A WJLF doktori iskola előkészítő működése – 2020.09.08

 

 

Lásd az előzményeket: http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_elokeszito_mukodese.htm ill. http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_elokeszito_mukodese_20191024.htm

 

 

Általános tájékoztató

 

Oktatási és konzultációs követelmények az 1-4 félévben

Az 1-2 félév:

1. A második félév végéig teljesíteni kell az un.  Paletta kurzust és a Tudományelméleti kurzust (12+3=15 kredit!) Ezekre az órákra igaz, hogy egy másfél órás témához 2 óra kontaktórát és 8 óra otthoni készülést feltételez. A paletta kurzus 27 másfél órás egység teljesítéséből, s a hozzájuk tartozó szakirodalom elsajátításából áll. (Gyakorlatilag egy oktatóval töltött szombati fél nap 2 egységet jelent a 27-ből). Az egyik a hallgató által kiválasztott óra témájából 900-1100 oldalas irodalomjegyzéket kap az előadótól, abból vizsgázik. Nem választható erre az utóbbi célra a témavezető által tartott óra. (A 27 egység + vizsga együtt ér 12 kreditet), Aki a paletta kurzust és a három kredites tudományelméleti kurzust nem teljesíti a második félév végére, annak ismét be kell iratkoznia a második félévre.http://oktatas.uni.hu/Palettaeloadasok.htm és http://oktatas.uni.hu/tudomanyelmelet.htm A Palettaelőadások és a tudományelméleti előadások egyharmadát lehet azon a módon is teljesíteni, hogy a korábban internetre került előadásokat választja a hallgató – s erről a https://archive.org/details/lepcsohaz keretében beszámol.

 

2. A második félév végéig teljesíteni kell 12 kreditnyi  témavezetői konzultációs kurzust. (A kreditrendelet értelmében egy kredit mögött 30 db 45 perces órának megfelelő hallgatói munkának kell állnia. Ezt a 12*30*45 percnyi, azaz 260 órányi időt hallgató és a témavezető megbeszélés alapján oszthatja kontaktórákra és a disszertáció előkészítését szolgáló egyéni tevékenységre)  A témavezető a második félév végén a törzstagi tanács és a hallgató számára nyilvános, de egyébként bizalmas jelentést készít előrehaladásról.

3-4 félév

3.  A negyedik félév végéig teljesíteni kell további 12 kreditnyi (12*30*45 percnyi, azaz 260 órányi) témavezetői konzultációs kurzust. (Ezt az időt hallgató és a témavezető megbeszélés alapján oszthatja kontaktórákra és a disszertáció előkészítését szolgáló egyéni tevékenységre) A témavezető a negyedik félév végén nyilvános jelentést készít az előrehaladásról.

4. A negyedik félév végéig teljesíteni kell 6 db egyenként 7 kredit értékű (tehát szakszemináriumonként 7*30*45 percnyi, azaz 157,5 órányi hallgatói munkának megfelelő) tematikus kurzust, szakszemináriumot, melyek úgy keletkeznek, hogy a WJLF oktatók által felkinált szélesebben tematizált kurzusok közül a kurzus beiratkozási hetét megelőző hónapban konkrétan megbeszéli az oktatóval, hogy milyen munkaformában, konkrétan milyen tematikával dolgoznak együtt. A 4. félév végén a hallgató 6 db 20 perces előadást tart hallgatói mikrokonferencián a szakszemináriumokon tanultakról és ezzel 3 kreditet szerez. Lásd még:  http://oktatas.uni.hu/szakszeminariumok.htm

 

Kutatási követelmények az 1-4 félévben

5. A negyedik félév végéig  egy tanulmánypublikációt, (vagy két rövidebb publikált írást), valamint alapvetően ráfordított időben (20*30*45 perc, azaz 450 óra ) kifejezhető a hallgató által töredékkreditekből összesítendő „vegyes”  konferencialátogatást, konferenciaszervezési gyakorlatot, konferenciaelőadást stb. várunk el., de minden kreditpontszámokban is kifejeződik. (20 kredit).  A látogatható konferenciák listáját (példaképpen) lásd : https://archive.org/details/conferences_2018 . „Visszamenőleges” konferenciateljesítés lehetőségét lásd: https://archive.org/details/lepcsohaz. A „kutatási gyakorlat” 10 összefüggő kreditből áll:   http://oktatas.uni.hu/kutatasi_gyakorlatok.htm  Ezek megléte az ötödik félévbe lépés feltétele.

 

6. A negyedik félév végéig megszerzendő (fenn leírt) 115 kredit további 5 „tartalék” kredittel egészül ki (5*30*45 percnyi munkával) , mely a fenti tudományos feladat-típusok közül azon a módon jön létre, hogy a  hallgatótól független okokból a kutatásszervezés, adminisztratív program, tanítás stb saját szervezési érdekeiből merül fel. (Pl. egy konkrét kutatás befejezéséhez még 60 órányi hallgatói munkára van szükség, de az adott kutatást a kutatásvezető egyetlen segítségeként egy hallgató tartja  kézben, viszont már nincs szüksége kutatói kreditre.  Ha a kutatásvezető kérésére ezt a plusz 60 órát mégis belefekteti, kap két kreditet). Ha ötnél kevesebb kredit keletkezik ilyen -a hallgatótól tehát független -  okokból, a hallgató a fenn felsorolt nem oktatási kreditek bármelyikével az ötödik félévben teljesíti ezt a hiányosságot.

 

Tudományos követelmények a 5-8 félévben

7. Az ötödik-nyolcadik félévben minden a disszertáció sikeres megvédése szolgálatában áll,

76 kredit témavezetői konzultáció szolgálja a disszertációírást. Itt is érvényes szabály, hogy 1 kredit mögött 30*45 perc hallgatói munka áll, tehát a hallgató 4 félév alatt 1710 órát fordít a disszertációja elkészítésére.

