A doktori iskola előkészítő működése

 

A doktori iskola előkészítőbe – melynek meghírdetéséről lásd: https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/ oldalt -  2019 augusztusában tartott felvételi eredményeképpen hat nappali szakos hallgató iratkozhatott be.  https://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=21207 ) A képzés számukra ingyenes, abban az értelemben, hogy a hallgatók önköltségesként iratkozhattak be, de költségeiket a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség átvállalta.  A képzéshez 2020 januárjában csatlakozni kívánók 2019.11.15 ig nyújthatják be kérelmüket a http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_iskola_elokeszito_jelentkezes.htm oldalon leírt módon.

 

Általános tájékoztató

 

Oktatási és konzultációs követelmények az 1-4 félévben

Az 1-2 félév:

1. A második félév végéig teljesíteni kell az un.  Paletta kurzust és a Tudományelméleti kurzust (12+3=15 kredit!) Ezekre az órákra igaz, hogy egy másfél órás témához 2 óra kontaktórát és 8 óra otthoni készülést feltételez. Aki a paletta kurzust és a tudományelméleti kurzust nem teljesíti a második félév végére, annak ismét be kell iratkoznia a második félévre. A paletta kurzus 27 másfél órás egység teljesítéséből, s a hozzájuk tartozó szakirodalom elsajátításából áll, (ez 9 kredit) az egyik a hallgató által kiválasztott óra témájából 900-1100 oldalas irodalomjegyzéket kap az előadótól, abból vizsgázik, s ez három kreditet ér. Nem választható erre a célra a témavezető által tartott óra.

2. A második félév végéig teljesíteni kell 12 kreditnyi (12*30*45 percnyi) témavezetői konzultációs kurzust. (Ezt az időt hallgató és a témavezető megbeszélés alapján oszthatja kontaktórákra és a disszertáció előkészítését szolgáló egyéni tevékenységre) A témavezető a második félév végén a törzstagi tanács és a hallgató számára nyilvános, de egyébként bizalmas jelentést készít előrehaladásról.

3-4 félév

3.  A negyedik félév végéig teljesíteni kell további 12 kreditnyi (12*30*45 percnyi) témavezetői konzultációs kurzust. (Ezt az időt hallgató és a témavezető megbeszélés alapján oszthatja kontaktórákra és a disszertáció előkészítését szolgáló egyéni tevékenységre) A témavezető a második félév végén nyilvános jelentést készít az előrehaladásról.

4. A negyedik félév végéig teljesíteni kell 6 db egyenként 7,5 kredit értékű (tehát 6*7,5*30*45 percnyi hallgatói munkának megfelelő) tematikus kurzust, melyek úgy keletkeznek, hogy a WJLF oktatók által felkinált szélesebben tematizált kurzusok közül a kurzus félévét megelőző novemberben ill. májusban konkrétan megbeszéli az oktatóval, hogy milyen munkaformában, konkrétan milyen tematikával dolgoznak együtt. Egy oktatónál legfeljebb 2 kurzus teljesíthető, s a negyedik félév végéig legalább három oktatónak kurzusvezetői tapasztalatot kell szereznie a hallgatóról!

 

Kutatási követelmények az 1-4 félévben

5. A negyedik félév végéig meghatározott ( a hallgatókkal legkésőbb 2019 december 31-n közölt) mennyiségű publikációt, kutatási gyakorlatot, konferenciaszervezési gyakorlatot, konferenciaelőadást várunk el. Ezek megléte az ötödik félévbe lépés feltétele, de minden kreditpontszámokban is kifejeződik, a kötelezően választható feladatok 20 kreditet tesznek ki, e kutatói műfajokból további 11 kreditet kell szerezni, azaz összesen 31*30*45  percnyi munkát kell leigazolni

6. A negyedik félév végéig megszerzendő (fenn leírt) 115 kredit további 5 „tartalék” kredittel egészül ki (5*30*45 percnyi munkával) , mely a fenti tudományos feladat-típusok közül azon a módon jön létre, hogy a  hallgatótól független okokból a kutatásszervezés, adminisztratív program, tanítás stb saját szervezési érdekeiből merül fel. (Pl. egy konkrét kutatás befejezéséhez még 60 órányi hallgatói munkára van szükség, de az adott kutatást a kutatásvezető egyetlen segítségeként egy hallgató tartja  kézben, viszont már nincs szüksége kutatói kreditre.  Ha a kutatásvezető kérésére ezt a plusz 60 órát mégis belefekteti, kap két kreditet). Ha ötnél kevesebb kredit keletkezik ilyen -a hallgatótól tehát független -  okokból, a hallgató a fenn felsorolt nem oktatási kreditek bármelyikével az ötödik félévben teljesíti ezt a hiányosságot.

