A WJLF doktori iskola-előkészítő kurzusok a WJLF szenátusának 2018. szeptember 5-i döntése alapján 2019 őszén kezdődtek először. 2021 őszén harmadszor indult évfolyam, s 2022 őszére is tervezzük évfolyam indítását.

Lásd Iványi Gábor felhívását: https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/

Lasd a törzstagi tanács által elfogadott http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_elokeszito_mukodese.htm dokumentumot!

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

Az előkészítő képzésre bármilyen irányú egyetemi diploma birtokában lehet jelentkezni.

A Wesley theológiai és valláspedagógiai doktori iskola előkészítő keretében a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség teremtéstheológiai meggyőződésének megfelelően a teremtett világ bármely kérdése doktori téma kiindulópontjául szolgálhat, melyet a felvételi beszélgetés során alakíthatunk!

Az előkészítő képzésre jelentkezők – akik 2022 őszén kívánják megkezdeni tanulmányaikat - 2022. május 15-ig ill pótfelvételi jelleggel 2022 aug 15-ig jelentkezhetnek. (A dokumentum további részében a május/augusztus dátummegjelölés így értendő) A jelentkezés, a felvételi folyamat és a beiratkozás ingyenes, kivéve ha ezen a lapon 2022 május 15-ig ezzel ellentétes információ jelenik meg.

 

E dokumentum részei:

I.                A jelentkezés módja

II.             Mellékletek

III.          A felvételi folyamat

IV.          Beiratkozás

V.             Tanulmányok folytatása

 

I A JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A felvételiző – magyar, angol vagy német nyelvű email elküldésével – 2022 május/augusztus 10 és május/augusztus 15 között egy néhány szavas felvételi kérelemmel fordul a doktori iskola előkészítő vezetőjéhez (nagypetertibor@gmail.com e-mail címen, a levelet másolatban konferencia.wjlf@gmail.com címre is elküldve). A kérelem és mellékletei beérkezésének tényét a doktori iskola előkészítő vezetője május/augusztus 16-a reggel 8-ig e-mailben visszajelzi. Ha a felvételire jelentkező ilyen visszajelzést nem kap, május/augusztus 16-n  telefonon, írásban stb érdeklődjék, hogy a határidőn belül leadott jelentkezése megérkezett-e. Ha a válasz nemleges, de a felvételiző kijelenti, hogy a jelentkezést május/augusztus 15-én éjfél előtt elküldte, akkor állításának a doktori iskola előkészítő vezetője – a felvételin történő egyértelmű bizonyítás terhe mellett – hitelt ad, s elfogadja az ismételten beküldött jelentkező e-mailt, így a jelentkezés május/augusztus 17-e 12 h – kor zárul le. Ezt követően hiánypótlásnak, jelentkezésnek helye nincs.

 

A felvételi kérelemhez – ugyanabban az e-mailben – mellékleteket kell csatolni. A mellékletek mind pdf-file-ok, amelyeket a felvételiző 1., 1a., 2. sz. dokumentumok esetében szkenneléssel, a 3., 4., 4a., 5. sz. dokumentum esetében meglévő szövegeiből pdf-be történő nyomtatással, a 6., 7. és 8. sz. mellékletként megnevezett nyilatkozatok esetében pedig kinyomtatott, aláírt szöveg szkennelésével állít elő. Az 1., 1a., 2., 6., 7., 8. sz. mellékletek esetében szkennelés helyett jó minőségű fényképek is elfogadhatóak. Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontban leírtak alapján minimum egy-egy .pdf-filet mindenképpen csatolni kell. Az 1a. és 4a. pontban leírt mellékletek csatolása nem kötelező.

 

 

II. MELLÉKLETEK

 

1. vezeteknev_utonev_master_diploma1.pdf, vezeteknev_utonev_ master_diploma2.pdf stb. néven, csatolni kell valamennyi egyetemi, ill. MA, MSc diploma szkennelt változatát, amelyek a (3.pontban leírt) önéletrajzban említésre kerülnek. Aki egyetlen MA ill MSC diplomával sem rendelkezik, ezt a következő nyilatkozattal pótolja: „Alulírott ….……. kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint ezév szeptember 1-ig meg fogom kapni diplomámat, mely a ……..nevű felsőoktatási intézmény……….szakos MA/MSc végzettség megszerzését igazolja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ez a bizonyítvány a doktori iskola előkészítő WJLF tanulmányi hivatal által előírt őszi beiratkozási időszakának utolsó napjáig sem áll rendelkezésemre, akkor a május/augusztusban tett felvételim eredménye semmis. Aláírás, dátum