44 kredit a disszertációval mindenképpen kapcsolatban álló kutatási, konferencia, publikációs, óratartási stb feladatokért jár tehát a hallgató 4 félév alatt 990 órát fordít a disszertáció benyujtásakor szokásos önéletrajzban bemutatandó tudományos munkásság, tudományszervezés, habitus,  stb. követelményeinek teljesítésére.

 

Hallgatói kreditek nyilvántartása

A hallgatói kredit nyilvántartás és a doktori programvezető számára adatszolgáltatás a hallgató feladata. A tárgyak teljesítettségéről a Neptun számára a doktori programvezető eszközöl bejegyzéseket.

A hallgatói kredit nyilvántartása során hamis adatszolgáltatás súlyos fegyelmi, etikai kérdés.

A hallgatói kredit nyilvántartásának elmaradása esetén a doktori programvezető a neptunban nem igazolja a tárgyakat, s ennek következményeit a hallgató viseli.

 http://oktatas.uni.hu/hallgatoi_kreditnyilvantartas.htm

 

Kredittáblázat a 4+4 féléves képzésről

2. félév végéig

12

paletta

oktatási

2. félév végéig

  3

tudományelméleti

oktatási

2. félév végéig

12

témavezetői

konzultációs

 

 

 

 

4. félév végéig

45

6 tematikus szeminárium

oktatási

4. félév végéig

12

témavezetői

konzultációs

4. félév végéig (tehát az 1-4 félév során)

31

„vegyes” kutatási, konferencia,  publikáció, ezen belül 10 kutatási gyakorlat kredit

tudományos

4. félév végéig*

  5

 tartalék

tudományos

összesen

                      120

 

 

* Ha a hallgató önhibáján kívül a tartalék vagy annak egy része nem kerül felhasználásra, akkor a határidő az 5. félév vége!

 

 

 

 

 

 

 

8. félév végéig

76

témavezetői

 konzultációs

8. félév végéig

44

kutatási, konferencia,  publikáció stb

 tudományos

összesen

120

 

 

 

A modulosság korlátai:

- az általános kötelező Paletta kurzus és tudományelméleti kurzus csak az 1-2. félévben teljesíthető

- tematikus szemináriumok csak a 2.,3.4 félévben teljesíthetők

- témavezetői konzultációs kredit két egymást követő félévben nem lehet a két félévre hat kreditnél kevesebb   

 

Egyéni tanulmányi rend

Az egyéni tanulmányi rend a fentiektől a következőkben különbözhet:

a. a paletta kurzust és a tudományelméleti kurzust sikerrel teljesített hallgató kezdeményezheti, hogy a 2., 3.,  4.  félév követelményeit egyetlen félév alatt teljesítse.

b. A 4. pontban leírt követelmény utolsó mondata helyébe az egyéni tanrendet követő hallgatónál a következő mondat léphet: "A témavezetőnél legfeljebb 4 kurzus teljesíthető, s a negyedik félév végéig - a témavezetőn kívül két oktatónak kurzusvezetői tapasztalatot kell szereznie a hallgatóról! Az egyéni tanulmányi rend tehát azt jelenti, hogy a 2., 3., 4. félév tematikus kurzusainak kétharmada olyan kurzus lehet, amit a témavezető a hallgatóval való előzetes konzultáció után kifejezetten a disszertáció egy-egy fejezetének, vagy aspektusának tárgyából ír ki, radikálisan megnövelve azt az időt, amit a hallgató kifejezetten a disszertációtémára fordíthat!"

c. A negyedik félévet sikerrel teljesített hallgató  kezdeményezheti, hogy az 5-6-7-8 félév követelményeit egyetlen félév alatt teljesítse, s arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy az 5-8 félévre történő beiratkozással egyidejüleg a doktori disszertáció védési folyamata is megkezdődhet, úgy azonban, hogy a doktori védésre ténylegesen csak akkor kerülhet sor, ha a 8. félév teljesítettségétől a hallgató bemutatja az igazolást.

Mindez összességében azt jelenti, hogy egy egyéni tanulmányi rendü hallgató x év szeptemberében történő beiratkozást követően legkorábban x+1 év decemberére szerezhet doktori fokozatot.

 

Az előkészítő és a leendő doktori iskola viszonya

A doktori iskola előkészítőben kiírt tárgyak a majdan engedélyezésre kerülő doktori iskola működésének legelső félévében kiírásra kerülnek, s a doktori iskola vezetője engedélyt adhat rá, hogy a doktori iskola előkészítőben résztvevő hallgatók mindazokat a tárgyakat egyidejüleg felvegyék, amiket a doktori iskola előkészítőben teljesítettek. A doktori iskola előkészítőben teljesített kreditet a doktori iskola vezetője a kiírt kredit által megcélzott tudás, készség meglétének bizonyítékaként ismerheti el, így az azzal kapcsolatos doktori iskolai kreditet - további hallgatói teljesítmény elvárása nélkül - megadhatja. 

 

Utóbbi szabály a következő rendelkezésen alapul:

ftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülők esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik;

b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

 

Lásd még:

http://oktatas.uni.hu/Palettaeloadasok.htm

http://oktatas.uni.hu/tudomanyelmelet.htm

http://oktatas.uni.hu/hallgatoi_kreditnyilvantartas.htm

http://oktatas.uni.hu/kutatasi_gyakorlatok.htm

http://oktatas.uni.hu/szakszeminariumok.htm

https://archive.org/details/conferences_2018