might be an eternal illusion in reconciling civil individualization and the community liberation as practiced by the apparatchiks.

"

 

Sáska Géza

Fokozat:

CSc

Intézmény

ELTE PPK

Előadáscím:

Pszichológiai és pedagógiai érvelés a s az oktatáspolitikában

Tárgyszvak:

A tehetség, a teljesítmény és értékelése, az önigazolás

Absztrakt:

Az ember és gyerekének orvosi és lélektani tudományos eredményeit, vagy inkább szakszavait és szemléletmódját a népoktatás szereplői vették át, aminek során e foglalkozáscsoport a ’gyermek’ professzionális ismerőjének és szükségleteinek és érdekeinek védelmezőjeként határozta meg önmagát. A normatív jellegű általános és fajhoz kötött ’tehetség’ fogalma, a tanulók iskolai teljesítményeinek és értékelésének lélektani, pedagógiai megközelítés módja a XX. század elejétől a közoktatás-politika és a közszolgáltatás részévé vált.

Title:

Psychological and pedagogical reasoning in education policy

Keywords:

Talent, performance and evaluation, self-justification

Abstract:

"The medical and psychological scientific achievements of human being and his child, or rather his professional words and attitudes, were taken over by the actors of popular education, in which this group defined itself as a professional knowledge of the 'child' and a defender of their needs and interests. The concept of general and race-bound 'talent' of a normative nature, and the psychological and pedagogical approach to pupils' performance and evaluation in school, from the beginning of the 20th century it became part of public education policy and public service.

 

"

 

Somogyvári Lajos

Fokozat:

PhD

Intézmény

PE MFTK TK

Előadáscím:

Emigráns élettörténetek és interjúk: a szovjet pszichológia és pszichiátria amerikai olvasata

Tárgyszvak:

kommunista nevelés; emigránsok; interjú

Absztrakt:

A Harvard Egyetem Orosz Kutatási Központja egyedülálló projektet valósított meg 1949 és 1951 között, mikor több mint 700 szovjet emigráns életút-interjúját vették fel. A szociológiai indíttatású beszélgetések angol átiratban maradtak fenn, az adatbázis elérhető online (Harvard Project on the Soviet Social System). Ez alapján mutatom be, hogy milyen kép rajzolódott ki a sztálini pszichológia és pszichiátria helyzetéről: tanárok, klinikai pszichológusok, pszichiáterek vallanak professziójukról, politikai és pedagógiai célú tevékenységükről.

Title:

Emigrants’ life stories and interviews: The Soviet psychology and psychiatry in American interpretation

Keywords:

communist education; emigrants; interview

Abstract:

A unique project was developed between 1949 and 1951 by the Harvard University Russian Research Center, when more than 700 interviews conducted with Soviet emigrants. The transcripts and the sociologically inspired study is available online (Harvard Project on the Soviet Social System) – based on this corpus, I will make a draft about the positions of Stalinist psychology and psychiatry. Teachers, clinical psychologists and psychiatrists spoke about profession, political and pedagogical dimensions.

 

 

néhány technikai információ.

 

1. Többféle távkonferenciázó program van. Az elmúlt hetekben több konferenciát szerveztem ennek legfontosabb tapasztalata volt, hogy a legtöbb (ingyenes és fizetős) program induláskor minimális mértékben "hozzányúl" a részt vevő személyek gépéhez, telepített szoftvereihez, beállításaihoz. Sokan tartanak attól - s egy százalékban: joggal - hogy ez valami bajt csinál nekik, s akadályozni fogja a gépükön futó - a konferenciázásnál számukra fontosabb - tevékenységeket .

Ezért konferenciáinkat a "meets" nevü programmal bonyolítjuk le. 

Akinek nincs gmail fiókja, ingyenesen létrehozhat egyet, s ott elindítva a meets linket, a beszélgetéshez szükséges kapcsolat a google felhőjében jön létre, a gépével tehát éppúgy nem történik semmi, mintha egy website-ra kattintana a böngészőben.

 

2. A másik fontos tapasztalat, hogy e konferenciákat egyszerre kell műhelykonferenciáként és nyilvános konferenciaként kezelnünk.

Ennek a módja a következő: a konferencia kezdete előtt egy órával a konferenciára meghívott személyek e-mailben kapnak tőlem egy linket. Kérem arra kattintsanak rá, MÁR A KONFERENCIA KEZDETE ELŐTT LEGALÁBB ÖT PERCCEL KATTINTSANAK, AKKOR IS, HA VALÓSÁGBAN CSAK KÉSŐBB KÍVÁNNAK BEKAPCSOLÓDNI.  Ezzel biztosítják ugyanis, hogy lesz számukra "hely" a "konferenciateremben" .

A konferencia kezdés előtt öt perccel ugyanaz a link felkerül a konferencia honlapjára és bárki beléphet, amíg a teremben el nem fogy a hely.

 

3.  A konferencián jelenlévők számára a következő szabályokat kérem betartani:

- a belépéskor a kurzort a képernyő aljára mozgatva, felbukkan egy szürke sáv. Annak közepén egy piros telefonikon mellett látsz egy  mikrofonikont. Arra kattints rá a belépéskor, hogy áthúzott állapotban legyen. Ha áthúzott állapotban van, akkor a konferenciát nem zavarja a kutyaugatás, a felcsendülő telefon stb. Viszont amikor előadóként beszélsz, vagy hozzászólsz akkor kapcsold vissza a mikrofont.