1a. vezeteknev_utonev_egyeb_diploma1.pdf , vezeteknev_utonev_egyeb_diploma2.pdf stb. néven csatolni lehet minden olyan bizonyítvány szkennelt változatát, amelyet a pályázó Önéletrajzában, vagy a (4.pontban leírt) Motivációs levelében relevánsként jelöl meg. (például : az első pontban megjelent diplomáktól függetlenül szerzett, de a választott téma szempontjából, a jelentkező tudományos habitusának megítélése szempontjából relevánsnak ítélt BA végzettségek, még be nem fejezett egyetemi tanulmányokat dokumentáló felsőoktatási kreditigazolások, szakképzettségek, OTDK-n, vagy más országokban tartott országos versenyeken szerzett oklevelek, tudományos társaságok díjai stb stb.)

2. vezeteknev_utonev_nyelvtudas1.pdf , vezeteknev_utonev_nyelvtudas2.pdf stb néven csatolni kell minden, az idegen nyelvtudások szintjét igazoló bizonyítványt. Legalább egy ilyen bizonyítványt csatolni kell. A bizonyítvány lehet nyelvvizsgabizonyítvány, felsőoktatási kollokvium, szigorlat vagy államvizsga, középiskolai érettségi, évvégi eredményt tanusító középiskolai bizonyítvány.

3. vezeteknev_utonev_oneletrajz.pdf néven csatolni kell egy 1-2 ezer karakteres (szóközzel) tudományos önéletrajzot. Ez tartalmazza, ha van, a publikációs jegyzéket is. Publikációk hiánya esetén az egyetemi szakdolgozat(ok) címét kérjük megadni. Ha 3-nál több publikációja van, akkor a három legfontosabbnak ítélt publikációt kell megadni. Olyan publikációkat kérünk, melyekhez linkek vezetnek, ha a publikációhoz nem vezet link a jelentkező a publikáció szövegének rendelkezésére álló utolsó változatát saját gdrive jára vagy más tárhekyére feltölti, s annak linkjét adja meg.

4. vezeteknev_utonev_motivacios_level.pdf néven a felvételiző csatolja a tudományos érdeklődését bemutató magyar, angol vagy német nyelvű 2-4 ezer karakter terjedelmű motivációs levelét, amelyben körvonalazza a kutatni kívánt témát, a kutatás forrásait, módszereit. E levélben a jelentkező a témavezető személyére javaslatot tesz (elsősorban a törzstagok közül), akivel előzetesen konzultálhat is. Abban az esetben, ha a felvételiző előzetes konzultáció nélkül kezdeményez valamely témát, közölnie kell annak rövid indoklását, hogy javaslata miként illeszkedik a kiszemelt témavezető életművéhez – az elvárás azon alapszik, hogy leendő tanulmányai legfontosabb részét a témavezető és a hallgató együttműködése képezi. ( A törzstagok publikációs jegyzékére, ezáltal témavilágára utaló linkek a doktori iskola előkészítő honlapján elérhetőek. )

4a. A motivációs levél tartalmazhat arra vonatkozó kérelmet, hogy a felvételiző „egyéni tanulmányi rendet” szeretne. Ezt az a felvételiző kérheti, aki jelentős tudományos életművel rendelkezik, vagy ha erre valamilyen különleges indoka van. Ez esetben külön mellékletben (vezeteknev_utonev_ egyeni tanulmanyi_rend.pdf nevü fileban) kell felsorolnia azokat a korábbi tudományos teljesítményeket, vagy speciális körülményeket, amelyekre hivatkozva kéri a felmentését a kurzusok, vagy a témavezetői konzultáció, ill. a kutatási gyakorlat alól. A vezeteknev_utonev_ egyeni tanulmanyi_rend.pdf  dokumentum utolsó mondata az legyen, hogy „Ha az egyéni tanulmányi rendre vonatkozó kérésemet a doktori tanács nem tartja teljesíthetőnek, normál tanulmányi rend szerinti doktori tanulmányok folytatása céljából kérem/nem kérem (nem kívánt törlendő) a felvételi eljárás lefolytatását.”

5. vezeteknev_utonev_jellemzo_iras.pdf néven a felvételiző csatol egy saját művet, amely megítélése szerint a leginkább kifejezi a már elért tudományos színvonalát, s amely (szóközökkel) maximum 30.000 karakter hosszúságú. A mű lehet kéziratos, papíralapon vagy interneten publikált, illetve szakdolgozat, doktori disszertáció, szakértői elemzés vagy bármely hivatalosan felhasznált alkotás része is. A mű magyar, angol vagy német nyelvű lehet.