 

Tudományos követelmények a 5-8 félévben

7. Az ötödik-nyolcadik félévben minden a disszertáció sikeres megvédése szolgálatában áll, 76 kredit témavezetői konzultáció szolgálja a disszertációírást, 44 kredit a disszertációval, mindenképpen kapcsolatban álló kutatási, konferencia, publikációs, óratartási stb feladatokért jár.

 

A kreditszámítás alapjául szolgáló töredékkreditek nyilvántartása

 

A hallgatói teljesítményt adatbázisszerüen tartjuk nyilván, lásd: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN-5MxzK3pSblY0ajGGvhiGnqbtO8AtTHM08LyN5XDhEfrMQ/viewform

 

Kredittáblázat a 4+4 féléves képzésről

2. félév végéig

12

paletta

oktatási

2. félév végéig

  3

tudományelméleti

oktatási

2. félév végéig

12

témavezetői

konzultációs

 

 

 

 

4. félév végéig

45

6 tematikus szeminárium

oktatási

4. félév végéig

12

témavezetői

konzultációs

4. félév végéig (tehát az 1-4 félév során)

31

kutatási, konferencia,  publikáció stb

tudományos

4. félév végéig*

  5

 tartalék

tudományos

összesen

                      120

 

 

* Ha a hallgató önhibáján kívül a tartalék vagy annak egy része nem kerül felhasználásra, akkor a határidő az 5. félév vége!

 

 

 

 

 

 

 

8. félév végéig

76

témavezetői

 konzultációs

8. félév végéig

44

kutatási, konferencia,  publikáció stb

 tudományos

összesen

120

 

 

 

A modulosság korlátai:

- az általános kötelező Paletta kurzus és tudományelméleti kurzus csak az 1-2 félévben teljesíthető

- tematikus szemináriumok csak a 2.,3.4 félévben teljesíthetők

- témavezetői konzultációs kredit egyik félévben sem lehet 3-nál kevesebb

 

Egyéni tanulmányi rend

Az egyéni tanulmányi rend a fentiektől a következőkben különbözhet:

a. a paletta kurzust és a tudományelméleti kurzust sikerrel teljesített hallgató kezdeményezheti, hogy a 2., 3.,  4.  félév követelményeit egyetlen félév alatt teljesítse.

b. A 4. pontban leírt követelmény utolsó mondata helyébe az egyéni tanrendet követő hallgatónál a következő mondat léphet: "A témavezetőnél legfeljebb 4 kurzus teljesíthető, s a negyedik félév végéig - a témavezetőn kívül két oktatónak kurzusvezetői tapasztalatot kell szereznie a hallgatóról! Az egyéni tanulmányi rend tehát azt jelenti, hogy a 2., 3., 4. félév tematikus kurzusainak kétharmada olyan kurzus lehet, amit a témavezető a hallgatóval való előzetes konzultáció után kifejezetten a disszertáció egy-egy fejezetének, vagy aspektusának tárgyából ír ki, radikálisan megnövelve azt az időt, amit a hallgató kifejezetten a disszertációtémára fordíthat!"

c. A negyedik félévet sikerrel teljesített hallgató  kezdeményezheti, hogy az 5-6-7-8 félév követelményeit egyetlen félév alatt teljesítse.

 

Az előkészítő és a leendő doktori iskola viszonya

A doktori iskola előkészítőben kiírt tárgyak a majdan engedélyezésre kerülő doktori iskola működésének legelső félévében kiírásra kerülnek, s a doktori iskola vezetője engedélyt adhat rá, hogy a doktori iskola előkészítőben résztvevő hallgatók mindazokat a tárgyakat egyidejüleg felvegyék, amiket a doktori iskola előkészítőben teljesítettek. A doktori iskola előkészítőben teljesített kreditet a doktori iskola vezetője a kiírt kredit által megcélzott tudás, készség meglétének bizonyítékaként ismerheti el, így az azzal kapcsolatos doktori iskolai kreditet - további hallgatói teljesítmény elvárása nélkül - megadhatja. 

 

Utóbbi szabály a következő rendelkezésen alapul:

ftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülők esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik;

b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

Lásd még:

http://oktatas.uni.hu/program2019_09_tol_2019_12ig.htm