Videobook a lap alján!

Koronavírus és oktatás

 

két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) évi 5-6 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendez - mégpedig nem konferenciafelhívásos rendszerben, hanem meghívott előadókkal. Így most "Koronavírus és oktatás" munkacímmel lesz 2020 dec 10-én, csütörtökön konferenciánk, s ide azok hivatalosak előadóként akiket a számot tematikusan kézben tartó Polónyi István ill.  Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel.

 

Ezt a konferenciát - hasonlóan a Koronavírus időszakba eső konferenciánkhoz  internetes konferenciaként rendezzük, s utólag - ahogy ez 2010 óta szokásunk - videobookként is publikáljuk: http://oktatas.uni.hu/rendezvenyeink_videofelvetelei.htm

 

A felkérés szerint az előadás lehet

 

a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt  vagy

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem

 

szervező:  Nagy Péter Tibor

 

A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

 

A rendezvényen 20 perces előadások lesznek, melyekhez 20 perces vitaidők tartoznak.

 

A konferencia – a programváltozásokat mutató, később a videofelvételeket is tartalmazó - honlapja: http://oktatas.uni.hu/20201210.htm

A konferencia meets-en folyik, aki ezt nem ismeri olvassa el ezt: http://oktatas.uni.hu/meets.htm

A belépéshez kattints a http://oktatas.uni.hu/20201210_belepokod.htm re 2020.12.10-n 9.55-kor de nem előbb!

 

Ideiglenes program

 

 

10.00

Megnyitó

Fehérvári Anikó

10.10

Forray R Katalin - Kozma Tamás

Mit tanulhatunk a vírustól?

10.50

Hrubos Ildikó

A Bologna-folyamat harmadik évtizedének nyitánya és a COVID-19 járvány

11.30

Nahalka István

A COVID-19 járványra adott magyar oktatáspolitikai reagálás a nemzetközi tapasztalatok fényében

12.10

Dusa Ágnes Réka – Engler Ágnes – Markos Valéria

Szülői segítségnyújtás az online oktatás idején

12.50

Polónyi István

A magyar pandémiás oktatás

13.30

zárszó

Nagy Péter Tibor

 

Az előadók és az előadások adatai:

Dusa Ágnes Réka – Engler Ágnes – Markos Valéria

PhD – PhD – PhD 

Dusa Ágnes Réka és Markos Valéria: Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Engler Ágnes: Debreceni Egyetem, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Szülői segítségnyújtás az online oktatás idején

digitális oktatás; otthoni tanulás; szülői támogatás

Előadásunkban a digitális oktatás során megvalósuló otthoni tanulást vizsgáljuk. Az elemzés fókuszában a karantén alatti otthoni tanulás, digitális átállás nehézségei állnak. A kérdéskör vizsgálatához telefonos kérdőíves lekérdezésen (CATI) alapuló adatbázist használunk, melyet 2020 áprilisában készítették a Kopp Mária Intézet megbízásából (N=1000). Kutatásunkban a 18 év alatti gyermeket nevelő szülők véleményeit hasonlítjuk össze, igyekezve feltárni, hogy milyen összefüggések vannak a vírushelyzet megélése, a digitális oktatásra való áttérés és más változók (pl. pénzügyi problémák, társas támogatás hiánya) között. Elemzésünk értelmezéséhez felhasználjuk továbbá az Értékteremtő gyermeknevelés országos reprezentatív kutatás adatait, amely 2020 januárjában készült 1056 szülő közreműködésével. A karantén előtti utolsó pillanatfelvétel alkalmat nyújt arra, hogy a jelenléti oktatás idején vizsgáljuk meg az online tér szerepét.

Parental support during online education

digital education; home learning; parental support

In our presentation, we examine home learning during digital education. The focus of the analysis is the home learning during quarantine, and the difficulties of digital transition. To investigate the issue, we used a database based on computer-assisted telephone interviewing (CATI). The data were collected in April 2020 on behalf of the Mária Kopp Institute (N = 1000). Our research compares the opinions of parents raising a child under 18 years old. The study trying to explore the connections between experience about COVID19, transition to digital education and other variables (e.g. financial problems, lack of support). We also use the data of the national representative research of Value-Creating Child Education in our analyzes (January 2020, N=1056). The last pre-quarantine snapshot provides an opportunity to examine the role of offline education.

 

Forray R Katalin - Kozma Tamás

DSc - DSc

Prof Emer, Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék

Prof Emer, Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Mit tanulhatunk a vírustól?

pandémia, szociális tanulás, társadalmi innováció. 

