Egyház- és valláskutatási könyvvitanap –

 

A könyvvitakonferencián Gecse Annamária, Kamarás István, Kisantal Tamás, Kiss Dénes, Perintfalvi Rita, Rosta Gergely könyveinek megvitatására kívántunk sort keríteni, de túl sok kedvezőtlen körülmény miatt a rendezvényt 2023 első felére halasztottuk.

A 2023-as rendezvényre az alább leírtak szellemében további jelentkezéseket is várunk december 31-ig.

 

Az eredeti elképzelés a következő volt

 

Az online konferencia időpontja: 2022. november 11-12 (péntek-szombat)


A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 31Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF alapítás alatt álló doktori iskolája, ( https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/ ) valamint a Wesley egyház és vallásszociológiai kutatóintézet (  https://wesley.hu/szervezeti-egysegek/tudomanyos-intezetek/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatointezet/ ) hogy

-        fórumot teremtsen, ahol a egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek


Az elmúlt években megjelent monográfiák és egyszerzős tanulmánykötetek bemutatására, s megvitatására törekszünk. Az egy-egy kötet bemutatójára szerveződő ünnepélyes vagy könyvkereskedelmi célú eseményekkel szemben ezúttal nem a méltatás, hanem a különböző köteteket szerzők és az azokat bemutató „opponensek”, s a téma iránt érdeklődő közönség közötti szakmai párbeszéd, vita a cél.
Egy-egy kötetre 58 percnyi időt szánunk: a szerző 20 perces felvezetője után az előzetesen felkért opponens 20 perces hozzászólása következik, amelyet 15 perces vita követ, s a szerző még kap egy rövid zárszóra lehetőséget. A konferenciát online környezetben tervezzük. A konferenciáról videobook készül, ami azután az internetre kerül.

A rendezvény két – a saját szakterületein már sikeres – hagyomány tapasztalataiból indult ki. Az egyik:  „A WJLF konferenciasorozata a magyar társadalomtudományok interco-ssh európai projekttől 
https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary motivált történeti áttekintésével vette kezdetét, napjainkra pedig – a rendezők szándéka szerint - az egyes filozófiai iskoláktól, intézményektől, érdekcsoportoktól független áttekintő fórumává vált. A 2020-as évek eleji konferenciák célja a közelmúlt magyar filozófiai könyvtermésének áttekintése." ( https://archive.org/details/a_magyar_filozofia_helyzete  ). A másik sorozat – az MSZT oktatásszociológiai szakosztályáé - húsz éves.  Itt  oktatáskutatási tárgyú könyvek csoportosított vitája folyik, fél-napos, egy—két napos rendezvények keretében. http://mek.oszk.hu/21600/21692/21692.pdf.

De már maga az egyház és valláskutatási könyvvitanap is számos rendezvényt tudhat maga mögött: Ábrahám Vera: Szegedi zsidó temetők http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm  ; Balogh Margit: Mindszenty József 1-2 http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm; Bánkuti Gábor: A romániai jezsuiták a 20. században  http://oktatas.uni.hu/20190404.htm  Barna Gábor: Vallások, határok, kölcsönhatások  https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok; Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe http://oktatas.uni.hu/20190404.htm ; Földvári Mónika - Nagy Gábor Dániel: Vallás a keresztény társadalom után 
https://archive.org/details/SzigetiJenoBevezetojeI ; Gianone András-Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések http://oktatas.uni.hu/20190228a_videobook.htm ; Holló Péter:  Háttér : állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123 ;  Klaniczay Gábor: Szentek és csodák a középkorban http://oktatas.uni.hu/20210508.htm ; Rajki Zoltán Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig Bp, 2012 https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123 ; Szilvási József: Ki vezesse az egyházat http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm  ; Török Péter "És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete https://archive.org/details/Konyvvita20132192 .

A 2022 május  29-i konferenciára - mely ezen felhívás közvetlen előzménye - a 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben új kötetet publikáló szerzők jelentkezését vártuk, akikkel - az itt megadott adatok alapján egyeztetve kértük fel az opponenst.  Fazekas Csaba Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919-1927, Kamarás István  Vallásszociológiai keresztmetszetek,     Bartók Zsófia Ágnes Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig,   Jakab Attila  "Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja” A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938–1945),   Klestenitz Tibor  Fejezetek az egyházi sajtó történetéből,   Izsák Norbert  Az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története: a kezdetektől 1947-ig ,  Nagy Péter Tibor Vallásosság-történet szociológia,  Szathmári Botond  Vallási rétegződések Tibetben   c. műveit tűztük napirendre ( 
http://oktatas.uni.hu/20220529.htm )

Néhány 2020-as, 2021-es és 2022-es kötet vitája azonban elmaradt. Ezért ezennel újabb könyvvitanapot hírdetünk - az ebben az időszakban megjelent könyvekre.