- ha akarod kikapcsolhatod a képernyő alján látható kameraikont is. De kérlek, amikor beszélsz, előadsz vagy hozzászólsz kapcsold be a kamerát. (Ha sávszélesség, vagy internet-kapcsolat miatt torzul a hangod, akkor úgy javíthatod a hallhatóságodat, hogy miután egy pillanatra megmutattad magad a kamerával, kikapcsolod azt. Ettől a hangod hallhatósága javulni fog)

- FIGYELEM: a meets érzékeli, hogy ki vagy, ezért Neked olyan összeállítást mutat a résztvevőlről amiben éppen Te nem szerepelsz. Hogyha a kamerád elmozdul vagy más miatt rosszul látszol, a moderátor közbevág, hogy igazítsd meg a kamerád. 

- a konferencia X perc előadás - X perc vita elven működik, ahogyan ez a programból látható.  Az előadás idősávjában az előadó és a moderátor mikrofonja van bekapcsolva, tehát kérjük az előadás idősávjában éppúgy ne vágjatok közbe, mintha egy konferenciateremben ülnétek! (És legyen lehalkítva a mikrofon)

- a meets felületén jobboldalt felül látsz egy "képernyő ikont", stilizált szövegsorokkal. Arra rákattintva a meets jobboldalán megjelenik egy üzenő felület, ahol az előadás alatt üzenhetsz bármely résztvevőnek. DE AZT kérem, hogy ezt most CSAK az előadónak vagy a moderátornak szóló üzenetre használd. 

Az előadónak olyasmit üzenj csak, ami közvetlenül az előadást segíti technikai értelemben, pl: "hangosabban beszélj". "lassabban beszélj"

A moderátornak fő szabályként azt üzend, hogy hozzá akarsz szólni az éppen folyó előadáshoz,  hozzá akarsz szólni az előző másodpercekben elhangzott hozzászóláshoz 

Hozzászólásra jelentkezni tehát üzenettel lehet, (az üzenet tartalmazza a hozzászólni kívánó nevét, hisze az nem minden esetben jelenik meg automatikusan) a moderátor egyenként ad szót.

Igen fontos, hogy ha két ember egyszerre beszél, akkor némely hangszóró az érthetetlenségig torzít. Tehát a vita során még annyira se vágj a másik ember szavába, amennyire egy konferenciateremben ez elfogadható lenne.

 

4. Vannak előadók, akik előadásuk során ppt, doc, xls, vagy jpg fileokat szeretnének bemutatni. Erre a következő eljárás követendő: 

Az előadó anélkül, hogy kilépne a konferenciaprogramból saját gépén elindít egy word, vagy powerpoint programot, esetleg egy filmet stb. 

Javasoljuk, hogy úgy ossza meg a képernyőt, hogy a meets-et és ezt a programot egyszerre lássa!

(ILYEN ESETBEN CSAK A KIVETÍTENDŐ PROGRAM ÉS A MEETS LEGYEN NYITVA A SZÁMTÓGÉPEDEN MÁS NEM!) 

A meet aljára kell vinni a kurzort, felbukkan egy szüke sáv. A sáv jobbodalán van egy giomb. Arra kattintva megkérdezo, meg szeretnél e osztani egy ablakot. Kiválasztod az ablakot, ez esetben a  meets még egy példányban "belép" - tőled és "belépőként" az ablakot mutatja. (EZT CSAK AKKOR TEDD MEG, AMIKOR RAJTAD A SOR, HOGY PREZENTÁLJ!)

Figyelem! Az előadó csak akkor tud lapozni a Wordben vagy Power pointban, ha wordre vagy powerpointra kattint, hogyha a meetsben látható tükröződésére kattintasz, akkor nem tudsz lapozni.  

A közönség a saját monitorán kicsit kicsinyitett formában ugyan, de ugyanazt látja amit az előadó - azért kicsit kicsinyitettben, mert a képernyő egyrészében továbbra is az előadóról közvetített képet látja. 

Az előadó tehát kétféle módon kommunikál egyszerre a közönséggel: az éppen futó ppt-ben, vagy doc ban lapoz, esetleg valós időben beleír egy dokumentumba stb, és közben hangjával, gesztusaival is előad.

 

Videobook

 

A felvételek

 

Nagy Péter Tibor: Megnyitó

 Sáska Géza : Pszichológiai és pedagógiai érvelés a s az oktatáspolitikában

 Somogyvári Lajos : Emigráns élettörténetek és interjúk: a szovjet pszichológia és pszichiátria amerikai olvasata 

 Darvai Tibor: Oktatáspolitika és neveléslélektan a Kádár-korszakban

(Az utolsó előadást technikai okokból prezentáció nélkül tartotta meg az előadó, de a vitát és zárszót követően ezt pótoltuk).

 

Első példány

 

https://youtu.be/-ivA7h3eSj0

https://youtu.be/ifyKFwKZ0fw

https://youtu.be/Hy940tS3GTE

https://youtu.be/tqtnr6lKKEE

https://youtu.be/pe1FImFpPY0

https://youtu.be/Ph5_Ku6ahpw

https://youtu.be/w0JKQuRQW3Q

https://youtu.be/8LmiwUPl0rQ

 

Második példány

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_0.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_1.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_2.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_3.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_4.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_5.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_6.mp4

https://archive.org/download/conferences_2018/Pedagogia_es_pszichologia_az_oktataspolitikaban_20200618_7.mp4