6. vezeteknev_utonev_nyilatkozat1.pdf néven a felvételiző csatol egy aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, amelynek szövege a következő:

„Kijelentem, hogy e felvételi kérelem 5. számú mellékleteként …… címmel benyújtott írás … %-ban saját alkotásom. Tudomásul veszem, hogy a 33 %-nál kisebb önrészű művet a bizottság nem fogad el, továbbá azt is, hogy ha (saját megítélésem szerint színvonal szempontjából egyenértékű) társszerzős és 100%-osan saját művel is rendelkezem, akkor a bizottság a 100%-osan saját művemet kívánja inkább tanulmányozni. Ha a mű kevesebb, mint 100 %-ban saját alkotásom, társszerzőim e-mail címét itt megadom: …., s tudomásul veszem, hogy a társszerző(k)től a doktori iskola előkészítő vezetése bizalmas nyilatkozatot kérhet arról, hogy a leadott mű milyen mértékben a felvételiző saját alkotása. Dátum, aláírás.” A nyilatkozatot a bizottság akkor is elvárja, ha a társszerzőség részaránya a nyomtatott publikációból kiderül.

7. vezeteknev_utonev_nyilatkozat2.pdf néven a felvételiző csatol egy aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, melynek szövege a következő:

„Tudomásul veszem, hogy a WJLF doktori iskola előkészítőjének munkájában csak az alapvető emberi jogokat feltétlenül tisztelő hallgató vehet részt. Tudomásul veszem, hogy a WJLF doktori iskola előkészítőjében a lelkiismereti és vallásszabadság megkérdőjelezhetetlen. Dátum, aláírás.”

8. vezeteknev_utonev_nyilatkozat3.pdf néven a felvételiző csatol egy aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, amelynek szövege a következő: „Felvételi kérelmet nyújtok be a Wesley doktori iskola előkészítőbe. A https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito  honlapon, s különösen a  http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_elokeszito_mukodese.htm honlapon lévő információkat tudomásul veszem – kijelentve, hogy a honlapot ezév május/augusztus 10 és 15 közötti állapotában (mely 6-6 napos időszakban a honlap nem változik) teljes egészében elolvastam. A felvételi beszélgetést magyar, angol, német nyelven, illetve magam által megszervezett jeltolmácsot igénybe véve (a nem kívántak törlendők) kívánom letenni. – Dátum, aláírás.”

 

A fenti dokumentumok egyrésze hivatalos dokumentumok fénymásolásával, fényképezésével keletkezik, ezek olvashatóságáért és az eredetivel való azonosságáért a jelentkező felelős. A fenti dokumentumok másik részét szövegszerkesztővel elkészítve ki kell nyomtatni, s alá kell írni, majd fénymásolással, fényképezéssel kell róla pdf dokumentumot készíteni.

 

Ha a felvételiző még május/augusztus 15-e 23.59 előtt észleli, hogy az általa elküldött emailből valamely melléklet hiányzik, akkor NE a hiányzó dokumentumokat küldje el, hanem valamennyi melléklettel küldje el ismét jelentkezését. Az ismételt jelentkezés levélszövegébe kerüljön be a következő mondat: „Tudomásul veszem, hogy a felvételi bizottság csak utolsó levelem mellékleteit veszi figyelembe – korábbi jelentkezése(i)met törlik”.

Azok a felvételit kérelmező e-mailek, amelyeknél a fentebb kötelezően csatolandóként felsorolt nyolc melléklet bármelyike is hiányzik, nem szolgálhatnak felvételi eljárás alapjául! Ez akkor is igaz, ha a felvételiző a kérelem beérkezéséről május/augusztus 16-n visszaigazolást kapott, és a felvételi bizottság csak a kérelem részletes tanulmányozásakor észleli a hiányt.

 

III. A felvételi folyamat

 

A felvételi bizottság három fős - minimum egy törzstaggal. A három fő egyike nem a Wesley oktatója. A tagokat a doktori iskola előkészítő vezetője kéri fel. A felvételi bizottság munkájában kérdezői és döntést előkészítő tanácskozási joggal részt vesz, de nem tag, s nem szavaz - a felvételiző reménybeli témavezetője.