Az online konferencia időpontja: 2022. november 11-12. Konferenciáinkat mindig péntekre és szombatra, vagy vasárnapra és hétfőre hírdetjük. Nem biztos, hogy kihasználjuk a két teljes napot, de van, akinek munkahelyi/ magánéleti okokból a hétközbeni/hétvégi időpontok nem jók, s van akinek éppen hitbéli elkötelezettsége teszi alkalmatlanná valamelyik napot.

A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 31.

A könyvvitakonferencia szabályrendje a következő:

- Rendezvényeink nem könyvbemutatók, inkább olyan tudományos diskurzív alkalmak, melyek nagydoktori disszertáció vitára, vagy más kifejezetten tudományos vitára hasonlítanak. ( Népszerűsítőnek szánt könyv esetén nyilván nem a "nagydoktori" a jó hasonlat., s szívesen látjuk azokat a könyveket is, melyek éppen PhD-ként kerültek megvédésre. ) A lényeg csak annyi, hogy NEM konfliktusmentes, "ünneplő", vagy kereskedelmi célú könyvbemutatóról lenne szó!
 - Kérjük a szerzőt, hogy nevezzen meg három-öt olyan magyar (vagy magyarul olvasó, s lehetőleg magyar nyelvű előadásra képes magyarországi vagy külföldi) tudóst, akit a könyv elfogulatlan, szakértő bírálatára alkalmasnak tart. Közvetlen kollégák, gyakori korábbi szerzőtársak kerülendők. Ha valamelyikük ellen a rendezőknek kifogása van, iteratív módon, bizalmas tanácskozással egyezünk meg három személyben. (Olyan személyt tehát semmiképpen nem kérünk fel, akiről, mint opponens lehetőségről a szerző nem tud.)
- A rendezők  - általuk meghatározott, nem nyilvános sorrendben - felkérik a szerző által megnevezett  tudósokat opponensnek, amíg valaki igent nem mond. A szerző előtt bizalmas marad az az információ, hogy valamelyikük visszautasította a felkérést.  (A szerző preferenciasorrendjének figyelmen kívül hagyásával a tudományos tárgyilagosságot némiképp biztosítjuk, s egyben elkerülhetővé, elkerülendővé tesszük, hogy a szerző informálisan felkérje saját opponensét.)
- A szerző a kiadvány nyomdai PDF változatát - vagy ahhoz legközelebbi szerzői változat elektronikus változatát a szervezők és az opponens rendelkezésére bocsátja személyes és tovább nem adható felhasználásra. Ezt kiegészítheti, de nem pótolja papíralapú tiszteletpéldány. Gyakori tapasztalat ugyanis, hogy az opponensek igénylik a szövegben való kereshetőséget, s bizonyos szakkifejezések használatának, nevek, helynevek, évszámok előfordulásának vizsgálata a hagyományos könyvkritikákhoz képest javíthatja az opponencia színvonalát.)
- A rendezvényen a szerző 20 percet kap arra, hogy a könyv legfontosabb általa gondolt újdonságait és/vagy fő vonalát ismertesse, az opponens 20 percben bírálatot mond.  Mindketten számíthatnak olyan érdeklődőkre, akiket a téma, vagy a szereplők személye vonzott a rendezvényre, de a könyvet nem ismerik. Ezután a közönség vitázik, 15 percben, s a szerzőé az utolsó szó.
- A rendezvény a google meet
http://oktatas.uni.hu/meets.htm ) technológiájának alkalmazásával folyik majd.
- A rendezvényre ingyenes a belépés, regisztrációra sincs szükség. A résztvevőknek, szervezőknek honoráriumot nem tudunk felajánlani, mert a rendezvénysorozat költségvetése nulla forint.
- Videofelvétel készül, mely vágatlan formában a netre kerül, s ingyenesen megtekinthető lesz,a 
youtu.be és az archive.org formátumaiban.
- Kívánságra az internetes videobooknak szöveges mellékletei lehetnek.  
- Örömmel vesszük, ha az opponens könyvkritikaként megjelenteti véleményét,  Folyóiratpublikáció esetén kérjük, hogy annak szerzője hivatkozzon a vita-alkalomra.

Szervező: Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, MTA doktora,  ELTE/WJLF


***
figyelem: e kérdőívben technikai okból a következő sorban feltünik egy  "Switch accounts" vagy "fiókváltás" link. Ezzel nincs teendőd! Kérnénk viszont a többi kérdés kitöltését!

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1epfzQT7uAUAGJFeJEdWqnUG8DSoFGM8C_eDn3zlELXM