Ebben az írásban a világjárványt (CoV-19) társadalmi kihívásnak fogjuk föl, és vizsgáljuk a rá adott válaszokat. Ehhez a  innováció elméetét használjuk föl ((Márkus & Kozma eds 2019; Moulaert & MacCallum 2019). Eddig a járványra adott társadalmi válaszok három típusát írtuk le.. a)  A vádaskodók nyomást gyakorolnak bizonyos lakossági csoportokra (hagyják el az orszégot, maradjanak otthon, legyednek mozgásukban korlátozva stb.); b) Az aktivak készek mindenféle segítségnyújtásra (bevásárlás, gyermekgondozás és más hasonlók); Az innovátorok a kihívásra újszerű megoldásokkal kísérleteznek. Ahogy a kormányzat a kormányzati járványpolitika egyre szigorúbbá válik, úgy a civil kezdeményezéseket mindinkább kiszorítja a kezdeményezésekből és az ehhez szükséáges  tanulásból. 

What can we learn from the pandemia

pandemia, social learning, social innovation

This study interprets the pandemic (CoV-2019) as a social challenge and look for responses. We use the theory of social learning and innovation. (Márkus & Kozma eds 2019; Moulaert & MacCallum 2019). We described three types of social responses to the pandemic. a) ) The accusers are exerting pressure on selected groups of inhabitants (leave the country, stay at home, be banned, etc); c) The ‘activists’ help people in need (eg shopping, nursing, other help); d) The ‘innovators’ are meeting the challenge by innovative solutions. As government policy decisions become increasingly tightened, it impedes civic initiatives and social learning.

 

Hrubos Ildikó

CSc

Budapesti Corvinus Egyetem

Elkezdődött a Bologna-reform harmadik évtizede

kreativitás; rugalmasság; kooperációs készség

Az európai felsőoktatás 2020-as évre vonatkozó terveiben több fontos esemény szerepelt, amelyek lebonyolítását gyakorlati és tartalmi értelemben is megzavarta a Covid-19 járvány. A Bologna-reform bevezetését irányító soros miniszteri konferencia is több hónapos késéssel (2020 november 18-án, online formában) kerül megrendezésre. Ennek az eseménynek kiemelt jelentőséget ad, hogy a résztvevők itt fogják meghirdetni az 1999-en elindított reform harmadik évtizedének célkitűzéseit, kiemelt feladatait. Az Educatio folyóirat vitaülésére ezen esemény után három héttel kerül sor. Az előadás az előkészületekről és magáról az eseményről szól, továbbá első megközelítésben a kommünikéről és a reagálásokról. Kérdés, milyen elvileg is új megközelítést céloznak meg a miniszterek a következő szakaszra, és ebben milyen szerepe lehet a váratlanul bekövetkezett koronavírus járvány hatásának.  

The third decade of the Bologna-reform has begun 

creativity; flexibility; cooperability

Several important events were included in the plans for European Higher Education for the year 2020, the realization of which was disturbed, from practical as well as from content aspects, by the Covid-19 epidemic. This year’s Ministerial Conference that governs the implementation of the Bologna-reform will also be held with a several months’ delay (18 November 2020, in an online format). The outstanding significance of this event is that the participants will announce the goals and highlighted tasks for the third decade of the reform that commenced in 1999. The debate session of the Educatio journal will take place three weeks after this event. The presentation is about the preparation and the event itself, furthermore a first glance at the communique and the reactions. The question is, what theoretically new approaches will the ministers aim at for the next phase, and what role may the effects of the unexpected coronavirus epidemic play in these.  

 

Nahalka István

CsC

A COVID-19 járványra adott magyar oktatáspolitikai reagálás a nemzetközi tapasztalatok fényében

COVID-19; oktatáspolitika; oktatáspolitikai válaszok a járványra

A COVID-19 járványra adott oktatáspolitikai válaszok a világ országaiban sok hasonlóságot mutattak, mutatnak, de jelentős eltérések is tapasztalhatók. A magyar kormány oktatási intézkedései az iskolák bezárásával, a digitális oktatásra való áttéréssel kapcsolatban nem térnek el az országok többségében alkalmazott megoldásoktól, viszont számos más kérdésben jelentős különbségek voltak tapasztalhatók. Nemzetközi téren a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés gyakorlatilag központi kérdéssé vált, a magyar kormány e problémával lényegében nem foglalkozott. A digitális oktatásra való áttérést az országok egy részében jóval komolyabb felkészültséggel valósították meg a pedagógusok, mint Magyarországon. Míg a világban az iskolák, a pedagógusok támogatásának igen változatos rendszerei működtek az országokban, Magyarországon az intézmények, a tanárok, a tanítók csak magukra, és legföljebb civil szakmai szervezetek segítségére számíthattak. Későbbi alaposabb értékelések majd nagy valószínűséggel kimutatják, de már ma is sejthető, hogy azok az országok tudtak sikeresebben megbirkózni a problémákkal, amelyekben az oktatás irányítása decentralizáltabb, demokratikusabb.