A felvételi bizottság elnöke a felvételizőnek május/augusztus 17-e és 27-e között (e-mailben) három időpontot ajánl fel, amelyek közül a felvételiző választ. A megjelölt időpontban a felvételi bizottság a felvételizőt meghallgatja. A beszélgetés nyelve – a felvételiző előre (a felvételi kérelem 8. sz. mellékletében) bejelentett kívánsága szerint – magyar, angol vagy német. A hallgató – saját szervezésében – jeltolmácsot igénybe vehet.

 

A felvételi beszélgetés online módon zajlik. A felvételi bizottság elnöke e-mailben – megbeszélt időpontra - videokonferenciára hívja  a felvételizőt és a felvételi bizottság tagjait, s 15-20 perces felvételi beszélgetést folytatnak. A felvételi beszélgetés során a hallgatótól nem kérünk összefüggő előadást, s a hallgató ne készüljön prezentációval sem.

Technikai tudnivalók a következők:

A megbeszélt időpontban a felvételiző elhelyezkedik egy stabil internetkapcsolattal, hangszóróval, mikrofonnal és videokamerával rendelkező számítógép előtt,  A meets videokonferenciaprogramot fogjuk használni, ehhez célszerű egy ingyenes gmail-es e-mail címet létrehozni, s a http://oktatas.uni.hu/meets.htm -et előzetesen tanulmányozni s ismeretségi körében kipróbálni! Kérjük, hogy a felvételiző előzetesen adja meg mobiltelefonszámát a felvételi bizottság elnökének. Technikai zavar esetén a felvételi internetezésre, így google meet használatra alkalmas mobiltelefonnal folytatható, célszerű hogy a hallgató ilyet is helyezzen készenlétbe. A kizárólag hang továbbítására alkalmas telefonnal a felvételi nem folytatható. A technikai hiba elhárítására, ill mobiltelefonos újracsatlakozásra a hallgatónak 5 perc áll rendelkezésére. A hallgató érdekkörében felmerült technikai okokból meghiúsult felvételi sikertelen felvételinek minősül. Ha a felvételiztetők közül egynél több tag technikai okokból kiszakad a beszélgetésből és öt percen belül nem kapcsolódik vissza, akkor a jelenlévő tag és a felvételiző helyben megállapodnak, hogy a felvételi eljárást mikor ismétlik meg, s ezen időpontra elsősorban a megszakadt felvételihez rendelt felvételi bizottság tagjaiból, másodsorban póttagokból a doktori iskola előkészítő vezetője mindenképpen kiállít egy felvételi bizottságot.

 

A felvételi bizottságok javaslata alapján a doktori tanács május/augusztus 27-e és 31-e között alakítja ki döntését, melyet május/augusztus 31 24.00 határidővel e-mailben közöl a felvételizővel. Se a bizottság, se a doktori tanács nem hozhat olyan döntést, amely a felvételizőt a következő felvételikből kizárná. Kivételt képez ez alól az, ha plágium, vagy irathamisítás  bizonyosodik be, amikor is – a plagizálás, irathamisítás körülményeitől függően – a bizottság a felvételizőt 1, 2 vagy 3 évre kizárja a jelentkezésből.

 

IV.           Beiratkozás

 

A beiratkozás pontos körülményeiről a hallgató a felvételi után a Wesley honlapjáról tájékozódik, különös tekintettel a Covid-19 – cel kapcsolatos esetleges korlátozásokra.

A beiratkozás elmaradása esetén a felvételről szóló döntés érvényét veszti.

A II. rész 1., és 2. pontjai alatt említett dokumentumokat a doktori iskola előkészítőre történő beiratkozáskor eredetiben is kérjük bemutatni. Ennek elmaradása esetén a felvételről szóló döntés érvényét veszti.

A II. rész 6., 7. és 8. pontjaiban említett nyilatkozatokat a doktori iskola előkészítőre történő beiratkozáskor eredetiben kérjük leadni. Ennek elmaradása esetén a felvételről szóló döntés érvényét veszti.

 

A felvételre jelentkezés, a felvételi eljárás és a beiratkozás – májusban, augusztusban ill. szeptemberben  - díjmentes, kivéve ha ezen a lapon 2022 május 15-ig ezzel ellentétes információ jelenik meg.

 

A hallgató önköltségeként iratkozik be, de tandíját – az első őszi félévre vonatkozóan mindenképpen, a későbbieket mérlegelés alapján – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség átvállalja, kivéve ha ezen a lapon 2022 május 15-ig ezzel ellentétes információ jelenik meg.

 

V.              Tanulmányok folytatása

 

A várható tanulmányokat a http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_elokeszito_mukodese.htm szabályozza.