Reactions of Hungarian educational policy to COVID-19 pandemic, in the light of international experiences

COVID-19; educational policy; the reactions of educational policy to the pandemic

The answers of educational policy to the COVID-19 pandemic in the countries show substantial similarities but there are also many important differencies amongst them. The provisions of Hungarian government concerning the closure of schools and the changeover to online education did not differ largely from the solutions adapted by most countries but, contrary, decided differences were experienced in many other questions. While in international praxis accessing the learning availabilities practically became the central question, the Hungarian government did not try to solve this problem. In most countries the teachers made the changeover to online education with much more serious preparedness than their Hungarian collegues. While in the most countries of the world diverse systems of supporting teachers’ activities have worked, in Hungary the teachers could count only on themselfs and at most on professional NGOs. Later, more careful analyses of pandemic history will probably show, but now we can also presume that those countries were more successful in solving the pandemic educational problems, which countries have more decentralized and more democratic educational systems.

 

Polónyi István

CSc

egyetemi tanár

A magyar pandémiás oktatás 

hazai közoktatási távoktatás, hazai felsőoktatási távoktatás  

A pandémia nyomán a magyar oktatási rendszer – mint alighanem a világon mindegyik - váratlan helyzet elé került.  Azonban a magyar oktatást sok tekintetben sajátos helyzetben találta a járvány

Az oktatásügy jelentős átalakulásokon ment át Magyarországon 2010 óta, amikor a jelenlegi kormány először hivatalba lépett. Az átalakulás legfontosabb jellemzője az addig alapvetően az önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményrendszer állami fenntartás és irányítás alá vonása. A felsőoktatás átalakítása során is központosítás történt, amelynek lényege, hogy az állami intézmények gazdasági autonómiáját – állami pénzügyi biztosok kinevezésével radikálisan csökkentették, s ezáltal az akadémiai autonómiájukat is beszűkítették. 

Ezek az intézkedések egy olyan oktatási rendszerre épültek, amely számos problémával küszködött. A reformok azonban sokkal inkább ártottak, mint használtak, s ez a pandémiás oktatás során súlyos gondokat okozott. Jelen előadás ezeket igyekszik bemutatni.

Hungarian pandemic education

domestic public distance education,

domestic higher education distance learning

In the wake of the pandemic, the Hungarian education system, like probably every education system in the world, found itself in an unexpected situation. However, the epidemic found Hungarian education in a special situation. Education has undergone significant transformations in Hungary since 2010, when the current government first took office. The most important feature of the transformation is the subordination of the system of public education institutions previously maintained by local governments to state maintenance and control. During the transformation of higher education, also centralization took place, the essence of which was that the economic autonomy of state institutions was radically reduced by appointing state finance commissioners, and thus their academic autonomy was also reduced. These measures were based on an education system that struggled with a number of problems.

However, the reforms were much more damaging than used, and this caused serious problems during pandemic education.

This presentation seeks to present these.

videobook

első példány

https://youtu.be/IQmnscHfnIQ  Fehérvári, Forray-Kozma, Hrubos

https://youtu.be/nvefbaFjQJw Hrubos, Nahalka

https://youtu.be/4ZVIAtG-V7U Nahalka, Engler 

https://youtu.be/v5Y0SKeajiQ Engler, Polónyi 

https://youtu.be/1SXwbbP2PdM Polónyi, Nagy 

 

másodpéldány

https://archive.org/download/koronavirus_es-oktatas/Koronavirus_es_oktatas_20201210_0.mp4 Fehérvári, Forray-Kozma, Hrubos

https://archive.org/download/koronavirus_es-oktatas/Koronavirus_es_oktatas_20201210_1.mp4 Hrubos, Nahalka

https://archive.org/download/koronavirus_es-oktatas/Koronavirus_es_oktatas_20201210_2.mp4 Engler, Polónyi 

https://archive.org/download/koronavirus_es-oktatas/Koronavirus_es_oktatas_20201210_3.mp4 Engler, Polónyi 

https://archive.org/download/koronavirus_es-oktatas/Koronavirus_es_oktatas_20201210_4.mp4  Polónyi, Nagy